Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele

Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele

Cílem projektu je vyvíjet a prosazovat nové nástroje umožňující slaďování rodinného a pracovního života zaměstnanců, (potencionálních) rodičů a osob pečujících o osoby blízké na straně zaměstnavatelů v regionech. Projektové aktivity se zaměřují na dosud opomíjené typy firem a sektorů: malé a střední podniky, výrobní sektor, sektor obchodu a služeb.
Využity jsou aktivity, které umožňují pozitivně motivovat zaměstnavatele k zavádění programů na podporu slaďování a které jim poskytují konkrétní metody jejich implementace a informace o jejich dopadech na firmu. Na základě analýzy potřeb zaměstnavatelů z uvedeného typu firem a sektorů jsou připravovány metodiky pro zavádění programů slaďování s konkrétními příklady dobré praxe z ČR a zahraničí.


Spolu s nimi budou zaměstnavatelům nabízeny i vzdělávací semináře. Motivační a inovativní charakter má soutěž zaměstnavatelů Firma roku: rovné příležitosti, která oceňuje zaměstnavatele s rozvinutými programy slaďování. Důležitým nástrojem diseminace je také zpravodaj Rovné příležitosti do firem a jeho speciální rubrika „Rovné příležitosti v opomíjených sektorech“.


Náplní projektu je:

•    Poskytování informací a konzultací v oblasti podpory slaďování osobního a pracovního života (úpravy pracovního času a místa, firemní zařízení péče o děti, management mateřské a rodičovské dovolené, atd.)

•    Příprava a realizace firemních tréninků „šitých na míru“ se zaměřením na slaďování práce a rodiny a rovné příležitosti žen a mužů

•    Rozesílka elektronického měsíčníku „Rovné příležitosti do firem“

•    Možnost zúčastnit se regionálního kola soutěže „Firma roku: rovné příležitosti“ zaměřené na ocenění pro společnosti, které myšlenku rovných příležitostí pro ženy a muže uvádí do praxe (více o soutěži viz http://www.rovneprilezitosti.ecn.cz)

•    Prezentace výstupů z výzkumu o stavu podpory slaďování práce a rodiny v regionálních firmách v ČR, výzkumná zpráva je ke stažení zde.

•    Specifické rešerše z českých a zahraničních výzkumů a odborné literatury

•    Medializace podniků, které projeví iniciativu při zavádění opatření na podporu harmonizace osobního a pracovního života a začnou spolupracovat s Gender Studies, o.p.s.  

VÝZKUM

V rámci projektu nechala Gender Studies, o.p.s. zpracovat kvalitativní výzkum. Formou skupinových diskuzí a individuálních rozhovorů byli dotazováni zástupci a zástupkyně firem se sídlem v regionech ČR. Zadáním bylo zmapovat, jaké jsou specifické potřeby a možnosti rozvoje malých a středních firem a také podniků působících v sektorech výroby, maloobchodních řetězců a služeb, co se týká jejich podpory harmonizace práce a rodiny u zaměstnanců a zaměstnankyň. Analyzována byla zejména témata možností flexibilizace pracovního času a místa, poskytování firemních benefitů na podporu slaďování práce a rodiny a specifika managementu rodičů malých dětí a osob pečujících o závislé osoby. Výzkumnou zprávu naleznete zde.

PRÁVNÍ ANALÝZY

V rámci projektu nechává Gender Studies, o.p.s. zpracovat právní analýzy, které se váží k ne příliš zpracovaným tématům ze zaměstnavatelského hlediska. První právní analýzu na téma konto pracovní doby zpracovala pro Gender Studies, o.p.s. JUDr. Eva Dandová.
Stručné shrnutí expertízy si můžete stáhnout zde.

Kompletní podoba je k nahlédnutí v Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2.  Kontakt:  office@genderstudies.cz.

METODIKA PRO ZAMĚSTNAVATELE

Publikace Slaďování oobního a pracovního života - Jak na to? 
interaktivní formou upozorňuje na klady a rizika jednotlivých forem slaďování práce a rodiny z pohledu zaměstnavatele.
Ke stažení zde.

Publikace Práce z domova aneb v práci jako doma poukazuje na specifika práce z domova z pohledu zaměstnavatele. Přináší popis kladů a rizik zavedení práce z domova, její možnosti, jak postupovat při práci z domova při rodičovské dovolené i jak postupovat při přípravě pracovní smlouvy. Součástí jsou také příklady dobré praxe a interaktivní cvičení. Ke stažení je zde.

INFOBALÍČKY PRO ZAMĚSTNAVATELE

Publikace Matky samoživitelky a jejich situace v České republice a „Sandwichová generace“ – kombinování práce a péče o závislé
členy rodiny (děti a seniory) – shrnuje ve dvou částech publikace fenomén samoživitelství ve vztahu k trhu práce – jeho příčiny, dopad na ženy, uplatnění žen na trhu práce, přes specifika a možnosti, které může zaměstnavatel nabídnout. Druhá část publikace, která je věnována tématu sandwichové generace objasňuje tento pojem, blíže definuje péči, a možnosti skloubení práce a péče, vč. příkladů dobré praxe. Ke stažení je zde

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST, A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Aktualizováno: 2.8.12 17:04Michaela Svatošová