Aktivity a projekty


Nabídka školení

Pro veřejnost Pro zaměstanavatele a zaměstnané Pro školy

Máte zájem o některé školení, workshop, seminář či přednášku? Obraťte se na nás emailem na office(zavináč)genderstudies.cz! Vzdělávací akce dokážeme přizpůsobit vašim aktuálním potřebám a požadavkům.


Pro veřejnost

Název školení Anotace Pro koho je určeno? Typ
Gender, genderová socializace a genderové stereotypy Slovo „gender“ se v posledních letech skloňuje v nejrůznějších kontextech a není možné se před ním schovat. Co ale vlastně znamená a jak se s ním pracuje v rámci genderových studií? Kde vzniká gender, genderové role nebo genderové stereotypy? kdokoli přednáška s diskusí
Feminismus a feministická hnutí od minulosti k dnešku Potřebujeme dnes ještě feminismus? Ano! Volební právo pro ženy sice vybojovala už první vlna feminismu, ale společnost je stále plná řadou dalších genderovaných nerovností. Feminismus není jeden a požadavky feministického hnutí se různí. Tato přednáška přinese stručný přehled různých feminismů, abychom mohli diskutovat nad přínosem feminismu do našich dnešních životů. kdokoli přednáška s diskusí
Genderově senzitivní kariérní rozvoj Jak naše genderová identita a stereotypy s ní spojené ovlivňují naše rozhodování o naší vlastní kariéře? Na workshopu dostanete jedinečnou možnost tuto otázku reflektovat v bezpečném prostředí. Nastal čas na genderově nestereotypní mapování našich silných stránek. kdokoli workshop
Gender v jazyce a vyjadřování: jak mluvit ke všem? Generické maskulinum je jednou ze součástí naší řeči. Současně se ukazuje, že má mnohé negativní důsledky, protože některé osoby z komunikace vylučuje. Jak tedy být v písemném i ústním projevu skutečně inkluzivní a oslovovat pokud možno všechny? Některé možnosti objevíte a vyzkoušíte si na našem workhopu. kdokoli workshop
Co se skrývá za zkratkou LGBTQAI*? Víte, jaký je rozdíl mezi sexualitou a genderovou identitou? A jak se liší pohlaví a gender? Dokážete rozklíčovat jednotlivá písmenka akronymu LGBTQAI+? Tušíte, k čemu jsou tyhle všechny pojmy dobré? Pojďte si v tom s námi udělat jasno. kdokoli workshop
Exkurze do knihovny Jiřiny Šiklové Knihovna Jiřiny Šiklové není jen tak ledajaká knihovna. Věděly*i jste, že vznikla přímo v Jiřinině bytě a že je neodmyslitelně spojena s českým feminismem a genderovými studii? Pojďte si projít její historii, knihovní fond včetně historické sbírky a seznamte se s unikátním feministickým heslářem (volitelně). kdokoli, odborná veřejnost přednáška s diskusí

Pro zaměstanavatele a zaměstnané

Název školení Anotace Pro koho je určeno? Typ
Gender na trhu práce - základní problémy a pojmy Základní problémy, pojmy a souvislosti genderových nerovností na trhu práce. zaměstnavatelé seminář
Jak říct ne! Negativní jevy na pracovišti, sexuální obtěžování a práce s nimi na individuální i organizační úrovni. zaměstnaní, zaměstnavatelé workshop
HR cyklus prizmatem genderové (ne)rovnosti Jednotlivé fáze HR cyklu prizmatem přínosu genderové rovnosti a naopak rizik nerovnosti v zaměstnání (inzerce, nábor, výběr, rozvoj, vzdělávání, hodnocení, kultura na pracovišti, outplacement). zaměstnavatelé školení
Flexibilní formy zaměstnávání, slaďování pracovního a osobního života Jak nastavit pracovní podmínky - tedy zejména rozsah, místo a dobu výkonu práce - tak, aby byly funkční? A v čem jsou přednosti jednotlivých flexibilních forem práce, ale i jejich omezení a rizika? Je práce z domova skutečně pro každého? Odpovědi budeme hledat na společném setkání. "Work-life balance" je jedno z klíčových témat současné personální politiky. Pojďme se spolu zamýšlet nad vhodnými možnostmi a strategiemi slaďování. zaměstnavatelé seminář
Sladím, sladíš, sladíme. Jak na rovnováhu práce a osobního života Jak zajistit rovnováhu mezi životem osobním, rodinným a pracovním (a nezbláznit se)? Získáte tipy a triky, jak si pomoci od frustrace z nestíhání a současně budete moci sdílet s dalšími přítomnými, co vám (ne)funguje. Organizace času, time management, plánování a naopak neočekávané úkoly a události a jak s nimi naložit. zaměstnaní, pečující, rodiče na MD/RD workshop
Marketing sebe sama Umíte zhodnotit a "prodat" vlastní schopnosti a přednosti? Víte vůbec, v čem vynikáte a v čem vás naopak tlačí bota? A jak s tímto individuálním nastavením každého z nás zacházet a na co se zaměřit, abychom stoupli v ceně? zaměstnaní, rodiče na MD/RD workshop

Pro školy

Název školení Anotace Pro koho je určeno? Typ
Genderově senzitivní kariérové poradenství Kariérové poradenství je jednou z cest, jak napomoci (mladým) lidem ke studiu a profesi, které odpovídají jejich představám a předpokladům. Ale co když do nich vstupují nejrůznější stereotypy o tom, co bychom s ohledem na svoje pohlaví, věk a jiné charakteristiky měli a neměli? Odpovědí je senztivní kariérové poradenství. vyučující ZŠ, SŠ workshop
Rovnost a rozmanitost ve vzdělávání Jak podporovat rovnost a rozmanitost ve vzdělávání a přispívat tak k bezpečné atmosféře v třídním kolektivu? Workshop se zaměřuje na představení genderových stereotypů ve vzdělávání a především na trénink genderově senzitivního přístupu. vyučující ZŠ, SŠ, VŠ workshop
Gender ve školce Tělesná autonomie a dovednost umět si stanovit zdravé hranice je zásadní už pro děti v předškolním věku. Během workshopu se naučíte mluvit s malými dětmi o těle a jeho intimních částech a zároveň si odnesete praktické aktivity, jak s dětmi trénovat nastavování bezpečných hranic. vyučující MŠ, dětské skupiny workshop
Genderová identita a LGBTQ+ otázky Jak pracovat s LGBTQ+ tématy ve školním prostředí? Vztahy a rodinný život nejsou jen otázkou biologie, sexuální výchovy nebo občanské nauky, ale prostupují průřezově celou výukou a školou obecně. vyučující MŠ, ZŠ, SŠ workshop
Historie očima žen V hodinách dějepisu se o životě žen v naší historii moc nezdozvíme, ale díky platformě Paměť žen se s ním dnes můžeme seznámit. Jak se dá práce s platformou zapojit do běžné výuky si představíme v tomto workshopu. vyučující historie ZŠ, SŠ, VŠ workshop
Genderově podmíněné násilí Jak zajistit bezpečné prostředí pro studující, vyučující i ostatní lidi zaměstnané na univerzitě? Jaké jsou projevy sexualizovaného a genderově podmíněného násilí, jak mu předcházet a jak se zachovat, pokud se v mém okolí tento typ nevhodného chování objeví? Praktický workshop se zaměřuje právě na tyto otázky a nabízí prostor pro diskusi nad konkrétními kazuistikami. vyučující VŠ, studující VŠ workshop
Posilování demokratické a inkluzivní kultury Posilování demokratické a inkluzivní kultury přispívá k prevenci projevů nesnášenlivosti či diskriminace. Zároveň rozvíjí kompetence potřebné pro aktivní občanství a podporuje zdravou dynamiku třídního kolektivu. žactvo ZŠ workshop
Genderově senzitivní kariérové poradenství Program slouží ke zmapování silných stránek dětí a dospívajících a zároveň aktivně pracuje s prevencí genderových nebo jiných stereotypů ve výběru budoucí kariéry. žactvo ZŠ, SŠ workshop
Genderové stereotypy kolem nás Genderové stereotypy ovliňují každodenní život i dynamiku třídního kolektivu. Program a jeho jednotlivé aktivity cílí na reflexi a dekonstrukci genderových stereotypů dětí a dospívajících. žactvo ZŠ, SŠ workshop
Genderová identita a LGBTQ+ otázky Jaký je rozdíl mezi sexuální orientací a genderovou identitou a kolik je vlastně dneska těch pohlaví? Program má za cíl vytvoření bezpečného prostředí pro LGBTQ+ studující a zároveň prevenci homofobie a transfobie. Během workshopu bude prostor diskutovat jednotlivé oblasti v rámci LGBTQ+ tematiky. žactvo ZŠ, SŠ workshop
Ženská emancipace v ČSR V hodinách dějepisu se o životě žen v naší historii moc nezdozvíme, proto tato přednáška přináší ucelený přehled o ženské emancipaci v ČSR: jaké byly její hlavní stretegie, co všechno ženy mohly a nemohly dělat, jak moc byly v té době slyšet apod. žactvo 2. stupně ZŠ, žactvo SŠ přednáška
Objev své silné stránky a dostaň se z opuštěného ostrova! V rámci interaktivních, na sebe navazujících aktivit, dostane každé dítě příležitost objevit svou silnou stránku, která může být prospěšná v běžných, ale i nečekaných situacích ve třídě, v běžném životě či při volbě budoucího studijního oboru nebo povolání. Ķ úspěšné záchraně z ostrova bude potřeba se zamyslet nad vlastnimi hodnotami, pravidly fungování spolecnosti i nad tím, jakou roli v tom sami hrajeme. žactvo ZŠ workshop

Probíhající projekty

Od léta 2023 do roku 2025 realizuje Gender Studies projekt, který posiluje vlastní kapacity organizace.
Záměrem projektu je nastavení strategického personálního řízení na VŠE v Praze s cílem udržení talentů a rozvinutí potenciálu zaměstnanců na rodičovské dovolené a pečujících o děti, které povede k rozvoji diverzity a flexibility. Projekt reaguje na specifika veřejné vysoké školy s důrazem na internacionalizaci. Projekt pokrývá tři klíčové oblasti: flexibilní formy práce, management mateřské a rodičovské dovolené a rozvoj diverzity skrze procesy onboardingu, zpětné vazby a talent
managementu.
Projekt je zaměřen na řešení nedostatků v oblasti diverzitní a flexibilní pracovní kultury na Středoevropském technologickém institutu (CEITEC), konkrétně v oblastech vyrovnanějšího zastoupení žen a mužů, flexibility práce a managementu mateřské a rodičovské dovolené.
Projekt si klade za cíl zlepšit informovanost o flexibilních formách práce, zavést management mateřské a rodičovské a v neposlední řadě zlepšit povědomí o genderové rovnosti, nebezpečí stereotypů a předsudků a důležitosti diverzity ve fungujícím pracovním týmu. Cílovou skupinou projektu jsou vedoucí pracovníci*ice, talentované pracovnice a zaměstnankyně na pers. oddělení.

 

Ukončené projekty

Projekt je zaměřen na podporu demokratické kultury na ZŠ Lyčkovo náměstí. Jedná se o navazující projekt, kde hlavní aktivitou je aktualizace ŠVP na ZŠ Lyčkovo náměstí s cílem začlenit do něj principy demokratické kultury.
Projekt prostřednictvím zpracování knihovního fondu a archivu žadatele vytvoří interaktivní nástroje, jejichž cílem je představit fyzická místa v okolí knihovny Gender Studies (GS) spojená s ženskou vzdělaností a vytvořit kontext, z něhož bude patrné, proč je důležité představovat historii a vzdělanost v různorodém pojetí. Projekt změní optiku nahlížení na ženské spisovatelky jako na osoby zásadní pro utváření identity České republiky.

The project is based in the neighbourhood, where the Gender Studies library is located. It is the district of Prague 2 and Prague 1. In this neighbourhood we can find various places tied with the history of Czech Women's Movement (such as Minerva-the first high school (comprehensive school) for girls in Czechia, the first secondary school for girls in Vodičkova St., with significant and famous women of history (Eliška Krásnohorská, Karolína Světlá, famous figures and events, significantly tied with women´s equal rights and women's education and intelligence. The library itself and its collections are unique with its focus on women's education.
Projekt se zaměřuje na prevenci genderově podmíněného kybernásilí. Cílí na mládež a mladé dospělé čelící genderově podmíněnému kybernásilí, ale také na pomáhající organizace a instituce, pro které vytváří online nástroje prevence a podpory.
Projekt se zaměřuje na prevenci sexuálního obtěžování a diskriminace na pracovišti. Zaciluje svou pozornost na mladé dospělé, kteří vstupují na trh práce a kteří se teprve do pracovní sféry dostávají, ale také na mentory a mentorky, kteří kultivují prostředí práce a dále na zaměstnavatele, kteří mají v rukou systémové vytváření nástrojů prevence na pracovišti.
Projekt GEMIS - Promoting gender equality for a more inclusive society - GEMIS: Prosazováním rovnosti žen a mužů k inkluzivnější společnosti
Od září 2020 do prosince 2021 trvá projekt financovaný Nadací Heinricha Bölla (Heinrich Böll Stiftung, HBS).
Projekt je zaměřen na podporu demokratické kultury na ZŠ Lyčkovo náměstí. Stěžejními činnostmi projektu je aktivizace dětí s cílem probudit jejich zájem o věci veřejné a o nastolování témat, která chtějí děti na školní půdě společně řešit. Prostředkem je podpora činnosti dětské rady a mediálního klubu. Podpůrnou aktivitou je rozvoj kompetencí učitelského sboru zaměřených na vzájemnou spolupráci a na kompetence pro rozvoj DK ve škole a ve třídě.
Projekt řeší ve spolupráci se zaměstnavateli návraty zaměstnaných po mateřské a rodičovské dovolené. Zaměstnaným na MD/RD nabízí školení a další vzdělávání s cílem zůstat v kontaktu s firmou a dále se rozvíjet. Pomocí rozvojových aktivit, řízeného networkingu a mentoringu pomáhá zaměstnankyním dostat se na vyšší manažerské pozice. Nabízí možnost analýzy rovného odměňování ve firmách a právní poradenství. Díky osvětovým aktivitám upozorňuje na genderové stereotypy na trhu práce
Projekt vytváří interaktivní vzdělávací materiál pro výuku moderních dějin ČSR, který vychází z archivu žadatele (audiozáznamy a přepisy orální metodou vedených rozhovorů s ženami narozenými v ČSR). Vznikne vzdělávací platforma přinášející alternativní pohled na dějiny perspektivou všedních životů žen, které žily ve velkých historických událostech. Platforma bude sloužit primárně k využití žákům 2.stupně ZŠ při výuce dějepisu.
Hlavním cílem projektu je posílit genderovou rovnost a systematicky odstraňovat genderové stereotypy a předsudky a přispět tak k naplňování cílů Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020.
Projekt podporuje rozvoj formálního i neformálního mentoringu v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a vzdělávání, konkrétně u mladých osob studujících, či nově nastupujících do daných profesí. Budou realizována školení pro mentory a mentorky, vytvořeno prostředí pro sdílení praxe a následně pilotně otestován online i face-to-face mentoring mladých profesionálů a profesionálek. Výstupem bude i sborník příkladů dobré praxe v oblasti nediskriminativního a genderově citlivého kariérního vedení v této oblasti.
Prostřednictvím nově vytvořeného školicího kurzu a zahraniční stáže si vyučující ze základních škol osvojí inovativní metody výuky. Ty podporují učení učitelů/ek od sebe navzájem a zároveň budou v projektu tematicky aplikovány v oblasti výchovy dětí k respektu k rozmanitosti a toleranci vůči odlišným sociokulturním charakteristikám, jako jsou etnicita, náboženství, věk, pohlaví, sociální či ekonomické zázemí.
Hlavním cílem projektu je posílit genderovou rovnost a systematicky odstraňovat genderové stereotypy a předsudky a přispět tak k naplňování cílů Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 (dále jen Strategie). Všechny aktivity projektu vytváří společně synergický efekt, který přispívá k odstraňování genderových stereotypů a k podpoře rovnosti žen a mužů.
Genderové audity napomáhají eliminaci přetrvávající genderové nerovnosti na trhu práce a v podnikání. Gender Studies v průběhu jednoho roku zrealizovalo 11 auditů, díky nimž zaměstnavatelé tyto nerovnosti identifikovali a dostali možnost je napravit.
Genderové audity napomáhají eliminaci přetrvávající genderové nerovnosti na trhu práce a v podnikání. Gender Studies v průběhu jednoho roku realizovalo 11 auditů, díky nimž zaměstnavatelé tyto nerovnosti identifikovali a dostali možnost je napravit.
Projekt byl zaměřen na realizaci týdenní studijně pracovní cesty expertního týmu Gender Studies, o.p.s. do Norska. Hlavním cílem bylo zvýšení vědomostních kapacit a know-how naší organizace. Realizace projektu umožnila dále prohloubit kontakty navázané během předchozí bilaterální spolupráce a podrobněji diskutovat systémová opatření řešení nerovnosti žen a mužů ve společnosti, a to zejména v oblasti rodinné politiky a gender mainstreamingu a také pokud jde o genderově senzitivní vzdělávání a sociální dialog.
Gender Studies spolu s partnerskými organizacemi z Polska, Slovenska a Maďarska v rámci Visegrádské spolupráce společně organizují letní kemp pro středoškolské studentky, které zajímá věda a technika. Dohromady 40 dívek ze všech čtyř zemí se sjede do technologického výukového centra nedaleko Budapešti, kde budou v pracovních skupinách řešit vlastní mini-projekty zaměřené na tvorbu konceptů smart cities.
Hlavním cílem projektu je posílit genderovou rovnost a systematicky odstraňovat genderové stereotypy a předsudky a přispět tak k naplňování cílů Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 (dále jen Strategie). Všechny aktivity projektu vytváří společně synergický efekt, který přispívá k odstraňování genderových stereotypů a k podpoře rovnosti žen a mužů.
Mezinárodní spolupráce partnerských organizací ze zemí V4 se zaměřuje na problém horizontální segregace na trhu práce, kdy dívky a ženy čelí řadě znevýhodnění kvůli jejich koncentraci ve feminizovaných oborech.
Projekt reaguje na velmi aktuální problém násilí páchaného v prostředí internetu a jeho dosud neřešené genderové aspekty a nedostatky v systémovém řešení pomoci obětem. Prostřednictvím výzkumu a analýzy stávající situace přinese projekt konkrétní doporučení jak zlepšit a zefektivnit pomoc obětem, a tím dosáhnout snížení výskytu násilí na ženách a mužích. Doporučení budou určena tvůrcům politik a poskytovatelům přímé pomoci, policejním složkám, právníkům/čkám, soudcům/kyním atd.
Projekt se zaměřuje na otázky rozdílů v platech u mužů a žen a jejich následné dopady na výši penzí.
Cílem projektu je vytvořit potřebné analýzy celoživotních ekonomických dopadů mateřství, zhodnotit současná opatření v této oblasti a navrhnout komplexní sadu opatření efektivně minimalizující náklady mateřství.
Cílem projektu je přispět k podpoře kariérního růstu žen a poskytnout právní poradenství ženám diskriminovaným z důvodu pohlaví na pracovním trhu.
Prostřednictvím knihovny Gender Studies chceme dosáhnout narušování genderových stereotypů, právě shromaždďováním a zpřástupňováním informací lze dlouhodobě měnit a vyvíjet názor odborné a široké veřejnosti v oblasti rovných příležitostí žen a mužů a jejich rolí ve společnosti. Díky právní poradně se snažíme zvyšovat právní povědomí široké veřejnosti, podporovat antidiskriminaci, přispět k vyrovnanému postavení žen a mužů ve společnosti.
Projekt nastartoval mezinárodní spolupráci v rámci zemí Visegrádské čtyřky mezi organizacemi, které podporují dívky ke vstupu do tzv. STEM oborů (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Partnerské organizace sdílí své zkušenosti z organizování Girls Day – interaktivního dne otevřených dveří pro dívky na technických univerzitách, ve firmách a výzkumných centrech.
Hlavním cílem projektu je vytvoření nástrojů k řešení problematiky cílové skupiny 50+ na trhu práce formou implementace principů Age Managementu za podpory mezinárodní spolupráce.
Gender Studies zajišťuje odborné konzultace v oblasti opatření ke sladění práce a rodiny v projektu, který realizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu od 1. 9. 2013.
Gender Studies je partnerem v projektu realizovaném Zaměstnavatelským svazem IT průmyslu. Podstata projektu spočívá v informačním a osvětovém působení na obor technologických a informačních technologií v oblasti problematiky genderu. Cílem projektu je osvěta v oblasti rovných příležitostí a slaďování soukromého i pracovního života zaměstnanců/kyň v ICT. Všechny klíčové aktivity apelují na zaměstnavatele/ky ICT oborů, aby se snažili/y odbourávat genderové nerovnosti a následně sladit soukromý a pracovní život zaměstnanců/kyň ICT profesí.
Projekt má za cíl zlepšení situace pečujících osob nad 45 let a žen v předdůchodovém věku na trhu práce. Vedle zmíněných osob patří mezi cílové skupiny zaměstnavatelé ve všech regionech ČR a zaměstnanci a zaměstnankyně úřadů práce Středočeského, Královéhradeckého a Jihomoravského kraje.
Online bezpečně: gender a bezpečnost na internetu (Staying Safe online: gender and safety on the internet) je mezinárodní projekt DAPHNE, který si klade za cíl zohlednit genderové hledisko probelamtiky bezpečnosti v prostředí internetu a informačních technologií. Hlavní cílovou skupinou tohoto dvouletého projektu bude mládež ve věku 14-29 let a vyučující.
Political education of women is still marginalised within the field of adult education in Europe. Women in Europe – as well as all over the world - need to be empowered to participate more fully in the decisions that affect them, their families, communities and countries. Next to setting up further political educational programmes for women on regional and national level there is thus an urgent need to develop accessible educational programmes for increasing women’s awareness as European citizens and strengthen their political participation and governance on a European level as this projects aims to do.
Hlavním cílem projektu Nová vlna feminismus.cz proběhne celková rekonstrukce a redesign webové prezentace www.feminismus.cz. Úpravy se budou týkat jak formální, tak obsahové stránky. V průběhu trvání projektu (1 rok) dojde zároveň k vytvoření řady nových textů, které budou postupně zveřejňovány na webu, budou oslovovány nové autorky a autoři a proběhne editace starších textů, které slouží jako cenný archiv.
Mezinárodní projekt zacílený na snížení genderové segregace na trhu práce s ohledem na mládež. Kromě mladých lidí patří mezi cílové skupiny projektu zaměstnavatelé, výzkumné a vzdělávací instituce a neziskové prganizace, které s mládeží pracují.
Projekt zaměřený na oblast genderových dopadů stávající penzijní reformy.
Projekt se zaměřuje na podporu žen znevýhodněných a ohrožených při vstupu na trh práce, při získávání zaměstnání nebo zahájení samostatně výdělečné činnosti. Specifikou tohoto projektu je zaměření na dlouhodobě nezaměstnané ženy cizinky z tradičních muslimských komunit žijících v ČR. V rámci projektu, jehož cílem je asistence při vstupu na pracovní trh, bude muslimkám poskytován komplexní informační servis včetně pracovně-právního poradenství. Aktivity budou vedeny i směrem k zaměstnavatelům. Uskuteční se semináře pro zaměstnavatele a vznikne manuál, který poslouží k osvětlení specifik této cílové skupiny, zároveň i ke snížení její diskriminace.
Výběr témat z oblasti reprodukčních práv žen a mužů odráží situaci v roce 2011 v České republice a aktuální problémy. Ústředním tématem je porodnictví. Publikace obsahuje právní analýzu postavení porodních asistentek, zprávu z výzkumu o zkušenostech žen a jejich hodnocení porodní péče v českých porodnicích, analýzu obrazu porodu v českých médiích a problematiku škodlivých praktik předporodní a porodní péče. Ostatní texty jsou výběrem několika dalších neméně závažných témat. Je to sexuální výchova ve školách, protiprávní sterilizace žen a pracovní migrantky a jejich nucené interrupce.

Podpora právních a informačních služeb, aktualizace právních informací a analýz, vytvoření poradce k tématice práce z domova a dalších flexibilních forem práce.
Jak název napovídá, projekt spojuje genderové a rozvojové nevládní organizace ze střední a východní Evropy - České republiky, Slovenska, Bulharska a Rumunska a aktivistky ze Subsaharské Afriky. Důvodem takového propojení je potřeba silné koalice spřízněných organizací pro to, aby při tvorbě rozvojových politik i realizaci projektů v rozvojových zemích nedocházelo k opomenutí genderového hlediska.
Projekt je zaměřen na zvyšování povědomí zaměstnaných a rodičů s dětmi o významu a možnostech slaďování pracovního a rodinného života a o platové diskriminaci a na vývoj a ověření inovativních opatření směřujících k prosazování rovného odměňování a slaďování rodinného a pracovního života ze strany zaměstnavatelů.
V listopadu 2010 vyšla další ze série analýz na vybraná témata (např. 20 let genderové demokracie v ČR: 1989 – 2009), které Gender Studies s podporou nadace Heinrich-Böll-Stiftung každoročně vydává. Tento rok se zaměřujeme na genderové aspekty finační krize a důsledky pro realizaci veřejných politik.
Tento dvouletý mezinárodní projekt (srpen 2010 – červenec 2012) se zaměřuje na téma věkové diskriminace. Jeho hlavním cílem je odkrýt komplexnost tohoto bohužel mezinárodního fenoménu v jeho genderovém, multikulturním a sociálním kontextu a navrhnout metodiku nediskriminačního přístupu k lidem nad 45 let věku na straně zaměstnavatelů.
Projekt představuje zásadní krok v implementaci principu rovných příležitostí žen a mužů do činnosti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v pozici významného zaměstnavatele (téměř 400 zaměstnanců a zaměstnankyň) a současně významného orgánu veřejné správy. Projekt reaguje na absenci koncepčního přístupu v této oblasti.
Projekt je zaměřen na vytváření a ověřování nástrojů pro slaďování rodinného a osobního života pečujících. Hlavním nástrojem je mezinárodní tematická síť, složená z různorodých aktérů (nevládních neziskových organizací a jejich sítí, zaměstnavatelů, tvůrců politik a pečujících osob), která bude identifikovat podmínky pro úspěšnou adaptaci příkladů dobré praxe ze zahraničí. Cílem projektu je posílit postavení ohrožených osob na trhu práce a posílit neziskové organizace, které s těmito cílovými skupinami pracují. Nástroje budou specificky zaměřeny na dosud opomíjené sektory (např. výrobní, obchod) a na malé a střední podniky.
Cílem projektu je zvyšování povědomí o specifických potřebách a problémech žen-migrantek pomocí šíření informací a poskytování poradenství. Projekt také usiluje přispět ke změně přístupu k migrantkám – a to na základě evropských hodnot jako tolerance, solidarita, vzájemné pochopení. Díky seminářům, tréninkům a mezinárodní konferenci bychom chtěli dosáhnout šíření povědomí o tomto tématu.
Hlavním cílem projektu je otevřít diskusi a změnit povědomí cílové skupiny k tématu sladění profesního a rodinného života. Projekt rozvíjí informovanost o inovativních nástrojích a motivuje k jejich zavádění. Zvyšuje povědomí o významu opatření ke sladění pracovního a rodinného života a o významu flexibilních forem organizace práce. Podporuje danou oblast v regionálních procesech komunitního plánování. Prezentuje národní i zahraniční zkušenosti a příklady dobré praxe k tématu projektu např. německý model uskupení přátelských rodině.
Cílem projektu je vytvořit fundraisingovou a marketingovou strategii knihovny a informačního centra obecně prospěšné společnosti Gender Studies. Hlavní důraz bude kladen na aktivizaci a zapojení registrovaných čtenářů a čtenářek do financování GS a využití jejich potenciálu, rozvoj individuálního a firemního fundraisingu směřovaného do podpory knihovny. Vedle fundrasingového plánu, který bude zaměřen na využití dárcovského potenciálu čtenářské obce a sympatizantů/ sympatizantek a firem, vznikne také marketingová strategie knihovny. Ta identifikuje a konkretizuje služby knihovny, zároveň vznikne ceník jednotlivých poskytovaných služeb (vč. definice bezplatných služeb a slev pro určité cílové skupiny). Součástí těchto strategií bude i plán pro případ finanční krize knihovny.
Cílem projektu je vyvíjet a prosazovat nové nástroje umožňující slaďování rodinného a pracovního života zaměstnanců, (potencionálních) rodičů a osob pečujících o osoby blízké na straně zaměstnavatelů v regionech. Projektové aktivity se zaměřují na dosud opomíjené typy firem a sektorů: malé a střední podniky, výrobní sektor, sektor obchodu a služeb.
Využity jsou aktivity, které umožňují pozitivně motivovat zaměstnavatele k zavádění programů na podporu slaďování a které jim poskytují konkrétní metody jejich implementace a informace o jejich dopadech na firmu. Na základě analýzy potřeb zaměstnavatelů z uvedeného typu firem a sektorů jsou připravovány metodiky pro zavádění programů slaďování s konkrétními příklady dobré praxe z ČR a zahraničí.
Homofobie společnosti nezřídka znesnadňuje život příslušníkům a příslušnicím LGBT (lesbické, gay, bisexuální a transgender) komunity. Pod homofobií si můžeme představit nejen neopodstatněné obavy, ale také projevy nepřátelství vůči lidem s jinou než heterosexuální identitou.
Znásilnění je trestný čin, který je v mnoha ohledech velmi specifický. Ačkoli se jedná o zločin, který je (po vraždě) označován za nejvíce zraňující, je mu (nejen) v českém kontextu věnováno velmi málo pozornosti. Výsledkem je malá podpora obětí znásilnění, zlehčování a bagatelizace dané problematiky, vytváření a udržování mýtů, které jednoznačně přispívají k dvojí viktimizací obětí znásilnění.
Cílem aktivit projektu EQ-TRAIN je zvyšovat povědomí o platových nerovnostech, vyškolit odborníky a odbornice pro tuto oblast a testovat nové metody kariérního poradenství. Jednou z hlavních aktivit bude třídenní školení zaměřené na problematiku rovného odměňování, které se uskuteční na jaře 2010. Projekt se zaměří také na kariérní poradenství, protože volba povolání je jednou z příčin platových rozdílů mezi muži a ženami.
Cílem projektu je připravit analytickou studii situace v ČR od roku 1989 v oblasti genderové demokracie. Analýza se zaměří především na tyto oblasti: ekonomický status žen a trh práce, násilí na ženách, politická participace žen, reprodukční práva a postavení sexuálních minorit a také oblast genderového aktivismu a genderových a ženských neziskových organizací. Studie, která bude publikována ve formě tištěné publikace, bude příspěvkem do diskuze o změnách a vývoji v ČR po roce 1989 z hlediska genderu. Výsledky projektu budou prezentovány na setkání s veřejností v listopadu 2009.

Genderové rozpočtování je metodou, která umožňuje prosazování rovných příležitostí žen a mužů a také efektivní plánování služeb určených občanům a občankám dané lokality. Setkání by mělo přispět k otevření a prohloubení diskuze o konceptu genderového rozpočtování a také k odkrytí jeho perspektiv, možností a limitů a zároveň napomoci k hledání konkrétních metod realizace genderového rozpočtování.
Projekt realizuje Gender Studies v období listopad 2008 až říjen 2010 na území hlavního města Prahy. Základním cílem projektu je podpora zaměstnavatelů k přijímání opatření umožňujících rozvoj flexibilních forem práce a podpora při zřizování firemních zařízení péče o děti s cílem umožnění rychlejšího návratu osobám pečujícím o děti na trh práce a tím vytvoření podmínek účinného slaďování pracovního a osobního života.
Gender Studies každoročně oceňuje zaměstnavatele, kteří podporují rovné příležitosti žen a mužů a umožňují svým zaměstnancům a zaměstnankyním slaďovat práci a soukromý život.
Cílem projektu je podpora naplňování práv osob ohrožených diskriminací na základě pohlaví, věku a projevy vícenásobné diskriminace, aktivní pomoc těmto osobám a zjišťování podmínek v případě porušování práv v regionu Severovýchod. V rámci projektu bude vytvořen soubor služeb komplexní pomoci pro osoby ohrožené uvedenou formou diskriminace a současně budou tyto služby v rámci projektu aktivně poskytovány.
Interkulturní a genderově spravedlivá společnost v České republice bohužel není samozřejmostí. Členové a členky studentského klubu RelaKs v Ústí nad Labem proto natočili krátký film Fakta nebo fikce?, který je jednou z možných cest, jak si diskriminaci uvědomovat, v kterých situacích ji vidět, jak se s ní vyrovnávat a co proti ní dělat. Natočení tohoto filmu umožnil program financovaný ze zdrojů Evropské unie Mládež v akci.
Evropský parlament je první evropskou institucí, kde se podařilo dosáhnout 30% zastoupení žen. Silnější politická role Evropského parlamentu, která je zakotvena ve Smlouvě o ES, podepsané v Lisabonu v prosinci 2007, se snaží zvýšit efektivitu Evropské unie, ale může také snížit politickou účast žen a omezit rovnost žen a mužů v EP. Z tohoto důvodu je třeba vytvořit mechanismy, které budou udržovat a zvyšovat počet poslankyň Evropského parlamentu.
2. července 2008 přijala Evropská komise návrh směrnice, která zajišťuje ochranu před diskriminací z důvodu věku, zdravotního postižení, sexuální orientace a náboženského vyznání nebo světového názoru mimo pracoviště. Projekt vyvolává odbornou diskuzi (jako první krok směrem k širší veřejné diskuzi) o nové směrnici a boji proti diskriminaci na základě všech důvodů a podpořit novou evropskou antidiskriminační směrnici na vnitrostátní úrovni.
Cílem projektu je analyzovat stávající vzdělávací systém v ČR zejména ve vztahu ke koncepci středoškolského vyučování. Projekt si klade za cíl zjistit, jaké jsou možnosti a výzvy pro genderové vzdělávání na středních školách. Pozornost nevěnuje pouze genderově citlivému vzdělávání, ale i konkrétním tématům s pojených s genderem a rovnými příležitostmi.
Od ledna do června 2008 Gender Studies spolupracovalo s rakouskou sítí ženských organizací na mezinárodním projektu E(u)quality, který se zaměřoval na to, jak Evropská unie ovlivňuje postavení žen a mužů ve společnosti a diskuzi o genderových tématech. V březnu se uskutečnilo setkání českých a rakouských žen ve Zwettlu, které živě diskutovaly o tom, jak žijí a jak zákony a společenské prostředí ovlivňují jejich osobní životní volby a strategie.
Zpravodaj Rovné příležitosti do firem, který Vám přináší obecně prospěšná společnost Gender Studies, je určen zejména vám čtenářům a čtenářkám z prostředí komerčních firem a přináší informace využitelné v personalistice, rozvoji firemní kultury, managementu, styku s veřejností, filantropie a dalších oblastech.
Série tří genderově citlivých dvouminutových animovaných pohádek, jejíž cílovou skupinou nejsou pouze děti, ale i rodiče, kteří se často dívají na pohádky spolu se svými dětmi.
Půlhodinový dokumentární film „ROVNÝ, ROVNÁ, ROVNÉ“ se věnuje problematice rovných příležitostí žen a mužů na pracovním trhu, a to nejen ve výpovědích specialistů, ale i ženy, která se s diskriminací z hlediska genderu (pohlaví) nesmířila a rozhodla se svoji kauzu zveřejnit.
Prostřednictvím konkrétních příběhů a modelových reakcí personalistů ve firmách, případně osob z bezprostředního okolí diskriminovaných, kampaň upozorňuje na různé formy diskriminace na trhu práce z důvodu pohlaví a věku. Současně s tím neustále zviditelňuje kontakty na právní poradnu Gender Studies pro osoby diskriminované na trhu práce z důvodu pohlaví a věku.
V Praze není příliš míst, kde by chyběly bariéry, kde by byly k dispozici přebalovací pulty, kde by si dítě mohlo chvíli hrát, než si rodič vyřídí potřebné "dospělácké nudnosti". Dokonce se setkáváme i s místy, kde je na vstupních dveřích znak s přeškrtnutým kočárkem. Proto se organizace Gender Studies rozhodla, že vytvoří pražskou mapu "Míst přátelských rodině".
Hlavním záměrem projektu je rozvinout a prohloubit vzájemný dialog mladých lidí, žen a vybraných skupin osob v rozhodovacích pozicích o přínosech a dopadech flexicurity/flexijistoty jako rovnováhy flexibility a jistoty na trhu práce a rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.
Pětiměsíční projekt (srpen – prosinec 2007) má za cíl otevřít velmi komplexní a poněkud ožehavou problematiku jeslí a dalších zařízení péče o děti do 3 let. Jeho součástí je „audit jeslí“ - šetření stavu jeslí a dalších typů institucionální péče v pěti městech v ČR, dále sociologický průzkum mezi rodiči ohledně jejich povědomí a názorů na jesle, finanční analýza a právní analýza.
Paměť žen je rozsáhlý mezinárodní projekt, iniciovaný a koordinovaný Gender Studies, o.p.s. Těžiště projektu spočívá v zachycení životních zkušeností a názorů žen tří generací (narozených v letech 1920 - 1960) metodou oral history a narativního interview.
Dvouletý projekt (2003 – 2005) se zaměřil na mapování situace v oblasti rovných příležitostí žen a mužů v soukromém sektoru a na informování o této problematice směrem k firmám a k nejširší veřejnosti.
V tomto projektu byla poprvé vyhlášena Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi žen a mužů v ČR a byl založen elektronický zpravodaj Rovné příležitosti do firem (rovněž bylo vydáno speciální tištěné vydání tohoto zpravodaje). V projektu byl proveden jeden z prvních výzkumů na téma rovných příležitostí žen a mužů a společenské odpovědnosti v soukromé sféře.