Zákon zvyšující rodičovský příspěvek může mít vliv na stoupající nezaměstnanost žen a jejich diskriminaci na pracovním trhu

20.12.2005
Zdroj: Gender Studies
Místo: Praha
Autor: Kateřina Dušková, Kateřina Jonášová

V Praze, 20.12.2005

Zákon zvyšující rodičovský příspěvek může mít vliv na stoupající nezaměstnanost žen a jejich diskriminaci na pracovním trhu

V souvislosti s rozhodnutím Poslanecké sněmovny přijmout vládou předložený zákon o životním minimu včetně návrhu lidoveckého poslance Pavla Severy o současném zvýšení rodičovského příspěvku na dvojnásobek, chce Gender Studies, o.p.s., důrazně upozornit na potenciální důsledky tohoto kroku. Gender Studies na jedné straně vítá podporu rodičů pečujících o malé děti, na druhou stranu zná složitou pracovní a kariérní situaci matek a otců zůstávajících po dlouhou dobu na rodičovské dovolené.
Gender Studies také v této diskusi postrádá jakýkoli náznak politické iniciativy, která by podpořila zájem otců o nástup na rodičovskou dovolenou. 

Rodičovský příspěvek – stejně jako institut rodičovské dovolené - v současné době využívají především ženy. Muži se rodičovské dovolené účastní poměrem nepřesahujícím 1 procento. Není důvodu se domnívat, že zvýšení rodičovského příspěvku na 7400,-/měsíčně tuto situaci změní. Proto je třeba mluvit o důsledcích, které tento politický tah bude mít na životní strategie žen. Gender Studies se obává, že pouhé zvýšení sociální dávky bez dalších instrumentů povede ke zvýšení nezaměstnanosti žen a ke zvýšení obavy zaměstnavatelů z angažování žen – potenciálních matek – do svých pracovních pozic.

Těmito instrumenty máme na mysli především politické kroky podporující kontinuální práci žen na svém profesním růstu či trvající kontakt se svou mateřskou firmou i po dobu trvání rodičovské dovolené (teleworking). Dále pak motivaci firem k zavádění pracovního prostředí přívětivého rodině (práce na zkrácený úvazek, firemní školky, flexibilní pracovní doba) tak, aby se do výchovy dětí mohli rovnocenně zapojovat oba partneři.

Gender Studies také upozorňuje, že pouhé zvýšení rodičovského příspěvku směřuje k zachování tradičního dělení rolí mezi oběma pohlavími, k uzavírání žen do domácího prostředí a k jejich ekonomické, sociální i kariérní izolaci. Životní strategie žen v návaznosti na zvýšení rodičovského příspěvku povedou k prodloužení pobytu doma, k závislosti na partnerovi, k plánování rodičovství tak, aby doba čerpání příspěvku byla co nejdelší. Bez výše zmíněných mechanismů se tedy situace žen na pracovním trhu i v partnerském vztahu spíše zhorší. Cílem všech podobných politických opatření by mělo být směřování k harmonizaci pracovního a domácího života, kariéry a péče o děti. Tak, aby ani jeden z rodičů nepociťoval v některé z obou oblastí diskriminaci, či nadměrnou zátěž.

Gender Studies, o.p.s., z výše uvedených důvodů vydává aktualizovaný přehledný a shrnující 3. genderový balíček k tématu Ženy a trh práce

Balíček, který jsme pro Vás připravili, obsahuje:
• odborné shrnutí novely Zákoníku práce a shrnutí nové úpravy Zákona o zaměstnanosti z hlediska žen a z hlediska rodů
• přehled užívání principu rovných příležitostí žen a mužů na českém trhu práce
• přehled zastoupení žen a mužů v nejvyšším managementu firem
• argumentaci a údaje z výzkumů, zahraničních zdrojů a literatury


Tento balíček je ideální příručkou pro každého, koho zajímá problematika rovných příležitostí na pracovním trhu. I přesto, že Zákoník práce i zákon o zaměstnanosti nově definují přímou a nepřímou diskriminaci, reálná diskriminace je celospolečensky vnímaným problémem. Více než polovina populace se domnívá, že ženy jsou v zaměstnání znevýhodňovány. Tento názor sdílí i 57% mužů. Počet nezaměstnaných žen roste rychleji než počet nezaměstnaností postižených mužů; v současné době činí rozdíl zhruba 5%. Principy rovných příležitostí, které by podporovaly jak muže tak ženy v různých možnostech slaďování pracovního a rodinného života (zejména v rámci rodičovské dovolené) nejsou v české společnosti zatím příliš rozšířené. Alespoň ne do té míry, aby bylo pro oba partnery možné podílet se na obojím. Techniky, které se zavádějí ve firmách a organizacích v zahraničí, jako je například práce z domova, práce online, telework, upravená pracovní doba, péče o děti na pracovišti apod., se v ČR zatím v podstatě neprosazují.

Balíček Ženy a trh práce upozorňuje na nerovnováhu zákonných úprav a reálného stavu věcí. Jeho plné znění najdete v příloze.

Na tento balíček navazují aktivity Půl na půl! v rámci evropského projektu EQUAL

Projekt Půl  na půl! koordinovaný pražským Gender Studies, o.p.s., je součástí partnerského projektu „Role rovných příležitostí pro ženy a muže v prosperitě společnosti“ podpořeného v rámci Iniciativy společenství EQUAL. Tento program se zaměřuje na boj s diskriminací na trhu práce a podporu znevýhodněných sociálních skupin při začleňování do pracovního života. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky.

Pro více informací, prosím, kontaktujte Kateřinu Duškovou, +420 774 910 944.