Podpora rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje

Projekt představuje zásadní krok v zavádění principu rovných příležitostí žen a mužů do činnosti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v pozici významného zaměstnavatele (téměř 400 zaměstnanců a zaměstnankyň) a současně významného orgánu veřejné správy. Projekt reaguje na absenci koncepčního přístupu v této oblasti.

Klíčové aktivity projektu:

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je vytvořit strategii podpory rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje.

Dílčí cíle jsou:

1. vyhodnotit fungování Krajského úřadu z hlediska uplatňování principu rovných příležitosti žen a mužů, zjistit potřeby zaměstnankyň a zaměstnanců v oblasti slaďování pracovního, rodinného a osobního života, analyzovat stávající situaci a odkrýt možnosti krajského úřadu v pozici zaměstnavatele,

2. implementovat priority v oblasti podpory rovných příležitostí žen a mužů do činnosti Krajského úřadu jakožto významného zaměstnavatele a současně orgánu veřejné správy,

3. nastavit vhodné podmínky pro slaďování pracovního, rodinného a osobního života zaměstnankyň a zaměstnanců Krajském úřadu.

Průběh a výsledky projektu

Projekt umožňuje prostřednictvím hloubkového auditu analyzovat fungování úřadu z hlediska principu rovných příležitostí (uvnitř i vně úřadu) a prostřednictvím analýzy zaměřené zejména na oblast slaďování pracovního a rodinného života získat nezbytné informace o potřebách zaměstnankyň a zaměstnanců pro výběr a implementaci žádoucích opatření v těchto oblastech. V návaznosti na zjištěné jsou identifikovány priority, formulována strategie a vytvořen a přijat Plán podpory rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života Krajském úřadě Královéhradeckého kraje. Tento Plán definuje priority stěžejních oblastí intervence, které dále rozpracovává do dílčích opatření a aktivit. S ohledem na charakteristiku cílové skupiny projekt umožňuje vytvořit a implementovat model spolupráce se zaměstnanci a zaměstnankyněmi při odchodu, průběhu a návratu z mateřské a rodičovské dovolené a vytvořit metodiku pro využívání alternativních forem práce v rámci organizace reprezentující veřejnou správu. Projekt dá
le podporuje zpracování dalších dvou konkrétních projektů, které naplní opatření stanovená Plánem. Nedílnou součást představuje vzdělávání zaměstnankyň a zaměstnanců Krajského úřadu, zejména vedoucích pracovnic a pracovníků v oblasti rovných příležitostí. Za účelem osvěty v tématu rovných příležitostí žen a mužů a zprostředkování výměny názorů a sdílení zkušeností zaměstnavatelů v oblasti podpory rovných příležitostí je projekt doplněn o realizaci informačně diskusních seminářů. Projekt umožní Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje připojit se k společensky odpovědným subjektům cíleně podporujícím rovné příležitosti žen a mužů a být v tomto směru příkladem ostatním veřejným či soukromým subjektům. 

Partneři

Gender studies, o.p.s.

Realizátor projektu

Královéhradecký kraj

Kontaktní osoba:

Helena Skálová - Gender Studies: helena.skalova(zavinac)genderstudies.cz

Zuzana Machová - rovne.prilezitosti(zavinac)seznam.cz

Více informací: http://www.kr-kralovehradecky.cz

Webová stránka ESF ČR

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/54.00067

Částka: 3 080 602,40 Kč

Doba realizace projektu: 1. listopad 2010 – 31. srpen 2012

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Aktualizováno: 5.8.12 15:02Linda Sokačová