Ženy v Evropském parlamentu – Evropský parlament pro ženy

Evropský parlament je první evropskou institucí, kde se podařilo dosáhnout 30% zastoupení žen. Silnější politická role Evropského parlamentu, která je zakotvena ve Smlouvě o ES, podepsané v Lisabonu v prosinci 2007, se snaží zvýšit efektivitu Evropské unie, ale může také snížit politickou účast žen a omezit rovnost žen a mužů v EP. Z tohoto důvodu je třeba vytvořit mechanismy, které budou udržovat a zvyšovat počet poslankyň Evropského parlamentu.

Cílem projektu je zahájit diskuzi o roli Evropského parlamentu v české a evropské společnosti a o účasti občanské společnosti na rozhodnutích a aktivitách Evropského parlamentu.

Hlavní aktivitou je panelová diskuze o posílení žen a rovných příležitostí v EU a o tom, jak Evropský parlament a další evropské instituce, mohou podporovat jejich rozvoj.

Projekt se zaměřuje rovněž na otevření diskuze o evropských orgánech, jako je Evropský institut pro rovnost pohlaví atd. - jaké jsou jejich role, úkoly a možné dopady na evropskou společnost.

Projekt se soustředí na tyto otázky:

- Které ze strategií a iniciativ Evropského parlamentu v oblasti rovnosti žen a mužů jsou nejúčinnější? Které by měly být předefinovány?

- Jak může Evropský parlament napomoci vyrovnání pozic žen a mužů v Evropských institucích, ale i ve společnosti obecně.

- Jaké mechanismy by měly být vypracovány s cílem zajistit, aby zastoupení žen v Evropském parlamentu zůstalo alespoň na současné úrovni 30%?

- Na jaké problémy v oblasti rovného postavení žen a mužů bude příští Evropský parlament reagovat?

- Jaká je role evropských institucí, jako je Evropský institut pro rovnost pohlaví a jaké jsou pozitivní a negativní aspekty těchto institucí?

Další informace a články:

Procentuální zastoupení českých žen v Evropském parlamentu stále převyšuje zastoupení žen v českých legislativních orgánech

Podpořte kampaň Evropské ženské lobby 50/50

Panelová diskuze: Jak evropské instituce podporují občanskou angažovanost

Pozvánka na konferenci: Rovné příležitosti žen a mužů – zanedbaná priorita nejen během předsednictví ČR v Radě EU

Program konference: Rovné příležitosti žen a mužů – zanedbaná priorita nejen během předsednictví ČR v Radě EU

Více informací: alexandra.jachanova@genderstudies.cz

Projekt je podpořen Heinrich-Böll-Stiftung, zastoupením v Polsku.

Aktualizováno: 20.1.09 13:50Alexandra Jachanová Doleželová