Podpořte nás

Jak můžete podpořit Gender Studies, o.p.s. ?

 ·         Finanční dary
Gender Studies, o.p.s. čerpá finanční prostředky především z různých grantů a dotací (podrobný přehled naleznete zde) a také z prodeje služeb různým cílovým skupinám. Tyto finanční prostředky však nestačí na pokrytí všech nákladů organizace, především pak chodu knihovny a informačního centra Gender Studies, o.p.s.

·         Podpora sponzorskou účastí
Sponzoring je nástroj komunikace na podporu určité události, akce, produktu nebo služby. Sponzor poskytuje finance nebo jiné prostředky a za to dostává protislužbu. Sponzorský dar je tedy „příspěvek s protiplněním". Z hlediska účtování si sponzor zahrne sponzorský příspěvek do nákladů.

·         Adoptujte knihovnu Gender Studies, o.p.s.
nebo její část – například pro vás nejzajímavější sekci fondu knihovny, akce knihovny, dětský koutek nebo regály s vaší oblíbenou sekcí. Podpořte knihovnu finančním darem v jakékoli výši (jednorázovým nebo pravidelným měsíčním příspěvkem) a odměnou vám bude neustálý rozvoj knihovny. Pravidelně vás také budeme informovat o využívání vámi poskytnutých finančních prostředků, nové literatuře, akcích, projektech apod. Nebo se staňte dobrovolnicí/kem v knihovně Gender Studies. Knihovnické vzdělání nebo zkušenosti nejsou nutností, výpomoc vítáme při pořádání akcí, provozu knihkupectví atp.

·         Věcné dary
Gender Studies, o.p.s. můžete věnovat počítače do knihovny a informačního centra, knihy, kancelářské potřeby nebo další věcné dary na základě konzultace.

·         Poskytněte nám reklamní a propagační plochy
Důležitou činností Gender Studies, o.p.s. jsou informační kampaně zaměřené na snižování diskriminace na základě pohlaví a věku, slaďování rodinného a pracovního života a rovné příležitosti žen a mužů a rodičů. Uvítáme, pokud nám poskytnete reklamní a propagační plochy a prostory (např. v ordinacích, kancelářích, v obchodech atp.) zdarma či za zvýhodněnou cenu.

·         Věnujte nám materiály do Archivu Elišky Krásnohorské
Uvítáme vaše dary do specializovaného Archivu Elišky Krásnohorské.

Účel darů či sponzorských příspěvků je s dárci a dárkyněmi vždy dohodnut a předem definován. GS své dárce a dárkyně také prostřednictvím výročních zpráv a při setkáních informuje o využití finančních prostředků. Účetnictví GS prochází každoročně auditem, jehož součástí je zpráva auditora o hospodaření organizace. Vítáme dárce a dárkyně z řad veřejnosti i soukromých firem. Finanční podpora je možná formou darů (od fyzických i právnických osob) i sponzoringu od firem.

V současné době můžete podpořit např. tyto aktivity

•    knihovnu Gender Studies, o.p.s.
•    fungování právní poradny Gender Studies, o.p.s. pro osoby diskriminované na základě pohlaví a/nebo věku a pro oblast rovných příležitostí žen a mužů,
•    fungování informačního centra Gender Studies, o.p.s.
•    realizaci konkrétních seminářů, konferencí a cyklu Úterky s gender
•    elektronický zpravodaj Rovné příležitosti do firem
•    realizaci specifických projektů Gender Studies, o.p.s.

Daňové zvýhodnění dárců/kyň prostřednictvím darů

•    Fyzické osoby (podle § 15 odst. 8 zákona o dani z příjmů)
Fyzické osoby mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí-li nejméně 1 000 Kč. Celkem lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Musí tedy jít minimálně o dary převyšující částku 1 000 Kč nebo částku vyšší než 2 % základu daně.
•    Právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmů)
Právnické osoby mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 5 % z již sníženého základu daně nebo činí-li nejméně 2 000 Kč. Musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2 000 Kč nebo částku vyšší než 5 % z již sníženého základu daně.

Podrobnější informace najdete v Zákonu o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.

Přínos pro dárce a sponzory:
•    podpora renomované organizace (fungující již 19 let), která podporuje rozvoj lidských práv a rovných příležitostí v České republice
•    zapojení do chodu a směřování organizace Gender Studies, o.p.s.
•    podpora osob diskriminovaných z důvodu pohlaví a/nebo věku
•    daňové zvýhodnění v případě finančních darů a sponzoringu pro firmy
•    společensky odpovědné chování firem a podpora programů rovných příležitostí zvyšuje produktivitu a loajalitu zaměstnanců a zaměstnankyň a přináší řadu konkurenčních výhod na trhu

Pokud jste se rozhodli podpořit Gender Studies, o.p.s., velmi rádi se s Vámi sejdeme a prodiskutujeme různé varianty i výhody pro Vás. V případě Vašeho zájmu kontaktujte vedení organizace na office@genderstudies.cz nebo na +420 224 915 666.
Aktualizováno: 2.9.10 13:34Michaela Svatošová