Výsledky soutěže FIRMA ROKU: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 2016 diverzita na pracovišti

24.11.2016
Zdroj: Gender Studies
Místo: Praha
Autor:

Již od roku 2004 realizuje Gender Studies, o. p. s. soutěž o ocenění Firma roku: Rovné příležitosti. Jinak tomu nebylo ani letos, neboť téma rovných příležitostí pro ženy a muže považujeme v kontextu trhu práce, pracovního uplatnění, pracovních podmínek a kultury na pracovišti za jednu ze stěžejních konotací genderové problematiky, říká Helena Skálová, ředitelka Gender Studies, o. p. s. 

Každý ročník soutěže je vždy zaměřen na určité téma, letos se jím stala diverzita v nejširším smyslu slova – tedy nikoliv pouze s ohledem na pohlaví, ale i další okolnosti, jako je věk, zdravotní stav, sociální postavení, etnicita či sexuální orientace a identita a podobně. Novinky v oblasti managementu diverzity byly 24. listopadu představeny zástupcům a zástupkyním firemního a zaměstnavatelského sektoru na odborné konferenci Diverzita na pracovišti, kterou uspořádala Gender Studies, o. p. s. Po slavnostním vyhlášení výsledků soutěže pak byly v rámci panelové diskuze zástupců a zástupkyň firem oceněných v letošním ročníku prezentovány příklady dobré praxe z firemního života. 

Zaměstnavatelé, kteří se do letošního ročníku soutěže přihlásili, byli hodnoceni s ohledem na zastoupení jednotlivých výše uvedených ohrožených skupin v zaměstnanecké populaci, a to včetně managementu, a zejména pak jejich konkrétní politiky, programy, opatření a benefity, které soutěžící firmy těmto lidem nabízejí. Cílem je ocenit zaměstnavatele, kteří přistupují k osobním odlišnostem svých zaměstnaných bez předpojatosti a dávají jim šanci na plnohodnotné pracovní uplatnění.

Hodnocení probíhalo i letos ve dvou kolech, kdy v prvním hodnotil materiály všech přihlášených interní tým Gender Studies, o. p. s., ve druhém pak postoupivší organizace posuzovala odborná porota, jež letos zasedla ve složení: Tomáš Jindříšek (marketingový expert, Dark Side), Dušan Martinek (personalista, ČMKOS), Hana Maříková (socioložka, Sociologický ústav AV ČR), Mariola Pytliková (ekonomka, Technická univerzita v Ostravě a CERGE-EI) a Helena Skálová (genderová expertka a ředitelka Gender Studies, o. p. s.).

A kdo se tedy umístil v letošním 12. ročníku soutěže? Jsou to tyto organizace – zdůvodnění jejich umístění ze strany odborné poroty, včetně některých konkrétních příkladů firemních politik a programů, naleznete na samém konci této tiskové zprávy: 

•    1. místo:             innogy Česká republika a. s. (dříve RWE Česká republika)
•    2. místo:             Accenture Central Europe, B. V., organizační složka
•    3. místo:             Plzeňský Prazdroj, a. s.
•    Zvláštní cena poroty:     ArcelorMittal Ostrava a. s.


Gender Studies, o. p. s. slavní v letošním roce 25. výroční své existence a ocenění Firma roku: rovné příležitosti dlouhodobě patří do portfolia našich aktivit. Vítáme každou firmu, která nás osloví a chceme s námi spolupracovat na prosazování rovných příležitostí pro své zaměstnace a zaměstnankyně, neboť se jedná o nesnadný a dlouhodobý úkol, který vyžaduje zájem a aktivitu nejen ze strany zaměstnaných, ale i jejich zaměstnavatelů. Jen jejich vzájemná spolupráce může vést k cíli, kterým jsou férové pracovní podmínky a spravedlivá společnost vůbec, říká Josef Vošmik, koordinátor ocenění Firma roku: rovné příležitosti. 

Dodejme, že hlavním partnerem ocenění Firma roku: Rovné příležitosti byla letos Česká spořitelna, která rovněž poskytla prostory pro konání odborné konference Diverzita na pracovišti.  Partnery ocenění byly pak firmy: Plzeňský Prazdroj, Provident Financial a Vodafone. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí jménem ministryně Michaely Marksové. Všem těmto organizacím patří naše díky za podporu. 

Argumentace odborné poroty ocenění

1. místo: innogy Česká republika, a. s. (dříve RWE Česká republika) 
Odborná porota oceňuje širokou škálu programů, které společnost realizuje na podporu firemní diverzity. Výborného výsledku bylo dosaženo, pokud jde o zhodnocení firemního prostředí touto optikou, pozitivem je mimo jiné zastoupení osob se zdravotním postižením i na pozicích středního managementu. Rozpracována jsou i dlouhodobá opatření v oblasti genderově vyrovnaného náboru, stejně tak jako vzdělávání a dalšího rozvoje zaměstnaných. Kladně hodnoceno bylo rovněž působení odborů v organizaci a probíhající analýza systému odměňování z pohledu genderové rovnosti. K výbornému výsledku firmy jistě přispívá i skutečnost, že ve firmě existuje pracovní pozice, která v rámci lidských zdrojů přímo odpovídá za agendu diverzity.      

2. místo: Accenture Central Europe, B. V., organizační složka
Porota pozitivně hodnotí velmi vyrovnané zastoupení žen a mužů v organizaci, kdy ženy tvoří 45 % zaměstnaných a jsou významně zastoupeny rovněž na manažerských postech. Celkově je velmi dobře zpracován systém podpory žen, minorit a diverzity obecně v pracovním prostředí. Součástí firemní kultury je rovněž pořádání pravidelných setkání pro rodiče, ženy a LGBT komunitu. Ve firmě také existuje mentoringový program pomáhající ženám na manažerských pozicích dále rozvíjet své schopnosti a dovednosti. Nemalým přínosem je i velmi dobře zpracovaný postup hlášení případů diskriminace, zneužívání a šikany, a to včetně ochrany osob, které na daný případ upozorní. 

3. místo: Plzeňský Prazdroj, a. s. 
Odborná porota oceňuje úsilí o zvýšení zastoupení žen v organizaci, včetně povinnosti jejich zahrnutí do výběrových řízení a plánů nástupnictví. Ostatně podíl žen v nižším managementu již nyní odpovídá jejich poměru v zaměstnanecké populaci jako celku. Pozornost je věnována také podpoře kariérního růstu žen, jejich síťování a plynulému návratu do zaměstnání po mateřské a rodičovské, včetně poskytování finančního příspěvku, tzv. školkovného. Bez zajímavosti nejsou ani závazná pravidla pro komerční marketing, která zahrnují mimo jiné i zákaz genderově stereotypního zobrazování. Otázka míry diverzity je i jedním z hodnotících kritérií výkonu managementu.  

Zvláštní cena poroty: ArcelorMittal Ostrava, a. s. 
Porota se rozhodla udělit zvláštní cenu firmě, která byť působí v tradičně maskulinním oboru hutnictví a těžkého průmyslu, věnuje nemalou energii podpoře žen a minoritních skupin. Společnost realizuje programy na podporu žen, matek a rodičů obecně, nabízí mimo jiné i placené volno pro otce po narození dítěte či placené volno pro další pečující osoby a celkově se chvályhodně věnuje managementu mateřských a rodičovských. Nemalým přínosem je v tomto smyslu i cílení na talentované ženy a jejich další profesní a kariérní rozvoj. Z pohledu podpory diverzity obecně stojí za zmínku i relativně vysoký podíl zaměstnaných ve věku nad 50 let, a to i ve vedení společnosti.