Projekt Connect! – ženy z východu, jihu a západu pro rozvoj

Projekt Connect! – ženy z východu, jihu a západu pro rozvoj Jak název napovídá, projekt spojuje genderové a rozvojové nevládní organizace ze střední a východní Evropy - České republiky, Slovenska, Bulharska a Rumunska a aktivistky ze Subsaharské Afriky. Důvodem takového propojení je potřeba silné koalice spřízněných organizací pro to, aby při tvorbě rozvojových politik i realizaci projektů v rozvojových zemích nedocházelo k opomenutí genderového hlediska.

Nezapomínat na genderovou rovnost v rozvojové spolupráci je důležité pro to, že rovné příležitosti žen a mužů jsou základním lidským právem a jsou zásadní při snižování chudoby. Jak upozorňuje zpráva koalice Social Watch (síť občanských organizací, která vznikla s cílem připomínat vládám jejich závazky – mj. v oblasti boje s chudobou a rovných příležitostí práv žen a mužů), genderová nerovnost ve světě stále přetrvává. Více jak polovina všech žen žije v zemích, kde v oblasti genderové spravedlnosti nedošlo v posledních letech ke zlepšení. Přestože ženy představují nejpočetnější hnací sílu ekonomického růstu, jsou zároveň i nejméně doceněné a krize (včetně poslední, finanční), má největší dopad právě na ně. Ženy dle výzkumů významně přispívají k příjmům domácností a proto segregace pracovního trhu a nerovné postavení žen má ve svém důsledku dopad na celé rodiny, nejen na ženy samotné.

Vláda ČR přijala mezinárodní závazky v oblasti rozvojové spolupráce. Podle zprávy koalice z roku 2010 však objem prostředků na rozvoj v České republice klesl – oproti 249 mil.USD v roce 2008 na 224 mil. USD v roce 2009. Z čehož je zřejmé, že závazek dosáhnout 0,33 procentního podílu HND na oficiální rozvojovou spolupráci do roku 2015 je nereálné.

I na tuto situaci reaguje projekt Connect! Na sklonku roku 2011 proběhne v České republice a na Slovensku setkání neziskových organizací a dalších subjektů z oblasti rozvojové spolupráce a genderu s cílem zvýšit zájem a porozumění o témata u veřejnosti a apelovat na vládu k tomu, aby plnila to, co slíbila a k čemu se – jak morálně tak politicky- zavázala.

V České republice projekt realizuje společnost Gender Studies, o.p.s. ve spolupráci s Asociací pro rovné příležitosti.

Kontaktní osoba za Gender Studies:

Anna Kotková
tel. 224 915 666
email:office(at)genderstudies.cz

Na Slovensku je za projekt zodpovědné Slovenské centrum pro komunikaci a rozvoj (SCCD).
SCCD je nevládní nezisková organizace, která se zaměřuje na všeobecně prospěšné služby v oblasti tvorby, ochrany, obnovy a prezentace duchovních a kulturních hodnot – v oblasti výzkumu, vývoje, vědecko-technických a informačních služeb.
V Bulharsku projekt organizuje Gender vzdělávání výzkum (GERT).
GERT je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je iniciovat a naplňovat princip genderové rovnosti a sociální spravedlnosti a to společně s dalšími neziskovými organizacemi.
V Rumunsku je partnerskou organizací Národní asociace specialistů na lidské zdroje (AUR). Cílem asociace je propagace konceptu lidských zdrojů v Rumunsku.

Hlavními realizátory projektu na evropské úrovni je síť genderových nevládních organizací ze střední a východní Evropy KARAT a britská One World Action.
KARAT je regionální koalice organizací a jednotlivců se sídlem v Polsku. Pracuje na tom, aby v regionu Střední a Východní Evropy a zemí Commonwealthu byla zajištěna genderová rovnost. Monitoruje a implementuje mezinárodní dohody a vyvíjí advokační činnost na podporu zastoupení žen na všech úrovních rozhodování.
One World Action je mezinárodní rozvojová agentura, která se zaměřuje na demokracii, dobré vládnutí (governance), sociální začleněnění a gender. K otázce rozvoje přistupuje feministickou perspektivou, cílem je hledání příčin nespravedlnosti a zneužití moci.

V rámci projektu vznikly následující materiály, k dispozici ke stažení v PDF:

Klimatické změny: Nejsilněji jsou zasaženy ženy v rozvojových zemích

Genderová rovnost a rozvojová spolupráce v Evropské Unii

Nejmenším článkem globálních dodavatelských řetězců je „neviditelná“ žena

Rozvojová pomoc i pro ženy 

Czech Official Development Assistance: displacement of gender at home and men’s empowerment in Angola

Aktualizováno: 23.5.12 16:58Lucie Bilderová