Slaďování soukromého a pracovního života v mezinárodním kontextu: výměna know-how a rozvoj tematické sítě

Projekt je zaměřen na vytváření a ověřování nástrojů pro slaďování rodinného a osobního života pečujících. Hlavním nástrojem je mezinárodní tematická síť, složená z různorodých aktérů (nevládních neziskových organizací a jejich sítí, zaměstnavatelů, tvůrců politik a pečujících osob), která bude identifikovat podmínky pro úspěšnou adaptaci příkladů dobré praxe ze zahraničí. Cílem projektu je posílit postavení ohrožených osob na trhu práce a posílit neziskové organizace, které s těmito cílovými skupinami pracují. Nástroje budou specificky zaměřeny na dosud opomíjené sektory (např. výrobní, obchod) a na malé a střední podniky.

Mezi klíčovými aktivitami projektu je komparativní analýza zaměřená na zjištění pozitivních i negativních zkušeností pečujících osob s programy slaďování rodinného a pracovního života a flexibilního pracovního uspořádání. Na základě analýzy budou vytvářeny nástroje pro rodiče: vzdělávací semináře pro rodiče převážně vracející se z rodičovské dovolené, informační kampaň, virtuální svépomocná skupina a informačně-poradenské centrum zprostředkovávající diskuzi mezi rodiči. V návaznosti na analýzu a zkušenosti zahraničních partnerů a dalších členů a členek tematické sítě bude vytvořena odborná publikace s prvky manuálu. Ta bude distribuována převážně mezi organizace, které pracují s cílovou skupinou rodičů.

Partneři projektu:

Komparativní analýza situace v oblasti slaďování rodinného a pracovního života
Jako první aktivita byla v projektu realizována tzv. komparativní analýza situace v oblasti slaďování rodinného a pracovního života pečujících osob. Šlo o porovnání stavu v zemích zapojených do projektu, tedy Českou republiku, Polsko, Slovensko a Německo. Výsledkem je sborníček textů (ke stažení v ČJ a AJ ), který obsahuje minianalýzy z jednotlivých zemí, dále závěrečnou zprávu z kvalitativního terénního výzkumu s matkami na rodičovské dovolené (uskutečněného v jednom z mateřských center v Středočeském kraji na jaře roku 2011) a také zajímavé texty k možnostem slaďování práce a rodiny v hypermarketech v Česku a Polsku nebo k dopadům krize na politiky mateřské a rodičovské dovolené na Slovensku. Mezinárodní workshop „Slaďování práce a rodiny z mezinárodní perspektivy“:

Ve dnech 24.-26.5.2011 proběhl v Evropském domě v Praze projektový mezinárodní workshop nazvaný „Slaďování práce a rodiny z mezinárodní perspektivy.“ Akce poskytla účastnicím a účastníkům z České republiky, Polska, Německa a Slovenska možnost sdílet pozitivní i negativní zkušenosti týkající se zapojení pečujících osob, zejména však rodičů malých dětí, na trhu práce.
Program akce.

Prezentace jednotlivých přednášejících:

Vzdělávací aktivity a výukové materiály

Vzdělávací aktivity realizují partneři projektu, Rodina a dítě, o.s. a Fórum 50%, o.s.

Fórum 50%, o.s. uspořádalo 6 seminářů na téma komunální a regionální politiky pro pro ženy na rodičovské dovolené, vracející se z rodičovské dovolené a matky malých dětí, které mohou ovlivnit možnosti sladění osobního a pracovního života sebe a dalších žen žijících v okolí svým vstupem či aktivitami právě v komunální politice. V rámci této aktivity vznikl výukový materiál Jak se zapojit do dění ve městě či obci.

Rodina a dítě, o.s. organizuje 10 vzdělávací semináře o sladění pracovního a soukromého života z psychologického hlediska, z hlediska genderového a z hlediska praktických zkušeností lektorek, které pracují a zároveň mají malé děti. Účastnice a účastníci seminářů se dozvěděli o možnostech obrany proti diskriminaci rodičů na trhu práce, o flexibilních úvazcích a o svých právech při nástupu do zaměstnání po ukončení rodičovské dovolené.

Poradenství a svépomocná skupina pečujících

V rámci projektu poskytujemesociálně- právní a kariérové poradenství, jak prostřednictvím pražského informačně-poradenského centra Gender Studies, tak prostřednictvím partnera projektu o.s. Rodina a dítě. On-line právní poradna funguje pod tímto odkazem, je možné se odtazovat telefonicky na čísle  224 913 350 a 774 913 350, dále poskytujeme i osobní konzultace a poradenství v prostorách obou organizací.
V rámci projektu také funguje web MateřskáRodičovská.cz, který poskytuje nejen pracujícím rodičům informace o slaďování práce a soukromého života, a to jak po právní, tak i praktické stránce. Na web je navázána "svépomocná" diskusní skupina rodičů na Facebooku.

Informační aktivity

Pravidelně vydáváme elektronický zpravodaj Rovné příležitosti (každé sedé číslo). Zpravodaj k přečtení zde.

Informační kampaň

Na jaře 2012 proběhla v dopravních prostředcích v Ostravě, Liberci, Ústí nad Labem, Brně, Českých Budějovicích a Olomouci informační kampaň  k možnostem a právům na sladění rodinného a pracovního života „Když vám teče do bot, poraďte se s Gender Studies!“.
Kampaň tvoří plakáty a pohledy, které komiksovou formou nastiňují různé situace, v nichž se může ocitnout kdokoli a které mohou citelně zkomplikovat život. Plakáty i pohlednice proto kromě ilustračního příběhu, ve kterém jeho protagonistům či protagonistkám pomyslně teče do bot, nabízí vysvětlení a řešení. To je metaforicky zobrazeno v deštníku – informace v něm poskytnutá pomyslně ochrání před nepříjemnou situací.
Autorkou kampaně je komiksová kreslířka, ilustrátorka a scénografka TOY BOX.

Motivy kampaně si můžete prohlédnout ve fotogalerii, tiskovou zprávu si přečtete zde.

V rámci projektu vznikl také leták informaující stručně a přehledně o dvou flexibilních formách práce, které se často zmiňují v kontextu potřeb pečujících: částečné úvazky a práce z domova. Leták je ke stažení zde.

Mezinárodní konference Harmonizace práce a péče: Nové perspektivy

Konference se konala 18. října 2012 v Praze a zaměřila se na téma slaďování práce a péče v kontextu genderu a věku. Prezentující se zaměřily na otázky spojené se zaměstnaností pečujících osob, se sendvičovou generací a se samotnou podobou rodinné politiky. Z mezinárodních hostů lze jmenovat Julii Kubisa ze Sociologického ústavu Varšavské univerzity, Ulrike Schoppmeyer z německého Zentrum Frau im Beruf und Technik, Maresu Feldmann z Technické univerzity Dortmund a Zoru Bútorovou ze slovenského Inštitútu pre veřejné otázky, které mluvily o stavu rodinné politiky a dobrých i špatných praxích v oblasti slaďování práce a péče. O situaci v ČR mluvila Radka Dudová ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR, Jitka Kolářová z Gender Studies či Karin Marques z Unie center pro rodinu a komunitu. Dobré praxe na straně zaměstnavatelů představila Vera Budway Strobach z České spořitelny. O zaměstnávání sendvičové generace a osob 50+ hovořily v panelové diskusi Vera Budway Strobach, Tamara Tošnerová (Pečující Online) a Klára Čmolíková Cozlová.

Záštitu nad konferencí převzala a zahajovací řeč pronesla poslankyně PSP ČR Helena Langšádlová.

Program konference ke stažení zde. Fotogalerie zde.

Jednotlivé prezentace ke stažení:

Publikace

Věděli jste, že v Polsku už dva roky zákon garantuje otcovskou dovolenou? Že v Německu mají rodinná centra, která vnímají potřeby rodin komplexně a nabízejí výchovu a vzdělávání, i sociální pomoc rodinám v celé jejich vícegenerační šíři? A že na Slovensku mají progresivní zákony o čerpání rodičovského příspěvku nebo o práci z domova a „děleném pracovním místě“? Publikace Kde to ladí a kde skřípe: slaďování práce a péče v mezinárodní perspektivě ukazuje, jakým směrem se ubírá rodinná politika v sousedních zemích a jaký efekt (pozitivní i negativní) mají konkrétní opatření. Publikace obsahuje i příspěvky o rodinné politice v České republice a nabízí tak srovnání situací ve středoevropském regionu i inspiraci pro možný další vývoj v ČR.
Publikace je určená především odborné veřejnosti z řad pracovníků a pracovnic neziskových organizací a dalších subjektů, které se věnují poskytování služeb rodičům a dalším pečujícím.
Publikace je zdarma. K dostání na adrese Gender Studies, Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 a v e-shopu knihkupectví
Vychází také v anglické verzi What works, what doesn't:  International perspectives on balancing work and care.

Jak sladit rodinu a práci? Jak se profesně uplatnit a nepřijít přitom o šanci mít rodinu a děti? Toto dilema je v Česku bohužel ještě palčivější než jinde v EU. Český model, podle nějž mají ženy nárok na dlouhou rodičovskou dovolenou, ovšem nikoli na předškolní péči o děti či na částečné úvazky, je v evropském kontextu zastaralý. Chybějící místa v zařízeních pro malé děti neumožňují tisícům žen návrat do práce. O větším zapojení otců do péče o děti ani nemluvě. O svých zkušenostech s různými modely mateřské a rodičovské dovolené, která není chápána jako dovolená, ale jako svébytný rodičovský čas, tedy čas určený oběma rodičům, o různých typech zařízení pro předškolní děti, o postupném návratu matek do zaměstnání vypovídá sedm Češek, které žijí nebo dlouhodobě žily v jiných zemích EU: Dánsku, Finsku, Francii, Nizozemsku, Německu, Norsku a Švédsku.

Vychází také v anglické verzi Maternity Leave, or Parental Time?

Aktivity u příležitosti Mezinárodního dne rovných příležitostí žen a mužů (MDR)

Cílem je informovat cílové skupiny o problematice sladění osobního a pracovního života. MDR připadá 19. června a v rámci tohoto projektu jsme uspořádali aktivity v letech 2011 a 2012. V Praze, Brně a Poděbradech jsme měli informační stánky, kde jsme nabízeli informační materiály, poradenství ke slaďování práce a péče, a také noviny Půl Na Půl, které vyšly právě k příležitosti MDR a obsahují články k tématům souvisejících s postavením rodičů a dalších pečujících na trhu práce (vydání z roku 2011, 2012). Fotografie z akce naleznete zde.
K MDR se připojili i mezinárodní partneři, především formou infromování o tomto dni a rovných příležitostech na trhu práce.

Tiskové zprávy k MDR naleznete zde (2011) a zde (2012).

Více informací na: jitka.kolarova@genderstudies.cz.
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Aktualizováno: 4.3.13 15:22Nina Bosničová