Genderový balíček č. 2 - Interrupce

4.8.2005
Zdroj: Gender Studies, o. p. s.
Místo: Praha
Autor: Alena Králíková, 777 910 943

Tisková zpráva

Genderové balíčky

2. srpna 2005

Gender Studies, o.p.s. dnes, 2. srpna 2005, publikuje další z tzv. „genderových balíčků“, který se tentokrát zaměřuje na reprodukční práva žen. Nereflektuje jen přístup k reprodukčním právům v České republice, ale toto téma pojímá jako představení postojů řady kultur a společností k reprodukčním právům žen, zejména právu na potrat.
Diskuse o právu na potrat mezi tzv. pro-choice a pro-life hnutím tvoří centrální téma „balíčku“, které je uvedeno do kontextu informacemi nejen ze zemí Evropské unie, ale i USA a dalších zemí, které svůj postoj k reprodukčním právům žen revidují či jinak řeší.

Cílem informačního a vzdělávacího projektu „Genderové balíčky“ je napomoci rozvoji chápání genderových aspektů společnosti a pochopení souvislostí rovných příležitostí pro ženy a muže v rámci celé řady klíčových témat, resp. politik, opatření a rozhodnutí.
Obsahem dalších genderových balíčků zveřejněných v průběhu roku 2005 budou témata účasti žen a mužů na trhu práce, resp. slaďování profesního a rodinného života, a aspekty rodinné politiky České republiky. Všechny balíčky jsou zpracovávány s odkazem na zkušenosti ostatních evropských států v daných oblastech a doporučení řady významných mezinárodních dokumentů.

První z balíčků, zveřejněný a distribuovaný politikům a političkám, zástupcům a zástupkyním médií a neziskových organizací 21. března, se zaměřil na účast žen v politice. Poskytuje základní informace o podílu žen v politických strukturách států Evropské unie, mechanismech podporujících účast žen v politice a rozhodovacích procesech, přístup jednotlivých států k rovnosti žen a mužů na úrovni stran a vlád, opatřeních volebních zákonů některých států, ale i rozhovory s Annou Čurdovou, Lianou Janáčkovou a Zdenkou Ulmannovou apod.
Genderový balíček o účasti žen v politice se také zabývá výstupy 49. zasedání Komise OSN pro postavení žen, které se konalo od 28. února do 11. března 2005 v New Yorku.

Materiály budou dostupné také na www.feminismus.cz, magazínu o ženách, mužích, feminismu a gender studies, který provozuje Gender Studies, o.p.s.

Genderové balíčky jsou společným projektem Gender Studies, o.p.s., slovenského feministického sdružení Aspekt a polské ženské organizace eFKa, podpořeným nadací Heinrich-Böll-Stiftung.

Pro další informace prosím kontaktujte Alenu Králíkovou, ředitelku organizace:
Tel/fax: 224-915-666
Mobil: 777-910-943
Email: gender@ecn.cz

Gender Studies, o.p.s. je nevládní neziskovou organizací, která slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. Cílem organizace je shromažďovat a dále zpracovávat a rozšiřovat informace související s genderovou tématikou. Prostřednictvím specifických projektů GS aktivně ovlivňuje změny týkající se rovných příležitostí v různých oblastech jako jsou například institucionální mechanismy, trh práce, politická participace žen, informační technologie apod. GS také provozuje knihovnu obsahující množství publikací a materiálů k feminismu, gender studies, právům žen a mužů atp.