Tým

Vedení organizace:

Bc. Helena Skálová [helena.skalova(@)genderstudies.cz] Ředitelka, manažerka pro práci s veřejnou správou

Absolvovala na FHS UK obor studium humanitní vzdělanosti se zaměřením na neziskové organizace a gender. V GS pracuje od roku 2006. Soustřeďuje se na oblast podpory rovných příležitostí žen a mužů a slaďování rodinného a profesního života u zaměstnavatelů v oblasti veřejné správy. Podílí se na vedení genderových auditů a vzdělávacích aktivit na úřadech státní správy a samosprávy. Je členkou Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (RVRP), členkou Výboru pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí RVRP a členkou výkonného výboru České ženské lobby. Je editorkou zpravodaje Rovné příležitosti v souvislostech.

Mgr. Lada Wichterlová [lada.wichterlova(@)genderstudies.cz] Projektová manažerka

Vystudovala českou literaturu na FPF SU v Opavě a mediální studia FSV UK v Praze, do Gender Studies nastoupila v roce 1998 jako knihovnice. Knihovnu Gender Studies vedla do roku 2003. Věnovala se fundraisingu a zabývala se plánem rozvoje knihovny, iniciovala implementaci a překlad vhodného thesauru. Pracovala jako česká koordinátorka evropského projektu REWIND NET - Network of Women's Information and Documentation Centres. Spolupracovala na publikační činnosti GS (Alice a Charlotta Masarykovy, Bertha von Suttner). V současné době se zabývá genderovými aspekty rodinné politiky a penzijní reformy. Je členkou Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a Komise pro rodinnou politiku Rady hlavního města Prahy.

 

Tým

Markéta Štěpánová [marketa.stepanova(@)genderstudies.cz] Projektová manažerka

Vystudovala Vyšší odbornou školu knihovnictví a informačních studií. V Gender Studies se pohybuje na různých pozicích od roku 2005. Věnuje se genderově citlivé výchově a vzdělávání, rodinné politice a slaďování osobního a pracovního života. Pracovala na pozici office manažerky, účetní asistentky i knihovnice. Koordinovala projekty "Našima očima: Romské ženy v České republice", "Místa přátelská rodině" či "Podpora zaměstnanosti a samostatné výdělečné činnosti žen z tradičních muslimských komunit žijících v ČR". Byla členkou expertní platformy na MPSV v rámci projektu Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích, v současnosti je expertkou v projektu MPSV  na koordinaci opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů.

V současné chvíli je šéfredaktorkou zpravodaje Rovné příležitosti v souvislostech a vede workshopy v mateřských centrech zaměřené na antidiskriminaci a slaďování osobního a pracovního života. V Gender Studies provádí i genderové audity a vede projekt Výchova k respektu a toleranci: od učitelů k dětem.

Mgr. Anna Kotková [anna.kotkova(@)genderstudies.cz] Knihovnice

Je absolventkou žurnalistiky na FSV UK a etnologie, hebraistiky na FF UK. V Gender Studies pracuje od roku 2010, nejprve ve funkci office manažerky a projektové koordinátorky, v letech 2012-14 na pozici PR manažerky. V současné době je na rodičovské dovolené a v GS působí na částečný úvazek v knihovně.

Oblasti zájmu: gender a média, gender a rozvojová spolupráce

Mgr. Jitka Hausenblasová [jitka.hausenblasova(@)genderstudies.cz] Projektová manažerka

Vystudovala Politologii a mezinárodní vztahy na FSV UK a Sociální a kulturní ekologii na FHS UK. V Gender Studies, o. p. s. pracuje od roku 2013. Zaměřuje se především na oblast genderově senzitivního vzdělávání dětí a mládeže, snižování genderové segregace na trhu práce, PR a marketing.

Markéta Budská [marketa.budska(@)genderstudies.cz] Finanční manažerka

V Gender Studies, o. p. s. pracuje od roku 2013 jako finanční manažerka, dříve spolupracovala na projektech o.s. Step by Step ČR jako projektová  a  finanční manažerka.  Ve svém volném čase se věnuje lektorování tanečních a fitness lekcí.

Oblasti zájmu: vzdělávací politika, tanec.

Mgr. Michaela Chržová [library(@)genderstudies.cz] Knihovnice a informační specialistka

Michaela je členkou týmu Gender Studies, o.p.s. od roku 2013, působí v knihovně a příležitostně koordinuje menší akce pro veřejnost. Obor Informační studia a knihovnictví vystudovala na Filozofické fakultě UK. Během studií absolvovala několik praxí v knihovnách a mediálních institucích.

Mgr. Klára Čmolíková Cozlová [klara.cozlova(@)genderstudies.cz] Projektová koordinátorka

Po studiu sociální práce (VOŠ a ETF UK) vystudovala i genderová studia na FHS UK, přičemž její zájem je intersekce různých typů znevýhodnění, genderově senzitivní sociální práce, genderově podmíněné násilí, ale i trh práce, věk a gender, či age management. S Gender Studies spolupracuje dlouhodobě jako genderová auditorka, nyní na pozici koordinátorky projektu Rozbít skleněný strop: podpora kariérního růstu žen.

PhDr. Mgr. Josef Vošmik [josef.vosmik(@)genderstudies.cz] Specialista pro práci se zaměstnavateli

V Gender Studies pracuje od roku 2015 jako specialista pro práci se zaměstnavateli, koordinuje soutěž Firma roku: Rovné příležitosti a spolupracuje na vzdělávacích akcích, seminářích a genderových auditech ve firmách a organizacích. Vystudoval obor sociální práce na FF UK, poté ještě veřejnou a sociální politiku na FSV UK. Nyní pokračuje v doktorském studiu oboru aplikovaná etika na FHS UK, kde se zaměřuje na genderové otázky v etických souvislostech. Působil několik let zejména ve státní správě a neziskovém sektoru, zejména pak v oblasti řízení projektů financovaných z ESF, věnuje se ale také lektorování, problematice rovnosti žen a mužů a sociální práci s dětmi z dětských domovů.

Oblasti zájmu: genderová studia, zaměstnanost a sociální politika, sociální práce, aplikovaná etika

Mgr. Johana Jonáková [johana.jonakova(@)genderstudies.cz] Auditorka, evaluátorka

Má vystudovanou Fakultu sociálních věd, obor německá a rakouská teritoriální studia. Po absolutoriu pracovala v Gender Studies jako koordinátorka projektů před vstupem do Evropské unie. Následně působila na ministerstvu pro místní rozvoj v oblasti metodiky strukturálních fondů, s důrazem na horizontální priority a evaluaci. Strávila rok na studijním programu pro perspektivní pracovníky veřejné správy Nadace Roberta Bosche na ministerstvu hospodářství v Berlíně a v Německé průmyslové a hospodářské komoře. Od roku 2007 působila na volné noze jako konzultantka přípravy a realizace projektů podpořených z evropských fondů. Těžiště práce tvořily projekty na rozvoj lidských zdrojů, sociální integrace a školní vzdělávání. Paralelně se věnovala evaluaci programů z pohledu sociální integrace a rovných příležitostí. V roce 2017 se vrátila zpět do Gender Studies, kde provádí genderové audity.

Oblasti zájmu: jazz dance, folklór, aikido

 

Správní rada

 

Dozorčí rada

PhDr. Eliška Janšová, PhDr. Hana Maříková, Mgr. Zuzana Uhde, Ph.D.

 

 

Aktualizováno: 31.1.19 17:45Alexandra Jachanová Doleželová