Podpora realizace partnerství k rodinné politice na místní a regionální úrovni a procesů komunitního plánování v oblasti slaďování pracovního a rodinného života

Termín realizace: od 1.8.2009 do 31.7.2011

Cílová skupina: zaměstnavatelé, kraje, obce, organizace zřízené kraji a obcemi, místní partnerství, rodiče s dětmi, osoby pečující o další závislé členy rodiny a organizace prosazující rovnost žen a mužů

Podpořeno z programu: ESF OP LZZ

Gender Studies je partnerem projektu realizovaného Centrem komunitní práce v Ústí nad Labem.

Kontaktní informace: Soňa Mudrochová, manažerka projektu (Ústí nad Labem), Michaela Svatošová, manažerka projektu (Gender Studies)

Popis projektu Hlavním cílem projektu je otevřít diskusi a změnit povědomí cílové skupiny k tématu sladění profesního a rodinného života. Projekt rozvíjí informovanost o inovativních nástrojích a motivuje k jejich zavádění. Zvyšuje povědomí o významu opatření ke sladění pracovního a rodinného života a o významu flexibilních forem organizace práce. Podporuje danou oblast v regionálních procesech komunitního plánování. Prezentuje národní i zahraniční zkušenosti a příklady dobré praxe k tématu projektu např. německý model uskupení přátelských rodině.

Výstupy projektu:

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Aktualizováno: 10.12.09 13:08Michaela Svatošová