Aktivity a projekty

 

Projekty

Projekt je zaměřen na podporu demokratické kultury na ZŠ Lyčkovo náměstí. Jedná se o navazující projekt, kde hlavní aktivitou je aktualizace ŠVP na ZŠ Lyčkovo náměstí s cílem začlenit do něj principy demokratické kultury.
Projekt prostřednictvím zpracování knihovního fondu a archivu žadatele vytvoří interaktivní nástroje, jejichž cílem je představit fyzická místa v okolí knihovny Gender Studies (GS) spojená s ženskou vzdělaností a vytvořit kontext, z něhož bude patrné, proč je důležité představovat historii a vzdělanost v různorodém pojetí. Projekt změní optiku nahlížení na ženské spisovatelky jako na osoby zásadní pro utváření identity České republiky.

The project is based in the neighbourhood, where the Gender Studies library is located. It is the district of Prague 2 and Prague 1. In this neighbourhood we can find various places tied with the history of Czech Women's Movement (such as Minerva-the first high school (comprehensive school) for girls in Czechia, the first secondary school for girls in Vodičkova St., with significant and famous women of history (Eliška Krásnohorská, Karolína Světlá, famous figures and events, significantly tied with women´s equal rights and women's education and intelligence. The library itself and its collections are unique with its focus on women's education.
Projekt se zaměřuje na prevenci genderově podmíněného kybernásilí. Cílí na mládež a mladé dospělé čelící genderově podmíněnému kybernásilí, ale také na pomáhající organizace a instituce, pro které vytváří online nástroje prevence a podpory.
Projekt se zaměřuje na prevenci sexuálního obtěžování a diskriminace na pracovišti. Zaciluje svou pozornost na mladé dospělé, kteří vstupují na trh práce a kteří se teprve do pracovní sféry dostávají, ale také na mentory a mentorky, kteří kultivují prostředí práce a dále na zaměstnavatele, kteří mají v rukou systémové vytváření nástrojů prevence na pracovišti.
Projekt GEMIS - Promoting gender equality for a more inclusive society - zaciluje na podporu genderové rovnosti a sociální inkluze v rámci EU. Specifickými cíli projektu je mimo jiné podpora znalostí o existujících nerovnostech, genderových stereotypech a výzvách genderově inkluzivního jazyka.
Projekt je zaměřen na podporu demokratické kultury na ZŠ Lyčkovo náměstí. Stěžejními činnostmi projektu je aktivizace dětí s cílem probudit jejich zájem o věci veřejné a o nastolování témat, která chtějí děti na školní půdě společně řešit. Prostředkem je podpora činnosti dětské rady a mediálního klubu. Podpůrnou aktivitou je rozvoj kompetencí učitelského sboru zaměřených na vzájemnou spolupráci a na kompetence pro rozvoj DK ve škole a ve třídě.
Projekt řeší ve spolupráci se zaměstnavateli návraty zaměstnaných po mateřské a rodičovské dovolené. Zaměstnaným na MD/RD nabízí školení a další vzdělávání s cílem zůstat v kontaktu s firmou a dále se rozvíjet. Pomocí rozvojových aktivit, řízeného networkingu a mentoringu pomáhá zaměstnankyním dostat se na vyšší manažerské pozice. Nabízí možnost analýzy rovného odměňování ve firmách a právní poradenství. Díky osvětovým aktivitám upozorňuje na genderové stereotypy na trhu práce
Projekt vytváří interaktivní vzdělávací materiál pro výuku moderních dějin ČSR, který vychází z archivu žadatele (audiozáznamy a přepisy orální metodou vedených rozhovorů s ženami narozenými v ČSR). Vznikne vzdělávací platforma přinášející alternativní pohled na dějiny perspektivou všedních životů žen, které žily ve velkých historických událostech. Platforma bude sloužit primárně k využití žákům 2.stupně ZŠ při výuce dějepisu.
Hlavním cílem projektu je posílit genderovou rovnost a systematicky odstraňovat genderové stereotypy a předsudky a přispět tak k naplňování cílů Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020.
Orientaci v problematice rovných příležitostí ve firemní praxi vám usnadní řada podnikových tréninků a školení, kterou připravil tým Gender Studies. V současnosti jsou pro vás připraveny následující semináře.

 

Ukončené projekty