Gender Studies, o.p.s. publikovala ve spolupráci se slovenskou organizací Aspekt Gender Audit of the EU Pre-Accession Funds 1999-2004 (Genderový audit předvstupních fondů EU 1999-2004)

14.4.2005
Zdroj: Gender Studies, o. p. s.
Místo: Praha
Autor: Alena Králíková a Linda Sokačová

Gender Studies, o.p.s. publikovala ve spolupráci se slovenskou organizací Aspekt Gender Audit of the EU Pre-Accession Funds 1999-2004 (Genderový audit předvstupních fondů EU 1999-2004).

Členství v EU otevřelo řadu možností pro každou z kandidátských zemí. Během přístupového procesu měly například příležitost financovat budování institucionální infrastruktury z předvstupních instrumentů; po vstupu do EU byly tyto nahrazeny strukturálními fondy.
Zpětné hodnocení využití předvstupních fondů je důležité zejména pro další plánovaní financování programů a projektů, resp. jejich dopadu na lidské zdroje a další dílčí aspekty.

Ačkoli byl ekonomický dopad projektů financovaných pomocí všech dostupných instrumentů relativně dobře zdokumentován a monitorován, nebyly sociální „dopady“ rovnoměrně distribuovány mezi muži a ženami Došlo k tomu zejména z důvodu existujících genderových rolí a stereotypů. Neexistující genderová dimenze na projektové úrovni navíc napomohla ke konzervaci a posílení genderových rolí.
Takto lze v krátkosti vymezit první impulz, který vedl k zahájení společného česko-slovenského projektu v roce 2004. Ten se zaměřil na analýzu programových dokumentů a vybrané nadace přerozdělující pomocí grantů evropské fondy na lokální projekty v obou zemích. V analýze a strukturovaných rozhovorech vedených se zástupci a zástupkyněmi nadací jsme se pokusily sledovat celý proces od přijetí direktiv EU přes přípravu národních pravidel až k schváleným projektům na národní a regionální úrovni.

Publikace má za cíl vytvořit základ pro diskusi o financování, politice gender mainstreamingu a implementaci genderové rovnosti v rámci všech programů, ne jen těch zaměřených na lidská práva, lidské zdroje nebo rovnost žen a mužů.

Doporučení:
- Doporučujeme včlenění hodnocení genderové rozměru (gender impact assessment) na všech úrovních přípravy, implementace, monitoringu a evaluace programů a dokumentů.
- Doporučujeme novým přistupujícím zemím začlenit rovné příležitosti do rozvojových plánů a národních strategií od samého počátku přístupového procesu. Dosažení genderové rovnováhy v nově budovaných institucích musí být základní podmínkou implementace aquis nebo předpřístupových instrumentů.
- Doporučujeme, aby byly vytvořeny relevantní indikátory monitorující genderovou rovnováhu a dopad projektu.
- Doporučujeme přijetí gender mainstreamingu jako jedné z nejdůležitějších priorit na národní úrovni, resp. v rámci institucionálního rámce.
- Doporučujeme systematickou a strategickou spolupráci vládních a nevládních institucí zabývajících se problematikou rovných příležitostí.

Celou publikaci v angličtině přikládáme ve formátu pdf

Gender Studies, o.p.s.
Alena Králíková a Linda Sokačová
tel: 224-915-666, 777-910-943
email: gender@ecn.cz, gender.info@ecn.cz