Mezinárodní den rovnosti žen a mužů 2013

18.6.2013
Zdroj: Gender Studies, o.p.s.
Místo: Praha
Autor:

V letošním roce proběhne již osmý ročník Dne rovnosti žen a mužů. Poprvé byl vyhlášen 19. června 2006 jako mediální a informační podpora rovných příležitostí žen a mužů. Ženy jsou vůči mužům v mnoho oblastech stále znevýhodněny, proto je i v dnešní době třeba upozorňovat na důležitost rovnosti pohlaví. Nerovnosti se projevují jak ve stereotypním vnímání role ženy a muže, tak v mnoha konkrétních situacích. K nerovnosti na základě genderu se mohou přidat ještě další znevýhodnění. Situaci vícenásobné diskriminace zažívají například některé muslimské migrantky v ČR. Svoje postavení by mohly posílit začleněním do pracovního trhu. To ovšem naráží na různé bariéry na straně zaměstnavatelů.

Markéta Štěpánová z Gender Studies k tomu říká: „Bariéry plynou částečně z kulturně náboženských odlišností, částečně z různých předsudků, které se objevují jak na straně žen, tak na straně zaměstnavatelů. Kromě znevýhodnění, které se týká všech žen, tedy diskriminace na základě mateřství či předpokládaného mateřství, u muslimských žen se zaměstnavatelé navíc obávají toho, že nebudou schopny kvalitně odvádět práci kvůli své víře a často hledají problémy tam, kde nejsou, respektive je vidí v tom, co nemá na práci samotnou žádný vliv – např. v tom, že nosí šátek. Při bližším seznámení se s problematikou ale zjišťují, že zaměstnat muslimku není tak rozdílné od toho zaměstnat křesťanku či ateistku, problémy jsou spíše v našich hlavách."

Jejich začlenění do pracovního trhu může přitom významně usnadnit integrační proces. Zlepší si pozici už tím, že jejich okolí uvidí, že pracují, platí daně a podobně. A jim samotným zaměstnání přinese určitou materiální samostatnost. To, že budou pracovat v České republice, jim umožní lépe pochopit systém, který je pro ně mnohdy nový a umožní jim lépe se v něm orientovat.

Gender Studies a Poradna pro integraci podporuje zaměstnávání a samostatné podnikání žen z několika muslimských komunit žijících v ČR prostřednictvím vzdělávání a poradenství. Kromě toho chce osvětovou činností vyjasnit některé odlišnosti plynoucí z kulturních a náboženských rozdílů a vyvrátit ve společnosti zažité mýty.

U příležitosti MDR vycházejí letos i Noviny bez předsudků, které zobrazují muslimky ve světě i v ČR z jiného úhlu pohledu než je běžný, především mediální, obraz.

Proč je Mezinárodní den rovnosti žen a mužů důležitý?

• až 25 % žen se v průběhu svého života setká se sexuálním násilím

• rozdíl mezi zaměstnaností žen s dětmi a bez nich je v rámci celé Evropské unie největší právě v ČR (činí až 40 %)

• zhruba polovina neúplných rodin v čele s rozvedenou matkou se pohybuje pod hranicí 1,5 násobku životního minima

• pouze v 58 % obcí v ČR je dostupnost mateřské školy reálná pro všechny zájemce a zájemkyně

• podíl žen poslankyň v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky se pohybuje okolo pouhých 22 %

Plánované akce k MDR

Gender Studies, o. p. s.:

informační stánek k problematice rovných příležitostí, 10-18 hodin, Praha, Karlovo náměstí, poblíž sochy Elišky Krásnohorské.

Kameloti a kamelotky budou na stánku rozdávat speciální „Noviny bez předsudků“.

Kongres žen:

Rezoluce z prvního Kongresu žen, který se konal 15. 6., bude předána předním politickým činitelům. Rezoluce konstatuje, že ženy se v současné české společnosti nadále potýkají s předsudky a stereotypy, které brání jejich osobnímu a profesnímu rozvoji.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Gender Studies, o.p.s. je nevládní neziskovou organizací, která slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. Prostřednictvím projektů GS aktivně ovlivňuje změny týkající se rovných příležitostí v různých oblastech, jako jsou například trh práce, vzdělávání, rodinná politika, důchodová reforma a další aktuální témata. GS také provozuje knihovnu obsahující množství publikací a materiálů k feminismu, gender studies, právům žen a mužů atp. Zdrojem dalších informací mohou být i webové stránky www.feminismus.cz či www.genderstudies.cz.