Stop kybernásilí na ženách a mužích

Cílem projektu je prohloubit povědomí o genderových aspektech kybernásilí a najít účinné prostředky, jak se jim bránit, spolupracovat se složkami, které mohou efektivitu obrany podpořit, a posílit mechanismy, priority a postupy v oblasti, které přispějí k větší ochraně obětí násilných činů. Výzkumy zaměřené na oblasti kyberprostoru se většinou zaměřují na zkoumání mediálních obsahů sociálních sítí. V projektu se naopak chceme zaměřit na zjišťování možností reálné pomoci: identifikování účinných způsobů ochrany a obrany obětí, analyzování prostoru, který poskytuje česká legislativa, s cílem doporučit změny v legislativě, případně v policejních postupech, a informovat o nich osoby v rozhodovacích pozicích (prostřednictvím konference, textových materiálů). Zaměříme se na kvalitativní výzkumy, protože usilujeme o hloubkové prozkoumání problematiky. Budeme hledat příklady dobré praxe v Norsku. Budeme dělat rozhovory s osobami působícími v NNO, které se problematikou zabývají, budeme hovořit se samotnými oběťmi, budeme hovořit se zástupci policie. Na základě zjištěných dat a výstupů budeme cíleně diseminovat hlavní zjištění směrem k identifikovaným skupinám, na tomto základě postavíme osvětovou a informační kampaň, která bude probíhat ve veřejném prostoru v Praze, Brně, Ostravě, médiích a kyberprostoru s cílem informovat veřejnost a postižené skupiny o jejich právech a možnostech obrany a ochrany. V průběhu projektu bude specializovaná právnička odpovídat bezplatně na on-line dotazy obětí či potenciálních obětí týkající se násilí v kyberprostoru.

Projektové aktivity:

1. Výzkum situace v oblasti kybernásilí na ženách a mužích, metoda: kvalitativní výzkum, formou rozhovorů a focus groups, paralelně v ČR a Norsku, 4 části: 

A. legislativní analýza - definice problému v rámci legislativy, možnosti českého/norského právního systému, včetně pozice osob, zasažených kyberšikanou, a jejich práv. 

B. předvýzkum s osobami, které zažily kyberšikanu, o tom, jak situaci řešily, identifikace bariér, které jim ztěžovaly/znemožňovaly řešit situaci. 

C. Výzkum se zástupci a zástupkyněmi policejních složek, kdo se problematikou zabývají, identifikace problematických oblastí, identifikace příkladů dobré praxe. 

D. výzkum zaměřený na NNO, které se oblastí kyberšikany zabývají, identifikace problematických oblastí z jejich perspektivy. 

2. Genderová analýza výsledků výzkumu a formulace strategických doporučení v oblasti legislativy, práce policie a pro osoby v rozhodovacích pozicích. Výměna dobrých praxí mezi norským partnerem a GS. Výstupem budou 3 informační materiály v elektronické podobě. 

3. Odborná konference pro 100 osob. Budou prezentovány výstupy z výzkumu a formulovaná doporučení z ČR a z Norska. 

4. Osvětová kampaň, cílená na širokou veřejnost se speciálním důrazem na střední generaci, s cílem upozornit na to, jaké jsou projevy kyberšikany a že je možné se jim bránit.  Kampaň bude outdoorová (Praha, Brno, Ostrava), mediální a internetová. Nástroje kampaně budou plakáty v ulicích a MHD, letáky v kavárnách, na veřejných akcích apod., internetová reklama, videospoty, webové stránky www.stopkybersikane.cz. Pro šíření kampaně budou využity webové stránky, sociální sítě a komunikační kanály financované a provozované Gender Studies, veřejné akce, tisková konference a tisková zpráva. 

5. Právní poradna - webové stránky www.stopkybersikane.cz, kde bude fungovat on-line právní poradna, kterou bude zodpovídat specializovaná právnička, se kterou GS spolupracuje řadu let a bude autorkou legislativní analýzy (součást aktivity 1.) v oblasti kybernásilí na ženách a mužích v ČR.

Doba trvání projektu: 1. 1. 2015 - 31. 10. 2016

Partneři: Kun, Norsko

Koordinace projektu: Gender Studies, o.p.s.

Kontaktní osoba: Michaela Svatošová. t: 224 915 666

 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Prahaz programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

 

V rámci projektu byly realizovány také dvě studijní cesty do Norska podpořené z Fondu bilaterální spolupráce, s názvem Za inspirací pro práci s mládeží: otevřít obzory genderově netradičních oborů a Gender mainstreaming v norské praxi.

 

 

 

 

 

Aktualizováno: 2.11.16 13:33