Slaďování rodinného a pracovního života v ICT průmyslu

Gender Studies je partnerem v projektu realizovaném Zaměstnavatelským svazem IT průmyslu. Podstata projektu spočívá v informačním a osvětovém působení na obor technologických a informačních technologií v oblasti problematiky genderu. Cílem projektu je osvěta v oblasti rovných příležitostí a slaďování soukromého i pracovního života zaměstnanců/kyň v ICT. Všechny klíčové aktivity apelují na zaměstnavatele/ky ICT oborů, aby se snažili/y odbourávat genderové nerovnosti a následně sladit soukromý a pracovní život zaměstnanců/kyň ICT profesí.

Cílovou skupinou v našem projektu jsou zaměstnavatelé/ky a zaměstnanci/kyně IT firem. Klíčové aktivity budou mít na obě skupiny jak přímé tak nepřímé dopady. Do cílové skupiny zaměstnanců/kyň budou konkrétně spadat mj. HR manažeři/rky zapojených ICT firem, dále muži či ženy vracející se po rodičovské dovolené na trh práce nebo pečující o závislého člena rodiny.

Klíčové aktivity projektu:

Kulaté stoly a konference na téma rovných příležitostí pro ICT průmysl

Tato klíčová aktivita je určena pro ICT zaměstnavatele/ky a slouží k přenosu know-how z praxe při realizaci genderové politiky ve firmách. Témata kulatých stolů budou reagovat na aktuální otázky ve společnosti v oblasti genderové politiky, přenos know-how ze zahraničí, problémů HR managementu v praxi. Dále pak budou prezentovány příklady dobré praxe a v závěrečné fázi realizace projektu budou HR manažerům/kám prezentovány výsledky pilotních genderových auditů a analýzy flexibilních forem práce. HR management bude mít také možnost seznámit se s prací Family and Job Friendly Pointu, který bude v povozu ve vybrané IT firmě. Na konferencích budou přednášet vždy odborníci/ice přes genderovou problematiku, budou prezentovány výsledky genderových auditů a výsledky analýzy flexibilních forem pracovní doby.

Vzdělávání HR manažerů/ek v oblasti rovných příležitostí + e-learning
Cílem této klíčové aktivity je zvyšování povědomí, odborné zdatnosti a způsobilosti HR manažerů/ek IT firem. HR manažeři/rky firem budou mít možnost se díky školení seznámit s problematikou zákoníku práce, s fungováním sociálního systému, s připravovanými novinkami ve slaďování rodinného a pracovního života. Forma vzdělávací aktivity bude přednáška/workshop a e-learning.

Genderové audity ve vybraných ICT podnicích + analýza flexibilních forem práce
Genderový audit bude sloužit k pilotnímu ověření uplatnění genderové citlivosti v oblasti IT, získání doporučení s návrhy řešení a možných zlepšení v souvislosti s rovnými příležitostmi, jako podklad pro presentování výsledků na kulatých stolech pro HR manažery/ky, konferencích a na informačním webovém portálu, které zajistí přenos do praxe. Analýza flexibilních forem práce bude studovat současný stav a možnosti flexibilních úvazků pro IT segment, výsledky budou opět součástí presentace na kulatých stolech pro HR manažery/ky, konferencích a na informačním webovém portálu. Analýza flexibilních forem práce bude také prakticky implementována na kontaktním místě (FJFP).

Zřízení kontaktního místa - Family and Job Friendly Point (FJFP) s pilotním provozem zařízení péče o děti a zaváděním flexibilních forem práce
Tato klíčová aktivita bude realizována v sídle ICT společnosti eBrána, s. r. o., která je partnerem projektu. V sídle firmy bude zřízen tzv. FJFP, přičemž odborný garant tohoto kontaktního místa se bude zúčastňovat kulatých stolů a konferencí a bude na nich prezentovat výsledky FJFP. Dále se bude zúčastňovat seminářů a e-learningového vzdělávání. Před zahájením činnosti kontaktního místa proběhne ve firmě genderový audit a firma bude dále využívat formy flexibilní práce pro své zaměstnance/kyně. Know-how tohoto zařízení bude po ukončení realizace projektu (ale i během jeho realizace), poskytnuto prostřednictvím příjemce dotace zájemcům/kyním z dalších IT firem.

Zřízení a provoz informačního portálu www.muziazenyvict.cz (šíření výstupů projektu a osvěta)
Informační portál bude mít propojení na všechny klíčové aktivity projektu. Portál bude interaktivní, tzn., že přispívat do portálu budou moci spolupracující zaměstnavatelé/ky, realizační tým projektu, spolupracující organizace, své náměty a připomínky může zasílat i široká veřejnost a zájemci/kyně o tuto problematiku. Samotnému spuštění provozu portálu bude předcházet PR kampaň (vytvoření audiovizuálního záznamu, mediálního plánu, produkční zajištění vystoupení nebo odvysílání reportáže ve veřejnoprávní televizi apod.).

Monitoring a evaluace projektu
Jednotliví HR manažeři/ky, kteří se zúčastní kulatých stolů a vzdělávacích aktivit, budou požádáni o poskytnutí informací ohledně zastoupení žen a mužů v ITC profesích v jejích firmách, forem flexibilních úvazků a pracovní situace zaměstnanců/kyň na rodičovské dovolené. Situace v těchto podnicích bude dále monitorována pomocí dotazníků zasílaných HR manažerům/kám mapujících vývoj v jejich podnicích v závislosti na zapojení se do jednotlivých aktivit. Na stránkách informačního portálu bude umístěna anketa mapující přínosy nabízených informací zaměstnavatelům/kám a zaměstnancům/kyním. Úzká spolupráce s FJFP umožní průběžně monitorovat dopad jednotlivých opatření.

více o projektu na stránkách Zaměstnavatelského svazu IT průmyslu

Doba trvání projektu: 1.11.2012 až 31.10.2014

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Aktualizováno: 16.6.14 11:42