Archiv cyklu přednášek Úterky s Gender

Náledující soupis je stručným seznamem přednášek, které proběhly v rámci dlouholtého cyklu Úterky s Gender. Máte-li zájem o bližší informace k jednotlivým přednáškám či přednášejícím, obraťte se na nás prostřednictvím emailu: knihovna@genderstudies.cz.PODZIM 2006

JARO 2006

PODZIM 2005

JARO 2005

PODZIM 2004

JARO 2004

PODZIM 2003

JARO 2003

PODZIM 2002

JARO 2002

PODZIM 2001

JARO 2001

PODZIM 2000

JARO 2000

PODZIM 1999

JARO 1999

1997-1998Úterky s Gender PODZIM 2006

31. 10., 18:00, Magdaléna Frouzová, přednáška spojená s představením knihy "Mříže v ráji" na téma "muslimské ženy v Evropě"
Islám je stále častěji spojován s terorismem a muslimští přistěhovalci s kriminalitou typu "hořících aut na francouzských předměstích". O jiných aspektech života muslimů v Evropě se mluví málo. A o ženách prakticky vůbec. Magdaléna Frouzová přináší obraz toho, jak různorodé jsou jejich životní styly, osudy a společenské postavení. Zároveň ukazuje, s čím vším se tyto ženy musejí v Evropě potýkat.

14. 11., 18:00, Marta Kolářová, přednáška na téma "gender a globalizace - proměny práce v globální ekonomice"
Tématem přednášky budou genderové aspekty globalizace. Autorka se zabývá dopadem globálních procesů a nerovností na muže a ženy a proměnou forem maskulinity a femininity v globální době. Zaměří se zejména na změny práce v globálním kontextu z hlediska genderu, globální feminizaci produkce na export a transnacionální přesuny pečovatelské práce ve vztahu k migraci žen.
PhDr. Marta Kolářová pracuje jako odborná pracovnice v Sociologickém ústavu AV ČR. V současnosti je doktorandkou sociologie na FSV UK. V roce 2005/2006 absolvovala výzkumný pobyt v rámci Fulbrightova stipendia na Rutgers University, USA, kde zkoumala genderové aspekty globalizace a sociálních hnutí.

21. 11., 18:00, Jana Valdrová, přednáška na téma "produkce ženství a mužství v jazyce"
Prostřednictvím mluvních praktik se vytváří obraz pohlaví v jazyce. Podle nepsaných společenských norem se určitá pohlaví spojují zpravidla s určitými charakteristikami, a tím se posilují stávající genderové stereotypy. Na přednášce se společně zamyslíme nad způsobem užívání jazyka z tohoto hlediska; na konkrétních příkladech si ukážeme důsledky jazykové stereotypizace a hierarchizace genderu a nastíníme pak některé možnosti genderově korektního vyjadřování.

28. 11., 18:00, Martin Jára a Michal Vybíral, seminář nazvaný "Mužská péče"
Existuje specificky mužský druh péče? Nebo je péče genderově neutrální? Seminář, který rámuje psychologický diskurz, proběhne ve dvou blocích. První blok nabídne metodologické zamyšlení nad tím, zda je péče instinktem, schopností, potřebou či ještě něčím jiným. Dále poskytne přehled faktorů, které mohou mít na péči u muže vliv (dispozice, učení, životní události atd.) a prezentaci fenomenologického/humanistického modelu mužské péče, včetně jeho implikací pro rovné příležitosti. Druhý blok bude věnován diskusi, do níž přispěje i host z řad mužů-otců.
Seminář zajišťuje Liga otevřených mužů - LOM,o.s.:
PhDr. Martin Jára, psycholog, do roku 2005 praktik a lektor psychoterapie, resp. Gestalt terapie, dnes činný v neziskovém sektoru.
Mgr. Michal Vybíral, pedagog, psychoterapeut a lektor, zaměřující se mj. na řešení konfliktů, práci s agresí a aktivity pro rodiny.
Společně osm let vedou mužské skupiny.

Čtvrtek 4. 1. 2007, 18:00, Darina Martykánová, přednáška na téma "Mýtus krásy a média"

nahoruStředy s Gender PODZIM 2006

"…očima žen"

Další sérii promítání cyklu, který je zaměřen na představení několika českých dokumentárních filmů od žen-režisérek a diskuzi o rolích žen ve vybraných filmech, resp. o existenci nebo neexistenci fenoménu ženského filmu z pohledu žen, které se ve filmové tvorbě angažují.
Besed se zúčastnily režisérky a filmové kritičky. U některých filmů byly představeny i účinkující.
Cyklus vznikl ve spolupráci s Lidovou univerzitou a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

4.10.2006 středa
Jitka Rudolfová: Lucie už je v posteli

11.10.2006 středa
Olga Sommerová: Moje 20.století (2005)

18.10.2006 středa
Věra Chytilová: Pátrání po Ester (2005)

25.10.2006 středa
Helena Třeštíková: Manželské etudy po dvaceti letech
Ivana a Václav

1.11.2006 středa
Olga Špátová: Terry z Montmartru (2006), Trojhra (2004)

nahoruÚterky s Gender JARO 2006

Cyklus přednášek shrnul výsledky výzkumů uskutečněných v rámci programu EQUAL:

14.03. v 18,00 hod
Přednáška Ing. Štěpána Jurajdy, Ph.D.:
Relativní postavení žen na trhu práce v České republice: shrnutí ekonomického výzkumu

Přednáška představí současný stav ekonomického výzkumu relativního postavení žen na trhu práce jak ve světě tak u nás a shrne nedávné výsledky empirických studií uskutečněných v rámci programu EQUAL. Výzkumy využívají reprezentativních individuálních dat o trhu práce v ČR ke studiu genderových rozdílů v míře zaměstnanosti, zastoupení žen v typech zaměstnání a pozic, jakož i k rozkladům platových rozdílů.

28.03. v 18,00 hod
Přednáška PhDr. Věry Kuchařové, CSc.:
Rodičovská dovolená - zkušenosti matek, účast otců a reflexe zaměstnavatelů

Součástí projektu Gender Studies, o.p.s. pro program EQUAL 2005 je zjišťování míry pravdivosti genderových stereotypů. V tomto rámci je jednou ze stěžejních otázek to, jak v praxi probíhá slaďování rodinného a pracovního života tam, kde legislativa již vytvořila podmínky pro rovnocennou účast obou rodičů v obou zmíněných sférách, ale v praxi stále existuje významná genderová diferenciace. Konkrétně se zde jedná o strategie žen a mužů při využívání rodičovské, příp. též mateřské dovolené, o zjištění faktorů majících vliv na délku rodičovské dovolené a pobírání rodičovského příspěvku a na rozhodnutí, který z rodičů využije tento institut pro péči o dítě. Cílem této části výzkumu je získání poznatků o zkušenostech zaměstnavatelů se slaďováním rodiny a zaměstnání, a to se zaměřením na nástup žen (mužů) po rodičovské dovolené do zaměstnání, na spolupráci se ženami (a muži) na rodičovské dovolené, na prorodinné klima v podnicích (zaměstnanecké výhody pro rodiče) a na zkušenosti zaměstnavatelů se zaměstnáváním matek (otců) malých dětí, vč. vlivu vybírání volna na péči o dítě na práci těchto rodičů, problémy z toho vyplývající pro organizaci práce, názory na rodičovskou dovolenou otců apod.

04.04. v 18,00 hod
Přednáška Mgr. Kateřiny Machovcové:
Výzkum potřeb cílové skupiny personalistů, limitů a možností pro rozvoj rovných příležitostí pro ženy a muže

V období srpen 2005 až leden 2006 proběhl výzkum potřeb cílové skupiny personalistů, limitů a možností pro rozvoj rovných příležitostí pro ženy a muže. Cílem výzkumu bylo získat přehled o zkušenostech s praktickým uplatňováním politik rovných příležitostí žen a mužů, identifikovat problematické oblasti, seznámit se s příklady dobré praxe a zhodnotit stávající úroveň informovanosti o dané problematice. Výzkum má přispět k pochopení postavení personalistů, resp. manažerů v širším slova smyslu, v procesu vzniku a rozvoje podnikových strategií řízení lidských zdrojů s ohledem na aktivní uplatňování principů rovných příležitostí žen a mužů. Získané informace budou využity k přípravě manuálu pro personalisty, který bude v průběhu roku 2006 zpracovávat Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů a který umožní efektivně zacílit další plánované aktivity na podporu implementace genderové rovnosti.

11.04. v 18,00 hod
Přednáška Mgr. Ivany Šindlerové a Mgr. Jany Smiggles Kavkové:
Práce žen z domova a její výhody a nevýhody

Flexibilita pro skloubení rodinného a profesního života nebo nejistá a nevýhodná práce ukrytá za dveřmi domácností? Evropská kontaktní skupina v ČR provedla v období říjen 05 - leden 06 výzkum práce žen z domova. Cílem bylo zjistit jaké typy práce ženy vykonávají, jaké jsou jejich sociální a pracovní podmínky, a dále odpovědět na otázku, zda existuje souvislost mezi diskriminací žen na pracovním trhu a volbou práce z domova. 15 respondentek se podělilo o své zkušenosti s diskriminací na pracovním trhu a o názory na dělbu rolí v rodině. Popsaly svou pracovní činnost a svěřily se s výhodami a nevýhodami práce z domova.

nahoruÚterky s Gender PODZIM 2005

Romské ženy v České republice

Po dobu cyklu (5.10. - 5.12.) byly v Minigalerii Gender Studies, o.p.s. vystaveny výšivky Markéty Šestákové. Díla byla zapůjčena Muzeem romské kultury v Brně

18.10. úterý v 18,00 hod
"Romské ženy a rodina"
Jana Hejkrlíková, Pavlína Radlová, Gabriela Hrabaňová

1.11. úterý v 18,00 hod
"Romské ženy ve společnosti"
Jarmila Balážová a Martina Horváthová

29.11. úterý v 18,00 hod
"Identita romských žen"
Jana Horváthová a Božena Fílová

6.12. úterý v 18,00
Kulatý stůl na téma spolupráce romských a neromských organizací v oblasti lidských práv s důrazem na práva žen

nahoruPondělky s Gender PODZIM 2005

"…očima žen"

Cyklus se zaměřil na představení několika českých dokumentárních filmů od žen-režisérek a diskusi o rolích žen ve vybraných filmech, resp. o existenci nebo neexistenci fenoménu ženského filmu z pohledu žen, které se ve filmové tvorbě angažují.

Besed se zúčastnily režisérky a filmové kritičky. U některých filmů Vám byli představeni i účinkující.

Cyklus vznikl ve spolupráci s Lidovou univerzitou a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

10.10. pondělí v 17,00 hod
Dagmar Smržová: Válka v paměti žen

17.10. pondělí v 17,00 hod
Tereza Kopáčová: Kristova léta, dámy!

24.10. pondělí v 17,00 hod
Theodora Remundová: Ničeho nelituji

31.10pondělí v 17,00 hod
Helena Třeštíková: Ženy na přelomu tisíciletí: Dagmar Pecková, Forte a piano

7.11. pondělí v 17,00 hod
Jasmína Blaževič: Cesta - Portrét Věry Chytilové

nahoruÚterky s Gender JARO 2005

"Seniorky, senioři a společnost"

2.2. úterý v 16,00 hod
Deník staré paní
Jiřina Šiklová - Deník staré paní, nakl. Kosmas - beseda k populární knížce populární socioložky a zakladatelky Gender Studies.
Limuzská 8, Praha 10 - Malešice - v prostorách nově otevřeného klubu školičky internetu pro seniory Nadačního fondu Elpida

22.2. úterý v 18,00 hod
Struktura chování žen v terezínské společnosti
Přednáška Anny Hájkové, spolupracovnice Institutu Terezinské Iniciativy na téma Struktura chování žen v terezínské společnosti.
V knihovně Gender Studies, Gorazdova 20, 120 00 Praha 2

22.3. úterý v 18,00 hod
Seniorky, senioři a média
Beseda s moderátorkami oblíbeného TV pořadu Barvy života, Kamilou Moučkovou a Olgou Čuříkovou a redaktorkou Českého rozhlasu Terezií Jiráskovou na téma Seniorky, senioři a média.
V knihovně Gender Studies, Gorazdova 20, 120 00 Praha 2

12.4. úterý v 18,00 hod
Změny v důchodovém systému po vstupu ČR do EU
Beseda s paní Miladou Bartošovou, předsedkyní Klubu důchodců Prahy 5 a odbornicí na penzijní systém na téma Změny v důchodovém systému po vstupu ČR do EU.
V knihovně Gender Studies, Gorazdova 20, 120 00 Praha 2

27.4. úterý v 17,30 hod
Seniorky, senioři a možnosti internetu
Přednáška Lenky Simerské, odbornice na informační technologie, na téma Seniorky, senioři a možnosti internetu.
Limuzská 8, Praha 10 - Malešice - v prostorách nově otevřeného klubu školičky internetu pro seniory Nadačního fondu Elpida

nahoruAutorská čtení PODZIM 2004/JARO 2005

7.12.2004 Olga Sommerová: O ČEM ŽENY SNÍ

11.1.2005 Alexandra Berková: BANÁLNÍ PŘÍBĚH

8.2.2005 Lenka Reinerová: VŮNĚ MANDLÍ

2.3.2005 Kateřina Rudčenková: NOCI, NOCI

5.4.2005 Natálie Kocábová: SCHOLA ALTERNATIVA

3.5.2005 Hana Andronikova: SRDCE NA UDICI

nahoruStředy s Gender PODZIM 2004

"…z pohledu žen"

Cyklus se zaměří na několik českých filmů od žen - režisérek a poskytne prostor pro diskuzi o genderových rolích ve vybraných filmech a reflexi rolí žen, mužů a obecně celé společnosti ve filmu. Besed se zúčastní režisérky a filmové kritičky. Cyklus vznikl ve spolupráci s Lidovou univerzitou a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

29.9. středa v 19,00 hod
Alice Nellis: Výlet

6.10. středa v 19,00 hod
Michaela Pavlátová: Nevěrné hry

13.10. středa v 19,00 hod
Věra Chytilová: Hra o jablko

20.10. středa v 19,00 hod
Andrea Sedláčková: Oběti a vrazi

27.10. středa v 19,00 hod
Zuzana Zemanová: Hrad z písku

Filmové projekce s besedou se konají vždy ve středu od 19 hod. v malém sále Městské knihovny v Praze, Mariánské nám 1., Praha 1. Cena vstupenky: 31Kč (ve prospěch MKP). Předprodej vstupenek od 6.9. v pokladně MKP.

nahoruÚterky s Gender JARO 2004

"Role a postavení muže a ženy v rodině"

Od počátku 90. let se výrazně změnily genderové role v rodině. Termín mateřská dovolená je v posledních letech nahrazován termínem rodičovská dovolená, první muži zůstávají doma se svými dětmi. Muži jsou však v současné stále diskriminováni, především co se týká svěřování dětí do jejich péče po rozvodu. Na druhou stranu však většina zodpovědnosti a práce v domácnosti stále leží na bedrech ženy, které po příchodu ze zaměstnání vykonávají tzv. druhou směnu. Při příležitosti roku rodiny bychom chtěli vyvolat na toto téma širší diskuzi ve společnosti.

9.3. úterý v 18,00 hod
"Porozvodová péče o děti a práva otců"
PhDr. Eduard Bakalář, CSc.

PhDr. Eduard Bakalář, CSc. - Vystudoval psychologii na FFUK, pracoval jako klinický, nyní jako poradenský psycholog. V současné době je vedoucím Poradny pro rozvodové problémy s dětmi, Praha 7. Současně i znalcem Městského soudu (od r. 1967). Publikuje o rozvodové, otcovské problematice, překládá odbornou literaturu většinou z této oblasti. Přednáší rozvodovou tématiku na katedře psychologie FFUK.


13.4. úterý v 18,00 hod
"Distribuce moci mezi rodiči v průběhu historie"
Mgr. Radka Radimská

Mgr. Radka Radimská - Vystudovala sociologii na Filozofické fakultě UK a pokračuje ve studiu tohoto oboru v doktorandském programu na Univerzitě Paříž 5 - René Descartes ve Francii a na Filozofické fakultě UK. Od září 2001 působí v Sociologickém ústavu AV ČR. Ve své odborné práci se zaměřuje na problematiku změn v současné rodině, zejména v postavení žen a mužů v rodině a rodičovství, na vznik nových typů rodinného soužití a nových rodinných strategií. Tématem její disertační práce je studium otcovství po rozchodu rodičů.

27.4. v úterý v 18,00 hod
"Pečující otcové - alternativní model otcovství"
Klára Kubíčková
Klára Kubíčková - Vystudovala bakalářský program sociologie a žurnalistiky. Ve studiu žurnalistiky pokračuje. Má dvě malé děti a její muž si model pečujícího tatínka na vlastní kůži vyzkoušel. Podílela se na přípravě seminářů pro novinářky a novináře (projekt OSF Společnost žen a mužů z apsektu gender - gender pro novinářky a novináře, Brno, 2000), podílí se na založení Genderového informačního centra NORA o.p.s. v Brně (podpora OSF a Matra-kapu) a v současné době je členkou výzkumného týmu MLADĚRO - mládež, děti a rodina v transformaci, kde se zkoumají pečující tatínci, a který vede Iva Šmídová. Aktivně se podílí na chodu Gender centra FSS MU v Brně a dělá dramaturgyni výstav v jazzové kavárně Podobrazy.

4.5. úterý v 18,00 hod
"Postavení muže v rodině"
PhDr. Hana Maříková
PhDr. Hana Maříková. - Je vědeckou pracovnicí Sociologického ústavu AV ČR. Od konce 80. let spolupracovala autorsky, redakčně a organizačně na přípravě Velkého sociologického slovníku. Od roku 1995 pracuje v týmu "Gender & sociologie". Zabývá se feministickou sociologií a genderovou problematikou v rodině, zejména pak postavením a rolemi muže v rodině. Publikuje v odporných časopisech a podílela se na několika publikacích s genderovou tematikou. Je editorkou i autorkou publikace "Proměny současné české rodiny (rodina- gender-stratifikace)".

25.5. úterý v 18,00 hod
"Možnosti skloubení práce a rodiny v životě žen"
Mgr. Hana Hašková a Mgr. Alena Křížková Mgr. Hana Hašková - Vystudovala sociologii na Fakultě sociálních věd UK. Od roku 1999 pracuje v týmu "Gender & sociologie" v Sociologickém ústavu AV ČR. V roce 2000 se stala koordinátorkou výzkumného projektu o stavu českého porodnictví. Ve své odborné práci se zaměřuje na výzkum genderových rolí, a především vliv mateřství na životy žen. Na empirické i teoretické úrovni se dále zabývá pozicí žen na trhu práce a vlivem sociální politiky na rodinné a pracovní podmínky mužů a žen. Zajímá se o vývoj v oblasti politiky rovných příležitostí. Výsledky své výzkumné práce zveřejňuje v odborných i populárních mediích. Mgr. Alena Křížková - Vystudovala sociologii na Fakultě sociálních věd UK. V současnosti je na této fakultě PhD. Studentkou se zaměřením na gender sociologii s tématem: Životní strategie v české podnikatelské sféře. Působí v Sociologickém ústavu AV ČR a je členkou týmu "Gender & sociologie". Ve své výzkumné práci se zaměřuje na sociologii rodiny a práce, a to zejména z hlediska možnosti sladit rodinu a práci v životě žen a mužů.

nahoruÚterky s Gender PODZIM 2003

Feminismy

7.10. úterý v 18,00 hod: "Zobrazení ženy na indickém subkontinentu."
Mgr. Hana Waisserová, Mgr. Hana Waisserová se ve své přednášce zaměří na postavení žen v indické rodině a společnosti. Hlavními tématy budou: 1. Historické postavení ženy v závislosti na náboženství, kultuře, kastě, ekonomické situaci; násilí na ženách. 2. Žena a její postavení a funkce v indické rodině; práva a povinnosti žen: psaná a nepsaná. 3. Předem domluvený sňatek; okolnosti sňatku. 4. Žena uctívaná a vážená: žena bohyně, žena obávaná. 5. Vývoj ženského hnutí v Indii. Své poznatky a zkušenosti si přivezla ze svého tříletého pobytu v Indii.

21.10. úterý v 18,00 hod: "'Směj se, dívko, jsi-li chytrá.' Minerva a cesta českých žen k univerzitnímu vzdělání."
Mgr. Markéta Hanzalová-Náprstková nám představí počátky prvního dívčího gymnázia ve střední Evropě - Minerva. Toto gymnázium bylo založeno v Praze v roce 1890 zásluhou Elišky Krásnohorské.

4.11. úterý v 18,00 hod: "Feminismus a liberalismus."
Doc. Pavel Barša, PhD. - působí na Středoevropské univerzitě v Budapešti, Ústavu politologie FF UK a Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy University. Zaměřuje se na oblast politické filozofie, moderní politické teorie a teorie multikulturalismu. Ve své knize "Panství člověka a touha ženy: Feminismus mezi psychoanalýzou a postrukturalismem" představuje feminismus jako jednu z variant kritiky moderního humanismu.

18.11. úterý v 18,00 hod: "Normativní modely literární ženy v kontextu bengálského modernismu."
PhDr. Blanka Knotková - působí v Centru genderových studií Filosofické fakulty University Karlovy. V přednášce bude vycházet ze své studie "Metaphorization or Demystification of Woman in Modern Bengali Male Poetry." Zaměří se na literární teoretičky Annis Pratt, Helen Cixous a Elaine Showalter a ukáže na konkrétním kontextu bengálské literatury modelovou klasifikaci ženské literární hrdinky v mužských textech.

25.11. úterý v 18,00 hod: Vernisáž knihy: Nina Nikolajevna Berberová: Psáno kurzívou
Miluše Zadražilová představí spisovatelku a básnířku Ninu Berberovovou v kontextu ruské exilové literatury u příležitosti vydání spisovatelčiny autobiografie Psáno kurzívou v nakladatelství OWP za účasti překladatelky Jiřiny Miklusákové. (Tato přednáška je organizovaná ve spolupráci s nakladatelstvím One Woman Press.)

2.12. úterý v 18,00 hod: "Ve jménu přirozenosti: ženská identita mezi osvícenskou vědou, občanským právem a oddělenými sférami."
Mgr. Daniela Tinková, PhD. - působí v Centru genderových studií FF UK a na Fakultě humanitních studií UK. Ve své přednášce se zaměří na tři hlavní problémy: 1. Nové pojetí femininity/maskulinity v osvícenském myšlení - na jedné straně myšlenka rovnosti ("duch je bezpohlavní"), na straně druhé i medicínou ovlivněné teorie odlišné "přirozenosti" u muže a ženy, která je především či výlučně určena mateřskou rolí. 2. Dopad teorie těchto "přirozených" rolí na občanské právo (srovnání Francie - revoluční a napoleonské - s tehdejším Rakouskem). 3. Důsledky těchto "modernizačních" změn, "oddělené sféry" 19. století a srovnání s dobou předosvícenskou a předrevoluční.

9.12. utery v 18,00 hod: Vernisáž knihy: Alena Wagnerová, kolektiv: České ženy
Alena Wagnerova nam predstavi a bude cist z knihy Ceske zeny. V teto knize je predstaven vyber z zen, ktere vyznamne prispely k rozvoji ceske spolecnosti a jeji kultury.

nahoruÚterky s Gender JARO 2003

Ženy v literatuře a umění

18.3. úterý v 18,00
"M. Platzová: Sůl, ovce a kamení."
Vernisáž knihy a setkání s autorkou M. Platzovou. Kniha se skládá ze čtyř volně propojených povídek, jejichž děj se odehrává v Dalmácii a Praze. Protínají se zde osudy několika generací obyvatel bývalé Jugoslávie a střední Evropy.

25.3. úterý v 18,00
"Ve skutečnosti je díra"
Vernisáž antologie současných švédských spisovatelek střední generace Ve skutečnosti je díra a diskuze s překladatelkou V. Lyčkovou. Ta Vás také seznámí se svými osobními zkušenosti z pobytu ve Švédsku.

8.4. úterý v 18,00
"Christine Jordis - její dílo."
Autorské čtení francouzské spisovatelky Ch. Jordis a diskuze. Ch. Jordis se narodila v Alžírsku, studovala na sorbonnské a harvardské univerzitě. Doktorandskou práci napsala na téma anglického černého humoru; anglické tématice zůstala věrná i dílem pojednávajícím o současných anglických spisovatelkách (De petits enfers variés), za nějž dostala Cenu Femina.

22. 4. úterý v 18,00
"Jak se vyrovnat se znásilněním?"
Představení knihy H. Benedict: Uzdravení - jak se vyrovnat se znásilněním z nakladatelství One Woman Press za účasti autorky - spisovatelky a novinářky, která vyučuje žurnalistiku na Kolumbijské univerzitě v USA. Následovat bude diskuse se zástupkyněmi a zástupci institucí a organizací, které se touto problematikou zabývají: Elektra, Ministerstvo vnitra ČR -G.Palovčíková, ROSA a MUDr. Ivo Procházka.

6.5. úterý v 18,00
"Výtvarný feminismus I - Politické osobní, politické tělesné, politické spirituální V Americe a v Evropě."
J. Štěpánová a J. Zachová
Jana Štěpánová - studentka fotografie na ITF - Slezské univerzitě v Opavě, výtvarnice-designérka, občas přednáší o ženách v historii výtvarného umění a fotografie. Jiřina Zachová - absolventka ateliéru printmédií na School of the Art Institute of Chicago, katedry genderu a kultury na Central European University, zabývá se setkáváními a vzájemnostmi výtvarného s literárním. Série dvou seminářů na témata vztahující se k hnutí, přístupům a motivům feministicky orientovaných výtvarnic a jejich umělecké tvorby. Představena budou zásadní díla a osobnosti 2. poloviny 20. stol., které byly/jsou ovlivněny myšlenkami feminismu.

13.5. úterý v 18,00
"Začínající české autorky"
Kulatý stůl se začínajícími českými autorkami - P. Hůlová (Pamětí mojí babičce, nakladatelství Torst), M. Platzová (Sůl, ovce a kamení, nakladatelství One Woman Press), A. Zonová (Červené botičky, Petrov). Debatu bude moderovat literární kritička L. Jungmannová.

20.5. úterý v 18,00
"Výtvarný feminismus II - Post- neboli feministický výtvarný novověk."
J. Štěpánová a J. Zachová
Přednáška se zaměří na současnější trendy a postupy, vazby na modernistickou avantgardu a výtvarná hnutí mimo hlavní proud, transformace motivů druhé vlny v Americe a v Evropě.

nahoruÚterky s Gender PODZIM 2002

"Ženy, muži a média"

Za finanční podpory Ambasády Spojených států amerických.

15.10. úterý v 18,00 hod
"Who is looking? Pohled, vidění a gender (ve filmu)."
Petra Hanáková v současnosti studuje v doktorandském studiu na FF UK filmovou vědu. Mimo jiné publikuje Biographu, Cinepuru, Literárních novinách nebo Lidových novinách. Zabývá se problematikou genderu v médiích a feministickou teorií filmu a popkultury. P. Hanáková v přednášce představí např. koncepci L. Mulvey: žena jako obraz, muž jako doručitel pohledu. Jednotlivá témata poednášky budou dokreslena ukázkami z filmů (K. Bigelow, U. Rosenbach, V. Export, A. MacDonell, atd.).

29.10. úterý v 18,00 hod
"Jazyk médií - jakým způsobem média využívají jazyk?"
Jana Valdrová - germanistka na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, genderová lingvistka a publicistka. Věnuje se otázkám doing gender v komunikaci, tj. jak se prostřednictvím jazyka a řeči uplatňuje mužská a ženská identita mluvčích.

19.11. úterý v 18,00 hod
"Ženy a muži v médiích."
Petr Pavlík - zastává funkci vedoucího Centra studií rodu při Katedře sociální práce FF UK. Po absolvování VŠCHT v Praze studoval populární kulturu a média v USA. Cílem přednášky je seznámit účastnice/-ky semináře s historickým vývojem a současným stavem výzkumu a teoretické konceptualizace gender problematiky z perspektivy mediálních studií.

26.11. úterý v 18,00 hod
"Historie ženských časopisů."
Anna Jonáková - působí na katedře žurnalistiky FSV UK. Přednáší a vede semináře z oblasti české literatury dvacátého století a zabývá se periodiky.Přednáška se bude zabývat prvními časopisy, které se věnovaly problematice všeobecné sociální emancipace žen v poslední třetině 19. století.

3.12. úterý v 18,00 hod
"Žena jako objekt, předmět a nástroj reklamy."
Daniel Koppl - vystudoval FSV UK obor Masová komunikace. Od roku 2000 je šéfredaktorem odborného časopisu Marketing & Media a věnuje se marketingové komunikaci a médiím. V přednášce se bude věnovat tomu, jak Nakládají reklamní a komunikační agentury s ženou jako předmětem nebo objektem v reklamě. Součástí přednášky bude celá řada ukázek reklam s kontroverzním využitím žen a ukázky výzkumů, o chování současných žen.

14.1. úterý v 18,00 hod
"Ženy ženám aneb ženské magazíny."
Kateřina Jonášová - je šéfredaktorkou internetového časopisu www.tvoje.cz, zabývá se vývojem tzv. ženské žurnalistiky a vlivem genderu na mediální rutinu. Diskuse se zástupkyněmi masových a exkluzivních časopisů pro ženy se bude týkat reflexe i sebereflexe jejich vlivu na obraz ženy ve společnosti. Tato diskuze se bude konat v prostorách Pražského střediska Woodroowa Wilsona (Tržiště 13, Praha 1).

nahoruÚterky s Gender JARO 2002

12.3. úterý v 18,00 hod
"Transgenders."
H. Fifková - vystudovala Fakultu všeobecného lékařství UK, pracuje již 10 let v sexuologickém poradenství a využívá především psychoterapeutických metod. Zabývá se tématy jako sexuální dysfunkce, vztahové problém, transsexualita, poradenství HIV, sexuální osvěta. Do roku 1989 pracovala v Bohnicích, kde se soustředila na terapii sexuálních deviací. H.Fifková se ve své přednášce bude věnovat především srovnání skupin female-to-male a male-to-female. V první části přednášky podá základní informace o transgender - etiologie, diagnostika, terapie a presah deného tématu mimo medicínu. Stěžejním tématem bude srovnání dovu výše uvedených skupin z hlediska diagnostiky a terapied. Bude se také soustředit na hledání zdrojů těchto rozdílů a na jejich možné interpretace. Nezapomene zmínit ani o jejich postavení ve společnosti, partnerství a sexuálním životě.

19.3. úterý v 18,00 hod
"Perfomativita genderových rolí a transgender."
"Ber nebo neber…kdyžtak nech bejt."
M. Linková a M. Šubrtová - M. Linková pracuje v týmu Gender a sociologie SoÚ AV ČR. Zaměřuje se na problematiku konstrukce genderových identit, transgenderismu a pozici žen ve vědě. Zaměří se na konstrukci genderových rolí a genderové stereotypy v české společnosti a jejich dopad na utváření identit transgenders. M. Šubrtová je transgender, operací prošla před 10 lety. Pracuje jako designérka a projektantka. Ve své přednášce se zaměří na násilí, stereotypy a konzervativnost společnosti. Vše rozebere z osobního hlediska.

26.3. úterý v 18,00 hod
"Debata s transgenders."
Debatu bude moderovat Tereza Spencerová a Vlasta Nomenu, které se zaměří především na medicínský přístup k dané problematice, postavení transgenders ve společnosti a na to, jak vnímají transgenders sami sebe.

14.5. úterý v 18,00 hod
"Co je a co chce feministická teologie."
J. Opočenská - teoložka a publicistka, absolvovala Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu, v současné době přednáší v ČR i v zahraničí o feminismu a feministické teologii. J. Opočenská bude přednášet o tom, feministická teologie trvá na kritice a transformaci každé nespravedlnosti a genderových nerovností.

21.5. úterý v 18,00 hod
"Ženy v kmenových společnostech Indonésie."
Blanka Remešová - doktorandka etnologie na FF UK, specializuje se na studium původních kmenů na Kalimantanu (Borneo), v letech 1998 a 2001 prováděla dva dlouhodobější terénní výzkumy. Ve své přednášce se bude věnovat postavení ženy a změně rolí v dajácké společnosti na Kalimantanu, které souvisí především se zvyšujícím se vlivem křesťanství.

28.5. úterý v 18,00 hod
"Ženy ve španělsky mluvících zemích."
Kateřina Březinová - specializuje se na kulturní antropologii a moderní historii Latinské Ameriky, v současnosti vyučuje mezikulturní studia a kulturní antropologii Latinské Ameriky na Marys College of California a Universidad Carlos III v Madridu a pracuje jako ředitel Multikulturního centra. Přednášet bude o postavení žen ve španělsky mluvících zemích.

nahoruÚterky s Gender PODZIM 2001

"Seznámení se základní feministickou literaturou aneb nekritizuj, co neznáš"

16.10. úterý v 18,00 hod
"Ženy zkoumají muže - men´s studies."
Jak se socialistické feministky Lynne Segal (Austrálie a VB) a Arlie Hochschild (USA) dívají na možnost změny mužů k aktivním otcům a citlivým partnerům? Iva Šmídová - je odbornou asistentkou katedry sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se především oblasti tzv. mužských studií (men´s studies).

23.10. úterý v 18,00 hod
"Na počátku bylo rajče - západoněmecký feminismus."
Jak se vyvíjel německý feminismus. Tzv. druhé ženské hnutí a vliv Alice Schwarzer na podobu německého feministického hnutí. Alena Wagnerová - žije v Německu, původním povoláním promovaná bioložka, od počátku 60. let se jako autorka zabývá kulturně společenskými otázkami moderní společnosti. Mimo jiné je autorkou biografie Mileny Jesenské.

6.11. úterý v 18,00 hod
"Betty Friedan a kořeny amerického feminismu."
Co znamená tzv. problém "beze jména" odkrývá kniha B. Friedan "The Feminine Mystique", která vyšla v roce 1963 a odstartovala druhou vlnu amerického feminismu. Michaela Marksová-Tominová pracuje od roku 1997 jako ředitelka styku s veřejností v Centrum pro Gender Studies. Publikuje články a komentáře, přednáší.

20.11. úterý v 18,00 hod
"Elaine Showalter - divoká zóna ženského psaní."
Co to je feministické čtení a gynokritika? Přednáška o nejvýznamnější literární kritičce druhé feministické vlny a jejích vědeckých metodách. Pavla Jonsson - překladatelka, publicistka. V 90. letech učila na Kalově univerzitě. Působila v rockových skupinách Dybbuk a Zuby nehty. Mezi nejvýznamnější překladatelské práce patří Eunuška a poezie básnířek Ruth Weiss a Anne Waldman.

18.12. úterý v 18,00 hod
"Pravda žen - italský feminismus."
Od Revoluce k ženské boží tváři a "inteligenci lásky" - italský feminismus a (nejen) Liusa Muraro. Viola Parente - Čapková - specializuje se na finskou literaturu, kterou vyučovala na FF UK v Praze, ale i na univerzitě v Helsinkách a v současné době na univerzitě v Turku, kde dokončuje svou dizertační práci na téma ženské autorky přelomu 19. a 20. století.

nahoruÚterky s Gender JARO 2001

13.2. úterý v 18,00 hod
"Ženy v historii umění"
Jana Štěpánová - studentka fotografie na Slezské univerzitě, grafička a designérka. Proč v knihách o umění z minulých století najdete ženy pouze jako umělecký objekt. Slavné klasicistní umělkyně, impresionistky, ruské a světové avantgardistky, předválečné umělkyně.

13.3. úterý v 18,00 hod
"Porodní asistentky a české prostředí"
Marie Chřibková z vydavatelství One Woman Press představí novou knihu "Zdravé těhotenství. Přirozený porod". Od Ivany Königsmarkové z Asociace porodních asistentek se dozvíte o historii babictví v Čechách a o statutu porodních asistentek v ČR.

27.3. úterý v 18,00 hod
"Silikon, simulace a hyperprostor"
Mgr. Petra Jedličková - studentka oboru informační věda na FF UK a projektová manažerka v Národním vzdělávacím fondu. Věnuje se problematice utváření informační společnosti a globalizačních procesů ve vztahu k genderu a kyberfeminismu.

17.4. úterý v 18,00 hod
"Otázka genderu v mezinárodním lesbickém a gay hnutí"
Miluš Kotišová - pracuje v týdeníku The Prague Post a současně také jako překladatelka a učitelka. Je aktivistkou lesbické Výzvy 2002. Srovnání lesbického hnutí v západní a východní Evropě a stručný souhrn celosvětového legislativního vývoje.

8.5. úterý v 18,00 hod
"Ženskost, mužskost a biologie"
Eva Hauserová - publicistka, překladatelka a autorka řady knih. Feministická kritika sociobiologických tvrzení o tom, že mužské a ženské "povahové rysy" jsou geneticky předurčeny. Polemika s českými popularizátory, kteří tato tvrzení (muž je od přírody lovec a žena ochránkyně krbu) vydávají za objektivní vědecká fakta.

22.5. úterý v 18,00 hod
"Mají ženy právo na nepoechýlené příjmení?"
O problematice přechylování ženských příjmení (-ová) budou diskutovat bohemista a novinář Mgr. Jan Horálek a českobudějovická genderová lingvistka PhDr. Jana Valdrová.

5.2. pondělí v 18,00 hod
"Motherhood in Lithuania"
Laima Kiskunaite je litevská filmařka a antropoložka. Ve svých výzkumech se zabývá ženstvím, mateřstvím a rituály, které jsou spojeny s významnými životními událostmi žen (první menstruace). Ve své přednášce se bude zabývat nekonvenčním mateřským hnutím v Litvě a litevskými ženskými rituály. Součástí přednášky je i dokument "about a moon woman".

nahoruJARO 2000

15.2. úterý v 17, 00 hod
"Ženy v Číně: od pokorné cupitající Snachy až k Socialistické budovatelce"
Magdalena Frouzová - studentka politologie a sinologie na Univerzitě v Hamburku, publicistka. Procestovala Čínu v roce 1995 a 1998.

22.2. úterý v 17, 00 hod
"Ženská kriminalita"
PhDr. Alena Marešová - vědecká pracovnice Institutu pro kriminologii a soc. prevenci v Praze. Zabývá se problematikou osobnosti pachatelů a pachatelek trestných činů.

29.2. úterý v 17, 00 hod
"Lesbické ženy a feminismus: pražské lesbické hnutí v historii a dnes"
Věra Vampolová - grafička a novinářka. Autorka první lesbické básnické sbírky PROMLUV, jejíž titul později převzala skupina a časopis PROMLUV, určené svým zaměřením lesbickým a jiným ženám.

7.3. úterý v 17, 00 hod
"Feminismus a problematika umělé reprodukce"
MUDr. Tomáš Lajkep - psychiatr a psychoterapeut. Pracuje jako odborný asistent na Ústavu lékařské etiky LF Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se etickou problematikou technických intervencí do lidské reprodukce.

11.4. úterý v 17,00 hod
"Feminizmus a nesúmeratelnost"'
Situácia radikálnej plurality "neprekonatelnej mnohosti" kultúr, diskurzov, pojmových schém, svetov...
Mgr. Adriana Jesenková - doktorandka Katedry filozofie Univerzity Komenského v Bratislavě.

2.5. úterý v 17, 00 hod
"Ženská sexualita: pravda a předsudky"
Eva Hauserová - publicistka, překladatelka; autorka knih "Hostina mutagenů", "Cvokyně", "Na koštěti se dá i lítat", "Jsi přece ženská" a "Příručka militantního feminismu".

16.5. úterý v 17, 00 hod
"A Brief, Informal History of American Feminism (60's-90's)" (A look at issues and trends: beginnings, radical feminism, wornen's rights feminism, lesbian feminism, eco-feminism, feminist scholarship+writing, feminist activism...)
Joan DeForeest - teacher and feminist, who looks back over the past 30 yrs. from the perspective of her own involvement in feminist activism.

23.5. úterý v 17, 00 hod
"Rodina a kultúra"
Rómská, židovská a moslimská rodina v európskom prostredí. Problernatika stretu kultúr. Je možná kultůrna komparácia gender rolí?
Mgr. Fatra Lukšíková - asistentka na Inštitute Judaistiky Univerzity Komenského v Bratislavě. Věnuje se problematice etnických menšin a mezikulturní komunikaci.

nahoruPODZIM 2000

26.9. úterý v 18, 00 hod
"Sexuální strategie mužů a žen"
doc. PhDr. Petr Weiss. Ph.D. - psycholog Sexuologického ústavu. Zabývá se tématikou sexuálních disfunkcí, sexuálních deviací a transsexualismu, zkoumá sexuální chování české populace. Autor mnoha odborných publikací, tajemník Sexuologické společnosti České lékařské společnosti a člen výboru Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu.

24.10. úterý v 18, 00 hod
Germaine Greer: Eunuška - Víc než jen dobový dokument"
PhDr. Pavla Jonssonová - překladatelka a publicistka. V současné době pečuje o jedenapůlroční riot grrrl Naomi Zeenu. Ve volném čase se zabývá amerikanistikou, anglistikou, gender studies a hudbou. Je překladatelkou stejnojmenné knihy a díky ročnímu intimnímu kontaktu s dílem se stala jeho zasvěcenou vykladačkou.

7.11. úterý v 18, 00 hod
"Frauen in Ost und West (Zur deutsch - deutschen Frauenbewegung und Beziehung) - Ženy z východu a západu (K německo-německému ženskému hnutí a vztahům"
Dr. Gesine Siess - profesorka sociologie a sociální práce na Fachhochschule (Fachbereich Sozialwesen) v Erfurtu, která je součástí tamní Univerzity aplikovaných společenských věd. G. Spiess doufá v Čechách navázat dialog, v němž bude možné pokračovat na konferenci "Gender Studies" v Erfurtu v listopadu 2001, kam chce pozvat české účastnice a účastníky. Místo: FFUK, Hybernská 3. místnost 206.

5.12. úterý v 18, 00 hod - DISKUSNÍ SEMINÁŘ
"Sexual Harassment - sexuální obtěžování"
Přednášet a diskutovat bude kolektiv odborníků zabývajících se tématem sexuálního obtěžování. Pozvání přijali: klinický psycholog a přednášející na UK Doc.PhDr. Jan Kožnar. CSc., právnička a pracovnice MPSV, oddělení rovnosti mužů a žen Mgr. Jolana Nováková a další.

12.12. úterý v 18, 00 hod
"Obchod se ženami"
Bc. Iveta Bartůňková - socioložka a sociální pracovnice. Mgr. Petra Titlbachová - sociální pracovnice. Obě v současné době působí v obecně prospěšné společnosti LaStrada zaměřené na oblast prevence obchodu se ženami, podporu obětí obchodu se ženami, ovlivňování zákonodárství a informování veřejnosti o tomto problému.

leden úterý v 18,00 hod
Mapping Misogyny in Serbia: Discources and Practices"
Prof. Marina Blagoievič - profesorka na Bělehradské univerzitě, v současné době hostující profesorka na Central European University v Budapešti. Zabývá se zejména sociologií genderu a sociologií mezietnických vztahů. Autorka mnoha publikací, v tomto roce připravuje k vydání stejnojmennou knihu "Mapping Misogyny in Serbia: Discources and Practices", která je výsledkem rozsáhlého týmového výzkumného projektu. Pořádáno ve spolupráci s CSR FF UK

nahoruJARO 1999

9.2. úterý v 17,00 hod Ženské řády
PhDr. Václav Bartůšek - pracuje ve Státním ústředním archivu, zabývá se kulturními dějinami, církevními řády a řeholními.

23. 2. úterý v 17,00 hod Ženy v islámské společnosti
Magdalena Frouzová - studentka politologie a sinologie na Univerzitě v Hamburku. Procestovala Pákistán, Irán, Čínu a Turecko.

23.3. úterý v 17,00 hod Žena, jazyk, společnost
PhDr. Jana Valdrová - zabývá se feministickou lingvistikou, vyučuje na katedře germanistiky Jihočeské university.

30.3. úterý v 17,00 hod Mužská studia
Dr. Seidler - věnuje se Men's Studies, přednáší na univerzitách v USA, publikuje u nakladatelství Sage.

27.4. úterý v 17,00 hod Feminismus na Internetu
Lenka Simerská - studentka sociologie na FSV UK v Praze, koordinátorka mezinárodního internetového projektu Network of East-West Women.

1.6. úterý v 17,00 hod Gender and Leadership
Zuzana Jandejsková - studentka magisterského studia politologie na FSV UK v Praze, studovala Women's Studies na Cleveland State University. Přednášet se bude v češtině.

nahoruPODZIM 1999

5.10. úterý v 17, 00 hod
"Refugee women: Sexual Violence"
M. S. Aftab HIadíková - absolventka Univerzity v Dhace, Bangladéši a UK Praze. Nyní pracuje v Odboru pro uprchlíky a integraci cizinců na Ministerstvu vnitra ČR.

19.10. úterý v 17, 00 hod
"Feminismus a pornografie - pro a proti"
Eva Hauserová - publicistka, překladatelka, autorka knih "Hostina mutagenů", "Cvokyně", "Na koštěti se i lítat" a "Jsi přece ženská".

26.10. úterý v 17, 00 hod
"Co je možné zjistit o životě žen ze středověkých pramenů"
Mgr. Olga Vodáková - doktorandka FF UK v Praze, katedry kulturologie. Spolupracuje s deníkem Právo, redaktorka sociologického nakladatelství Slon.

9.11. úterý v 17, 00 hod
"Sexual Harrassment - sexuální obtěžování"
Doc.PhDr. Jan Kožnar. CSc. - klinický psycholog na sexuologickém odd. psychiatrické léčebny v Bohnicích, dva roky pracoval na prestižním sexuologickém klinickém pracovišti v Minneapolis, USA, přednáší na Pedagogické fakultě UK v Praze.

16.11. úterý v 17, 00 hod
"Ženské a mužské nadávky v minulosti a dnes"
Mgr. Jan Horálek - bohemista, novinář, absolvent oboru čeština - angličtina na FF UK. Dvacet let pracoval v Ústavu pro jazyk český AV, nyní přednáší na PF UJEP v Ústí nad Labem a na IZV UK v Praze.

30.11. úterý v 17, 00 hod
"Romské ženy a soc. politika za socialismu: gender a etnicita v historii"
Věra Sokolová - historička, zabývá se problematikou etnicity a gender . V současné době dokončuje doktorandskou studii na Washingtonské Universitě v USA.

14.12. úterý v 17, 00 hod
"Žena a film: Vizuální dobrodružství v ženském rodě"
PhDr. Pavla Jonssonová - překladatelka a publicistka. V současné době píše knihu o českých rockerkách.
Mgr. Petra Hanáková - studentka filmové vědy na FF UK. Připravuje antologii feministické filmové teorie.

nahoruÚterky s Gender 1997-1998

7.4. 1998 Ženské časopisy minulého století - Bc. Veronika Tydlitátová - studuje religionistiku na FF UK, spoluautorka knihy "Tázání po budoucnosti", zabývá se dějinami umění, religionistikou a filosofií

21.4. 1998 Intersexuální rozdíly v projektivním testu ACE, obraz ženy a muže v podvědomí - PhDr. Miroslav Pokorný - odborný psycholog, zabývá se diagnostikou a sociální nepřizpůsobivostí

22.4. 1998 Systém sociálního zabezpečení v USA a jeho vliv na mladé rodiny s dětmi a svobodné matky - Ann Withorn - profesorka na College of Public and Community Service, University of Boston

28.4. 1998 Ženy v českých jednotkách SFOR - PhDr. Eva Pávková - klinická psycholožka na oddělení sociální prevence a pomoci Ministerstva obrany, zajímá se o gender problematiku

5.5. 1998 Ženy v Chartě 77 - PhDr. Květa Jechová - socioložka, vysokoškolská učitelka, věnuje se historii Charty 77

26.5. 1998 J. E. Purkyně a ženy - PhDr. Václav Bartůšek - pracuje ve Státním ústředním archivu, zabývá se kulturními dějinami, církevními řády a řeholními institucemi

2.6. 1998 Předsudky o ženách aneb jak se proti nim bránit - Eva Hauserová - publicistka, překladatelka, autorka knih "Hostina mutagenů", "Cvokyně" a "Na koštěti se dá i lítat"

15.9. 1998 20. léta - Desetiletí osvobození žen" - Prof. Birgitte Soland - Dánská profesorka B. Soland přednáší na Ohio State University v USA, v současnosti dokončila knihu na téma postavení žen ve 20. letech tohoto století v Dánsku.

6.10. 1998 Mezinárodní vztahy, politika a feminismus - Jacqui True - pochází z Nového Zélandu, nyní je postgraduální studentkou na katedře Politologie a Mez. vztahů na York University v Torontu. Píše doktorandskou práci "Rekonstrukce státnosti a občanské společnosti v postkomunistické Evropě"

20.10. 1998 Osudy středověkých žen - Mgr. Olga Vodáková - doktorandka, zajímá se o historii, zaměstnaná v Centru pro mediální studia FSV UK, dopisovatelka MF Dnes a redaktorka SLONu.

3.11. 1998 Ekofeminismus - Marie Haisová - jednatelka občanského sdružení Agentura GAIA, absolventka MBA Sheffield Hallam University v Anglii.

24.11. 1998 Basníkova žena (vztah F.L. Čelakovského k A. Rajské) - Jakub Bielecki - vystudoval obor Česká literatura na Slezské univerzitě v Opavě. V současné době se v Centru pro Gender Studies věnuje katalogizaci archivních materiálů o životě E. Krásnohorské.

8.12. 1998 Nobelova cena pro ženy v literatuře - Tereza Werbowski - Filoložka, soc. pracovnice, spisovatelka, autorka hry "Kyanid o páté". Pochází z Polska, v současné době žije v Montrealu.

20.5. 1997 Performing the End of Gender - Prof. Ellen Berry - profesorka na Bowling Green State University v Ohiu, autorka knihy "Postcommunism and the Body Politics", redaktorka mezinárodního feministického časopisu "Genders".

17.6. 1997 Zákaz a jeho překročení: Sappho 1900 aneb fragmenty dějin lesbických žen - Dr. Hanna Hacker - socioložka a historička, Universita Vídeň Přednáška tlumočená z němčiny, organizovaná nadací Profem, se uskuteční ve spolupráci s Centrem pro Gender Studies, Rakouským kulturním institutem a občanským sdružením Promluv.

18.6. 1997 Psychoanalysis and Feminist Conceptions of Gender - Helena Špačková Gibbs - doktorantka na New York University, píše doktorantskou práci "Identity Genre and Gender in Czech dissidents Writing 68-89", je členkou psychoanalytické asociace "APRÉF-COUP" v New Yorku. V roce 1977 emigrovala z Čech do Brazílie, posledních deset let žije ve Spojených státech amerických.

16.9. 1997 Sexismus v českém a německém jazyce - Mgr. Jana Valdrová - přednáší na katedře germanistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Věnuje se srovnávání českého a německého feminismu v jazyce.

16.9. 1997 Český sexismus ve společnosti a v jazyce - Prof. Ellen Berry - profesorka na Bowling Green State University v Ohiu, autorka knihy "Postcommunism and the Body Politics", redaktorka mezinárodního feministického časopisu "Genders"

Aktualizováno: 1.10.07 11:00