Vyhlášení nového ročníku soutěže FIRMA ROKU 2016 se zaměřením na diverzitu na pracovišti

16.5.2016
Zdroj: Gender Studies
Místo: Praha
Autor:

Obecně prospěšná společnost Gender Studies realizuje soutěž o ocenění Firma roku: Rovné příležitosti již od roku 2004 za účelem podpory, prosazování a zviditelnění tématu rovných příležitostí pro ženy a muže na pracovišti. V oblasti zaměstnávání a trhu práce se projevuje celá řada předsudků a znevýhodnění na základě pohlaví, které negativně dopadají na zaměstnance a zaměstnankyně a zaměstnavatelům často brání naplno využít potenciál různých zaměstnaneckých skupin. 

Jaké je téma letošního ročníku?

Každý ročník je kromě obecného důrazu na genderovou rovnost blíže zacílen na určité téma. Tím letošním je diverzita na pracovišti, která stále nabývá na významu. Naším cílem je ocenit firmy, které se tomuto tématu věnují a realizují konkrétní opatření na podporu rozmanitosti ve svých řadách. Mezinárodní výzkumy ukazují, že diverzita zaměstnanecké populace, nejen s ohledem na pohlaví, ale i další kritéria, jako je věk, barva pleti či etnicita, původ, vyznání, zdravotní stav, sexuální orientace a identita, má pozitivní vliv na kreativitu, efektivu a výkon pracovních týmů. Různorodost přináší odlišné zkušenosti a náhledy na svět a tedy i nápady na řešení rozličných pracovních úkolů. Diverzita vede rovněž k posilování tolerance lidí a odstraňování stereotypních představ, které se často nezakládají na skutečnosti.

Kdo se může přihlásit, jak probíhá hodnocení a kdy budou známy výsledky?

Do soutěže se může až do 30. června 2016 přihlásit jakýkoli zaměstnavatel působící na území České republiky, který usiluje o prosazování genderové rovnosti ve svých politikách i každodenní praxi. Vítáme zaměstnavatele z firemního sektoru, ale i instutice z jiných oblastí (veřejná správa, vzdělávání, neziskový sektor).

Podmínkou pro vstup do soutěže o ocenění je zaslání vyplněného dotazníku, který je k dispozici na internetových stránkách ocenění (http://rovneprilezitosti.ecn.cz) a uhrazení startovného. Následně proběhne dvoukolové anonymní hodnocení zaslaných přihlášek, nejprve v rámci interního hodnotitelského týmu Gender Studies, následě ze zaměstnavatelů, kteří postoupí do druhého kola, vybere odborná porota vítěze a oceněné na druhém a třetím místě.

Výsledky ročníku 2016 budou vyhlášeny na závěrečné odborné konferenci, která proběhne v listopadu v Praze.

Do soutěže se mohou zapojit i zaměstnavatelé, kteří s podporou rovnosti žen a mužů teprve začínají. Každá přihlášená organizace získává na základě vyplněného dotazníku odbornou zpětnou vazbu a účast v soutěži je tak i pro méně zkušené zaměstnavatele dobrou příležitostí, jak téma genderové rovnosti a diverzity ve firemní praxi otevřít.

Slovo hlavního partnera. Proč podporujeme ocenění Firma roku: Rovné příležitosti 2016?

„V České spořitelně dlouhodobě podporujeme rovné příležitosti prostřednictvím uceleného programu Diversitas. Zaměřujeme se na rozvoj žen na manažerských pozicích a nabízíme ženám s potenciálem možnosti k uplatnění se ve středním a vyšším managementu. Zajišťujeme vhodné podmínky pro návrat rodičů z mateřské nebo rodičovské dovolené, podporujeme zaměstnávání zdravotně postižených a rozvíjíme mezigenerační dialog. Diversity management má také výrazný dopad na angažovanost zaměstnanců, která ovlivňuje ekonomické výsledky. Je proto důležité vyjádřit uznání těm, kteří toto téma posouvají dále.“
Tereza Mitošinková, Česká spořitelna, oddělení Diversity and Inclusion

Více informací:
Josef Vošmik, koordinátor ocenění Firma roku: Rovné příležitosti
Email: josef.vosmik@genderstudies.cz, tel. 773 440 845 nebo 777 910 941  

Webové stránky ocenění Firma roku: Rovné příležitosti: http://rovneprilezitosti.ecn.cz