Zaměstnavatelé pro slaďování osobního a pracovního života

Projekt realizovalo Gender Studies v období listopad 2008 až říjen 2010 na území hlavního města Prahy. Základním cílem projektu je podpora zaměstnavatelů k přijímání opatření umožňujících rozvoj flexibilních forem práce a podpora při zřizování firemních zařízení péče o děti s cílem umožnění rychlejšího návratu osobám pečujícím o děti na trh práce a tím vytvoření podmínek účinného slaďování pracovního a osobního života.

Vlastním cílem projektu je zavedení hodnotících postupů a specializovaných auditů pro analýzu podmínek slaďování pracovního a soukromého života ve firmách na území hl. m. Prahy. Dílčím cílem projektu je zvýšení plošné informovanosti zaměstnavatelů a prohloubení všeobecného povědomí veřejnosti a zejména osob pečujících o malé děti o možnostech "slaďování" a jejich právech.

Audit Rovné příležitosti

Od poloviny roku 2009 nabízíme zaměstnavatelům Audit Rovné příležitosti, který zhodnotí politiky firem zaměřené na rovné příležitosti žen a mužů a sladění osobního a pracovního života a nabídne doporučení pro zlepšení. Firma, která projde auditem, získá certifikát. Pokud máte zájem o audit vaší firmy, neváhejte nás kontaktovat.

Více informací k auditu Rovné příležitosti naleznete zde.

Ocenění Firma roku

V rámci projektu proběhla soutěž Firma roku v roce 2010. V otázce rovných příležitostí žen a mužů a v podpoře slaďování pracovního a osobního života byly v Praze nejlepší T-Mobile, GE Money Bank a Allianz pojišťovna. O tom, proč byly oceněny si můžete přečíst zde.

Více informací o ocenění na www.rovneprilezitosti.ecn.cz.

Toolkit pro zaměstnavatele

Chcete se dozvědět, zda jsou vaše rozhodnutí v souladu s principy rovných příležitostí žen a mužů a work-life-balance? Gender Studies pro vás připravilo hru pro zaměstnavatele, ve které si to můžete ověřit a nahlédnout na příklady dobré praxe. Rovné příležitostí patří mezi principy každé férové společnosti a navíc vám přinesou zisk prostřednictvím loajálních, spokojených a produktivních zaměstnanců a zaměstnankyň.

Hru pro zaměstnavatele si můžete stáhnout zde.

Toolkit pro zaměstnance a zaměstnankyně, výzkum 

Pro znevýhodněnou skupinu na trhu práce, zaměstnance a zaměstnankyně pečující o děti, byl vytvořen manuál jak slaďovat efektivně práci a rodinu, jak stimulovat svého zaměstnavatele pro přijetí programů na podporu rovných příležitostí, zejména pak opatření zaměřujících se na slaďování pracovního a osobního života. Cílem manuálu je zprostředkovat vstřícně právní informace k tomu, abyste měli lepší možnost uskutečnit slaďování rodinného a pracovního života, popřípadě inspirovat se v možnostech, které máte a na které máte právní nárok.

Manuál si můžete objednat v internetovém knihkupectví nebo stáhnout ve formátu pdf.

Důležitým podpůrným materiálem pro vznik manuálu budou výstupy z reprezentativního výzkumu, který se zaměřil na získávání informací o zaměstnankyních pečujících o děti a slaďování pracovního a osobního života, zejména pak o bariérách, kterým čelí. Shrnutí výzkumu naleznete v článku: Matky dětí do deseti let se ve velké míře setkávají s diskriminací. Zprávu si můžete stáhnout zde.

Informační centrum

Součástí projektu je informační centrum poskytující literaturu a informace z oblasti rovných příležitostí žen a mužů. Centrum můžete navštívit v knihovně Gender Studies, Gorazdova 20 v úterý až čtvrtek od 12 do 18 hodin. Schůzku si můžete sjednat telefonicky na čísle 224 913 350.

V rámci informačního centra vznikla kampaň Čím jste a čím byste chtěli být?

Kampaň ke shlédnutí zde.

Informační leták pro zaměstnance a zaměstnankyně – jak sladit osobní a pracovní život (pdf).

19. června proběhl další ročník Dne rovnosti žen a mužů, u této příležitosti vyšlo druhé číslo novin Půl na Půl, které jsou v pdf k dispozici zde.

Právní poradna

Právní poradna Gender Studies pro osoby diskriminované a potenciálně diskriminované na základě pohlaví a věku byla rozšířena. Kromě úterý (9.00-11.00) a pátku (16:30-18:30), se na nás můžete obracet i ve středu od 14.00 do 16.00 hodin na telefonních číslech 224 913 350 a 774 913 350. Otázky se mohou týkat diskriminace na základě pohlaví a věku a slaďování osobního a pracovního života. Můžete je také posílat na email pravo@genderstudies.cz nebo využít on-line právní poradnu na http://www.rovneprilezitosti.cz/poradenstvi.php?poradna=open.

V rámci právní poradny vznikla analýza Mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku a Analýza – překážky v práci; zákoník práce – povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnanci (překážky v práci, odborný rozvoj zaměstnanců, pracovní podmínky, bezpečnost v práci).

Zpravodaj Rovné příležitosti do firem

Zpravodaj je určen zejména čtenářům a čtenářkám z prostředí komerčních firem a přináší informace využitelné v personalistice, rozvoji firemní kultury, managementu, styku s veřejností, filantropie a dalších oblastech. Zpravodaj naleznete na stránce http://zpravodaj.genderstudies.cz.

Konzultace zaměstnavatelům

Poskytujeme konzultace pro zaměstnavatele v oblastech realizace programů zaměřených na sladění osobního a pracovního života (např. flexibilní formy práce či firemní zařízení péče o děti) a rovných příležitostí pro ženy a muže.

V souvislosti s firemními zařízeními péče o děti proběhl kulatý stůl se zaměstnavateli, tiskovou zprávu z kulatého stolu si můžete stáhnout zde.

Více informací: Alexandra Jachanová Doleželová, alexandra.jachanova@genderstudies.cz, 224 915 666.

Odkazy:

Operační program Praha – Adaptabilita

Firma roku: Rovné příležitosti

Vědomosti jako klíč k úspěchu – Gender Studies nabízí školení pro firmy

Rovné příležitosti do firem

www.rovneprilezitosti.cz

O rovnosti s firmami

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.
Aktualizováno: 8.4.11 23:05Alexandra Jachanová Doleželová