Celoživotní ekonomické dopady mateřství

Celoživotní ekonomické dopady mateřství

Celoživotní náklady a dopady mateřství a jejich zdroje nejsou v ČR kvantifikovány, jejich příčiny nejsou dostatečně analyzované. To znesnadňuje jejich účinnou minimalizaci, jak v životech jednotlivých osob, tak na úrovni tvorby politik na podporu rovných příležitostí a genderového mainstreamingu. V rámci projektu byly uskutečněny ekonomické a sociologické výzkumy a analýzy, které se váží ke třem obdobím života žen v souvislosti s mateřstvím a jeho ekonomickými dopady (období před mateřstvím a na rodičovské dovolené, období návratu do zaměstnání a období odchodu do důchodu). Vznikla kvantitativní analýza celoživotních ekonomických dopadů a nákladů spojených s mateřstvím (aktivita partnerské instituce NHÚ AV ČR, CERGE EI). Na základě již existujících dat a definovaných problematických jevů a na základě dat a výzkumů vytvářených v rámci projektu vznikly a proběhly relevantní zkoumání kvalitativní s cílem rozkrývat hlubší souvislosti problematických jevů a hledání způsobů jejich minimalizace (aktivita partnerské instituce Sociologického ústavu AV ČR). Téma celoživotních ekonomických dopadů mateřství je v oblasti rovnosti žen a mužů zcela klíčové, protože právě rodičovství je hlavním důvodem ke změně pracovních drah žen a odlišení pracovních drah žen a mužů a má negativní (z ekonomického úhlu pohledu) dopad na celý další průběh jejich životů.

Na základě analýz a výzkumů bylo aktivně pracováno s výstupy projektu se záměrem změnit politiky (členové a členky výzkumného týmu působili v Odborné komisi pro rodinnou politiku při MPSV a podíleli se na tvorbě Koncepce rodinné politiky) a zlepšit zaměstnavatelské praxe v oblasti rovného postavení žen a mužů a prosazování genderového mainstreamingu s cílem snížit negativní celoživotní ekonomické dopady mateřství.

Jedním z cílů projektu bylo, aby osoby v rozhodovacích pozicích, zaměstnavatelé a ženy-matky reagovali na stávající situaci a aby nadále nepřispívali (vědomě či nevědomě) k prohlubování rozdílů mezi ženami a muži, ale spíše je minimalizovali. Zaměstnavatelé byli na kulatých stolech (aktivita partnerské organizace Byznys pro společnost) motivováni na základě výstupů ze studií pro zavádění opatření na podporu rovných příležitostí, dokazujících jejich efektivitu a možnost lépe využívat potenciál žen-matek. Ženy-matky či budoucích matky byli na seminářích a workshopech informovány o dopadech rodičovství na jejich životní a pracovní dráhy, byli seznámeny s vytvořenými modelovými postupy, jak snižovat negativní ekonomické dopady mateřství (videomanuály), což povede k jejich fundovanějšímu dlouhodobému i krátkodobému rozhodování v rámci rodin a k zlepšení rovnováhy mezi pracovním, soukromým a rodinným životem. V rámci projektu byla prohlubována a posilována spolupráce mezi neziskovými organizacemi a výzkumnými institucemi.

Realizátor projektu: Gender Studies, o.p.s.

Partneři projektu: Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i., Sociologický ústav AV ČR, Byznys pro společnost, NHH Norwegian School of Economics

Trvání projektu: 1. 9. 2014 – 30. 4. 2016

Kontaktní osoba: Lada Wichterlová

„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.“