Aktivity

 

Projekty

Projekt podporuje rozvoj formálního i neformálního mentoringu v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a vzdělávání, konkrétně u mladých osob studujících, či nově nastupujících do daných profesí. Budou realizována školení pro mentory a mentorky, vytvořeno prostředí pro sdílení praxe a následně pilotně otestován online i face-to-face mentoring mladých profesionálů a profesionálek. Výstupem bude i sborník příkladů dobré praxe v oblasti nediskriminativního a genderově citlivého kariérního vedení v této oblasti.
Prostřednictvím nově vytvořeného školicího kurzu a zahraniční stáže si vyučující ze základních škol osvojí inovativní metody výuky. Ty podporují učení učitelů/ek od sebe navzájem a zároveň budou v projektu tematicky aplikovány v oblasti výchovy dětí k respektu k rozmanitosti a toleranci vůči odlišným sociokulturním charakteristikám, jako jsou etnicita, náboženství, věk, pohlaví, sociální či ekonomické zázemí.
Orientaci v problematice rovných příležitostí ve firemní praxi vám usnadní řada podnikových tréninků a školení, kterou připravil tým Gender Studies. V současnosti jsou pro vás připraveny následující semináře.

 

Ukončené projekty