Vědomosti jako klíč k úspěchu – Gender Studies nabízí školení pro firmy

Orientaci v problematice rovných příležitostí ve firemní praxi vám usnadní řada podnikových tréninků a školení, kterou připravil tým Gender Studies. Školení jsou sjednávána dle domluvy, pro tento případ využijte OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁŘE na jehož základě bude následovně stanoven termín a cena školení.

Poznámka: Školení neprobíhají na základě pravidelného rozvrhu (jako otevřené kurzy pro veřejnost). Jsou poskytována jako individuální služba na základě konkrétní poptávky.

V současnosti jsou pro vás připraveny tyto semináře:

Slaďování pracovního a soukromého života neboli Work/Life Balance

Časová dotace: 3 hodiny (nebo dle dohody)

Seminář účastníky a účastnice uvede do konceptu slaďování a vysvětlí společenský kontext jeho existence a fungování. Dále vyloží základní firemní procesy a nástroje na jeho podporu, od netradičního uspořádaní pracovní doby až k podpoře zaměstnanců a zaměstnankyň pečujících o děti a další členy rodiny. Druhá část semináře ukáže, jaké jsou přínosy zavedení programů na podporu slaďování – pro zaměstnané, zaměstnavatele i společnost obecně. Poskytneme také pár praktických tipů pro zavádění těchto programů, zmíníme se o mýtech vážících se ke slaďování a uvedeme několik příkladů dobré praxe v této oblasti.

Flexibilní formy práce/částečné úvazky

Časová dotace: 2 hodiny (nebo dle dohody)

Flexibilní formy práce představují základní nástroj pro slaďování rodinného a pracovního života zaměstnanců a zaměstnankyň. V semináři představíme jednotlivé formy flexibilních pracovních uspořádání včetně částečných úvazků. Soustředíme se zejména na možnosti a limity jednotlivých forem práce, vysvětlíme pozitivní a negativní vymezení pojmu flexibility a prostor věnujeme i tématům, jako je osobní zodpovědnost jednotlivce, komunikace a time management. Představíme příklady praktického využití flexibilních forem práce v případových studiích z firem z ČR i ze zahraničí.

Firemní zařízení péče o děti

Časová dotace: 3 hodiny (nebo dle dohody)

Seminář seznámí účastníky se základními legislativními aspekty (včetně hygienických norem) zřizování firemních zařízení péče o děti a poukáže na potenciální pozitivní a negativní dopady tohoto kroku na finanční situaci a image firmy. Dále poskytneme praktické rady, jak postupovat při zřizování firemní školky, jeslí či dětského koutku a uvedeme několik příkladů dobré praxe v ČR. Účastníci získají výstupy relevantních výzkumů realizovaných Gender Studies. Část semináře bude věnována možným zdrojům financování při zakládání firemního zařízení péče o děti. Budeme také informovat o aktuálním vývoji situace týkající se legislativy vztahující se k firemním zařízením péče o děti na MPSV.

Rovné příležitosti žen a mužů jako součást HR cyklu

Časová dotace: 2 hodiny (nebo dle dohody)

V rámci semináře probereme z hlediska problematiky rovných příležitostí žen a mužů celý HR cyklus – od náboru nových zaměstnanců a zaměstnankyň, přes kariérní růst, vzdělávání, slaďování pracovního a osobního života, až po ukončení pracovního poměru. Dozvíte se základy legislativy, která zakazuje diskriminaci na základě pohlaví, ale i užitečné tipy, jak v souladu s právními normami postupovat v praxi. Součástí semináře je představení zaměstnavatelských zkušeností a dobrých praxí v oblasti podpory genderové diverzity a také výklad o nákladech a potenciálních ziscích jednotlivých opatření.

Aktualizováno: 26.8.15 10:03