Propagace rovnosti šancí mužů a žen prostřednictvím médií

Konkrétní výstupy se začínají objevovat v projektu občanského sdružení Šance pro společnost, jehož je Gender Studies, o.p.s. partnerem (spolu s další organizací – Yaleperry – EU projekt) a proto stojí za to o něm na tomto místě informovat.

Cílem projektu je aktivně podporovat princip rovnosti šancí žen a mužů při plnění povinností v rodinném a pracovním životě, přispět k rozvolňování předsudků vyplývajících z existujících stereotypních definic rolí žen a mužů ve společnosti a zvýšit povědomí o rovných příležitostech v České republice.

Realizátorky a realizátoři projektu chtějí do svých aktivit – zaměřených zejména na média – „angažovat“ i muže, kteří vnímají otázku slaďování rodinného, resp. soukromého, a pracovního života velmi citlivě. Na jejich příkladu bude projekt odkazovat na různé možnosti přístupu partnerů a rodičů k péči o děti a domácnost v opozici k tradičnímu dělení rolí a povinností.

Nejvýznamnější projektovou aktivitou bude cyklus televizních reportáží odvysílaný v České televizi, webová stránka poskytující právní a psychologické poradenství (www.sancepro.cz), základní kontakty a aktuální informace vztahující se k rovnosti žen a mužů, série článků publikovaných v tištěných médiích a amatérská fotografická soutěž.

Gender Studies, o.p.s. v projektu hraje roli experta „dohlížejícího“ na genderovou citlivost projektu, jeho výstupů i projektového týmu. Věříme, že se nám to bude dařit!

Projekt je podpořen v rámci JPD3, Opatření 2.2 Sladění rodinného a pracovního života, a je financován z Evropského sociálního fondu. Jeho realizace probíhá od září 2005 do července 2007.

Aktualizováno: 13.6.08 17:21Jitka Jindřichová