Pro veřejnou správu

Úřad roku „Půl na půl“ – Respekt k rovným příležitostem žen a mužů 

Gender Studies, o. p. s., je spolu s Ministerstvem vnitra České republiky organizátorem ocenění nejlepšího úřadu s rovnými příležitostmi žen a mužů.

Pro více informací o všech našich projektech nás, prosím, kontaktujte na výše uvedených telefonních číslech či e-mailových adresách. Zdrojem informací pro vás mohou být i webové stránky www.feminismus.cz či www.genderstudies.cz či www.pulnapul.cz.

Vzdělávejte se s Gender Studies: nabízíme akreditované vzdělávací kurzy pro úředníky a úřednice veřejné správy

Gender mainstreaming a genderové rozpočtování ve veřejné správě a Rovné příležitosti žen a mužů ve veřejné správě

Rovné příležitosti žen a mužů ve veřejné správě

Cílem vzdělávacího programu je seznámit úředníky a úřednice veřejné správy s problematikou rovných příležitostí žen a mužů na úrovni institucionální, legislativní, teoretické i v oblasti praktického uplatnění principů rovnosti žen a mužů ve veřejné správě. Absolventi a absolventky vzdělávání si osvojí základy problematiky rovných příležitostí žen a mužů a gender mainstreamingu, budou se umět orientovat v odpovídající legislativě a institucionálních strukturách, budou mít přehled o problematice diskriminace z hlediska pohlaví a získají základy pro uplatňování principů rovnosti na úřadech veřejné správy.

 1. Pohlaví a gender – 1 hodina
 2. Rovné příležitosti žen a mužů – 1 hodina
 3. Rovné příležitosti a rovnost šancí v politice – 1 hodina
 4. Gender mainstreaming a genderové rozpočtování – 1 hodina
 5. Institucionální a legislativní zabezpečení problematiky rovných příležitostí – 1 hodina
 6. Zavedení politiky rovných příležitostí a principů gender mainstreamingu do veřejné správy – 1 hodina
 7. Diskriminace – 1,5 hodiny
 8. Diskuse – 0,5 hodiny

Celková doba vzdělávání je 8 vyučovacích hodin.

Číslo akreditace: AK/PV-270/2007

Gender mainstreaming a genderové rozpočtování  ve veřejné správě

Cílem vzdělávacího programu je seznámit úředníky a úřednice veřejné správy s principy gender mainstreamingu a genderového rozpočtování na úrovni institucionální, legislativní, teoretické i v oblasti praktického uplatnění v praxi a politice úřadů veřejné správy. Absolventi/ky vzdělávání si osvojí základy problematiky gender mainstreamingu a genderového rozpočtování, budou se umět orientovat v možných aplikacích těchto základů v praxi úřadů v České republice i v zahraničí, budou mít přehled o tom, jakým způsobem je gender mainstreaming a genderové rozpočtování využíváno v zemích EU. 

Úvod do problematiky gender a rovných příležitostí žen a mužů – 2 hodiny

 1. Gender mainstreaming – 2 hodiny
 2. Genderové rozpočtování – 2 hodiny
 3. Zavedení principů gender mainstreamingu a genderového rozpočtování do práce úřadů veřejné správy – 1 hodina
 4. Závěr a diskuse – 1 hodina

Celková doba vzdělávání je 8 vyučovacích hodin.

Číslo akreditace: AK/PV-271/2007

Publikace: Příručka pro implementaci rovných příležitostí žen a mužů a principů Gender Mainstreamingu ve veřejné správě v České republice - Mgr. Eva Ferrarová

Česká vláda deklaruje, že prosazování rovných příležitostí je jednou z priorit politiky České republiky, ale metodika zavádění těchto principů do politiky a práce územních samosprávných celků nebyla dosud vytvořena. Tato příručka podává základní informace, které jsou nezbytné pro to, aby úřady veřejné správy mohly politiku rovných příležitostí realizovat. Je určena těm, kdo ve veřejné správě pracují ať už na politické či úřednické úrovni. 

Objasněním základních pravidel vedoucích k analýze stávající situace a k následné identifikaci silných a slabých stránek pomůžeme vytvořit jakéhosi průvodce pro implementaci zásad a politik rovného zacházení a gender mainstreamingu do politiky orgánů veřejné správy a do konkrétní práce úřadů.

Obsah publikace: Genderové rozpočtování, Gender Mainstreaming, diskriminace, SWOT analýza apod.

Manuál programů rovných příležitostí žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života na úřadech veřejné správy
 I.                   Kuchařka rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života
Kuchařka rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života
Diskriminace a antidiskriminační opatření v ČR
Gender mainstreaming: zlepšování postavení žen a mužů ve společnosti v centru zájmu
Genderové rozpočtování
Náklady a zisky rovných příležitostí

II.                Rovné příležitosti a slaďování rodinného a pracovního života v praxi úřadů veřejné správy
Stav prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže na úrovni samosprávy
Příklady dobré praxe v obcích I., II. a III. typu a na krajských úřadech
Rovné příležitosti žen a mužů na Ministerstvu vnitra ČR

III.             Konference “Rovné příležitosti”

Vydalo Ministerstvo vnitra ČR, 2010. Linda Sokačová (ed.). Autorský tým: E. Ferrarová, P. Pavlík, A. Jachanová Doleželová, L. Sokačová.
Publikaci objednávejte na e-mailu knihovna@genderstudies.cz .

Malé obce za rovné příležitosti žen a mužů
1.      Rovné příležitosti žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života na úřadech veřejné správy
2.      Rovné příležitosti, diskriminace a česká legislativa
3.      Komunitní plánování
4.      Gender mainstreaming: Jak na něj?
5.      Seznamte se s genderovým rozpočtováním.
6.      Co všechno potřebujeme k plánování programů rovných příležitostí?

Vydalo Ministerstvo vnitra ČR a Gender Studies, o.p.s., 2011. Linda Sokačová (ed.). Autorský tým: K. Ciprová, P. Pavlík, A. Jachanová Doleželová, L. Sokačová, H. Skálová.
Publikaci objednávejte na e-mailu knihovna@genderstudies.cz .

Aktualizováno: 23.8.11 17:43Michaela Svatošová