Vyhlášení nultého ročníku Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v ČR

13.8.2004
Zdroj: Gender Studies, o.p.s.
Místo: Praha
Autor: Linda Sokačová, Alexandra Jachanová – Doleželová

V pátek 13. srpna 2004 Gender Studies, o. p. s. ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR vyhlásilo na půdě tohoto ministerstva nultý ročník Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR. Soutěž je podpořena z programu EU Phare 2002 a Heinrich Boell Stiftung zastoupením ve Varšavě.
Soutěž o nejlepší genderovou firmu v ČR by se měla stát do budoucna nástrojem pro prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže na českém trhu práce. Soutěž bude také příležitostí k ocenění a propagaci firem, které si váží svých zaměstnanců a zaměstnankyň a zabývají se podporou rovných příležitostí pro ženy a muže. Opatření jako flexibilní pracovní doba, vzdělávací programy, informační a komunikační nástroje usnadňující skloubení soukromého a rodinného života by se neměly týkat pouze žen, ale také mužů. I přesto je důležité upozornit na potřebu specifických programů podporujících pracovní uplatnění žen a bourání stereotypů vážících se k ženské pracovní síle. Český pracovní trh je výrazně segregován na mužské a ženské profese a jedním z důsledků jsou nižší platy žen.
Vítěz nultého ročníku této Soutěže bude vyhlášen 23. listopadu 2004 u příležitosti mezinárodní konference Role rovných příležitostí pro ženy a muže v prosperitě podniku (Tato konference je organizována ve spolupráci se společností Zentiva, a. s., nadací Friedrich Ebert Stiftung a je podpořena z programu EU Phare 2002). Do Soutěže budou po souhlasu zařazeni především zahraniční investoři, kteří se zúčastní průzkumu realizovaném GS; Soutěž je však otevřena všem podnikům a podnikatelským subjektům, které o ni projeví zájem. Účast v průzkumu je doporučena MPO ČR a agenturou CzechInvest. Do Soutěže se může přihlásit společnost působící na území ČR, která vyplní dotazník a bude také souhlasit s dalším zjišťováním týkajícím se rovných příležitostí – face – to – face rozhovor či další firemní materiály. Ze všech přihlášených pak zástupkyně Gender Studies vyberou na základě ucelených informací 10 – 20 firem, které postoupí do druhého kola. Vítěze vybere odborná porota. Firmy se mohou hlásit do konce měsíce září.

Složení odborné výběrové komise:

Tajemnice poroty: Alexandra Doleželová – Gender Studies, o. p. s., nemá hlasovací právo
1.PhDr. Lenka Simerská – Gender Studies, o. p. s., vedoucí průzkumu mezi zahraničními investory
2.Ing. Jakub Juříček - ředitel odboru rozvoje lidských zdrojů agentury Czech Invest
3.PhDr. Marie Čermáková - ředitelka Sociologického ústavu AV ČR
4.PhDr. Běla Hejná - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, poradkyně ministra
5.Anna Čurdová - Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů
6.Milan Štěch – předseda Českomoravské konfederace odborových svazů
7.Eva Štěpánková – ředitelka společnosti Ryor, a. s.

Rovné příležitosti pro ženy a muže v soukromém sektoru

V prostředí ČR se o problematice rovných příležitostí hovoří nejčastěji v souvislosti se státní správou a veřejnou sférou. V poslední době však získaly především ve světě popularitu různé nástroje uplatňování rovných příležitostí také v soukromém sektoru, obchodu a podnikání. Ekonomické ukazatele dokazují, že princip rovných příležitostí se vyplatí. Dát každému rovné šance bez ohledu na pohlaví nebo rodinný stav umožňuje efektivní využití lidských zdrojů. Ženy jsou čím dál vzdělanější, mají zájem na dalším zvyšování své kvalifikaci vzdělávání a podle výzkumů veřejného mínění je pro ně práce životní hodnotou stejně důležitou jako pro muže (CVVM, říjen 2003).
Zkušenosti progresivních firem ukázaly, že ženy si šancí více váží a pokud jsou jim dány, například formou možnosti růstu ve firmě, jsou také firmě loajálnější. Psychologie práce navíc upozorňuje, že firemní politika přátelská vůči rodině a umožňující skloubení soukromého a pracovního života přispívá k pracovnímu výkonu a zmírňuje napětí, a to jak u žen, tak i u mužů.
Na základě předvýzkumu, který provedlo Gender Studies, o. p. s., bylo zjištěno, že většina zahraničních investorů v ČR se výrazně zaměřuje na podporu rovných příležitostí pro ženy a muže v mateřských zemích. V ČR však většinou zůstávají tyto aktivity přehlíženy, často plánovitě. I přesto že zaměstnavatelé deklarují (výzkum Gender centra FSS MU zabývající se rovnými příležitostmi v českých podnicích), že zaměstnance hodnotí striktně individuálně a pouze na základě dosahovaného výkonu, konkrétní aktivity firmy těmto oficiálním vyjádřením neodpovídají. Potenciál žen je spatřován primárně v mateřství, což zabraňuje jejich patřičné realizaci v práci. Podle uvedeného výzkumu tvoří ženy v managementu českých firem pouze jednu pětinu.

Role rovných příležitostí v prosperitě podniku
Projekt realizovaný obecně prospěšnou společností Gender Studies (dále jen GS) je podpořen z programu EU Phare 2002 - Dlouhodobá udržitelnost občanské společnosti. Tento dvouletý projekt byl zahájen v září 2003 a jeho cílem je vytvoření primární sítě zahraničních investorů směrem k českým ženským nevládním neziskovým organizacím (dále jen NNO) a také seznámení firem a celé společnosti s existencí, rolemi a cíli ženských NNO v ČR, problematikou, jíž se zabývají a zahájení společenské diskuze o relevantních genderových problémech. Stěžejní důraz je v projektu kladen na prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce, především v soukromém sektoru. GS chce prostřednictvím průzkumu, informační kampaně, Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR, konferencí a školení zvýšit povědomí o rovných příležitostech žen a mužů na trhu práce a upozornit na jejich nezbytnost pro zaměstnavatele.
V rámci projektu je vydáván elektronický zpravodaj Rovné příležitosti do firem (http://feminismus.cz/zpravodaj/index.shtml), který slouží jako komunikační nástroj mezi podnikatelským a neziskovým sektorem. Probíhá průzkum mezi zahraničními investory v ČR, který je zaměřen na jejich vztah k dárcovství českému neziskovému sektoru obecně, na jejich pohled na ženskou a genderovou problematiku a na případné překážky, které brání komunikaci a informovanosti těchto dvou světů. Dalším cílem je získat informace o programech, které zajišťují harmonizaci rodinného a pracovního života a vztahu zahraničních investorů k problematice rovných příležitostí žen a mužů. Je připravována Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR. Jednou za dalších aktivit je mezinárodní konference. Jedním z jejích cílů je diskuze o rovných příležitostech ve firmách. Konkrétně se jedná o programy, které ženám a mužům usnadňují harmonizaci rodinného a pracovního života a také programy, které boří genderové stereotypy vážící se k ženské pracovní síle –náborové projekty, projekty podporující účast žen v tradičně „mužských“ profesích atd. Dalšími připravovanými aktivitami je národní konference ženských neziskových organizací a školení pro ženské neziskové organizace na téma komunikační a fundraisingová filantropie.
Obecně prospěšná společnost Gender Studies, která se zabývá shromažďováním a šířením informací o problematice ženských práv a gender v České republice i ve světě. Cílem organizace je přispívat k toleranci vůči alternativním životním stylům a vytvářet prostor pro diskusi o postavení a rolích žen a mužů ve společnosti a zejména zprostředkovávat informace o situaci českých žen do zahraničí. Veřejnost je seznamována s tématikou genderu prostřednictvím médií, veřejných debat a přednášek. Gender Studies bylo založeno jako nadace v roce 1991 v bytě socioložky Jiřiny Šiklové v Praze za podpory americké organizace NEWW a německé FrauenAnstiftung.