Internetová prezentace Gender Studies, o.p.s.

5.9.2005
Zdroj: Gender Studies, o.p.s.
Místo: Praha
Autor: Gender Studies, o.p.s.

Internetová prezentace Gender Studies, o.p.s.

Datum zveřejnění: 5.9.2005
Zdroj: Gender Studies, o.p.s.
Místo: Praha
Autor/ka: Lenka Simerská

K dnešnímu dni Gender Studies, o.p.s. otevřelo internetovou prezentaci činnosti a historie organizace na adrese www.genderstudies.cz, a to v češtině i angličtině.
Stránky nabízejí přehled činnosti GS a integrují všechny dosud vzniklé on-line materiály, které organizace za dobu své existence vytvořila k jednotlivým projektům a aktivitám (např. k historii domu Ve Smečkách, mezinárodnímu projektu Paměť žen, Soutěži o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi, knihovně a jejímu on-line katalogu a dalším krátkodobým i dlouhodobým projektům organizace).
Jedná se o první komplexní webovou prezentaci činnosti GS s popisem vzniku organizace a její dlouhé historie, všemi projekty a produkty GS (publikace, tiskové zprávy, reporty, doporučení atd.).

Vznik stránek podpořil nadační fond Slovak-Czech Women’s Fund. Web je realizován pomocí publikačního a redakčního systému Toolkit nebo také Action Applications, který realizuje Econnect, poskytovatel internetových služeb neziskovým organizacím.

Nové stránky www.genderstudies.cz umožňují uživatelům služeb Gender Studies, o.p.s. a široké veřejnosti získat informace o tom, jak organizace vznikla, jaká je její vize a cíle, ale i aktuální náplň činnosti, kdo stojí za jednotlivými projekty a jak ji lze podpořit. Současně stránky fungují jako vstupní brána k projektům a dílčím webům.
GS vytvořilo tyto webové stránky věnované jednotlivým projektům: Přednášky a semináře, Úterky s Gender, Kalendář akcí, Projekt www.feminismus.cz, Paměť žen, Seniorky a společnost, Role rovných příležitostí pro ženy a muže v prosperitě společnosti, Vytváření dárcovského prostředí pro ženskou problematiku mezi zahraničními investory v ČR, Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v České republice, Ženy v politice aneb Hlas ženám!, Genderové infobalíčky a databázím: Veřejná databáze ženských organizací a Databáze studentských prací.

Zástupcům médií je určena stránka s názvem „média“, která obsahuje tiskové zprávy vydané GS a výběrový přehled mediálních výstupů GS.

GS vede od roku 1998 internetové stránky na známé doméně www.feminismus.cz, které slouží jako informační portál „o ženách, mužích, feminismu a gender studies“, a stal se vyhledávaným a často citovaným zdrojem informací. Velká část jeho obsahu je generována z činnosti GS; stránky však čerpají z širokého spektra výstupů a aktivit domácího a zahraničního ženského hnutí, zviditelňují organizace a specifické genderově relevantní iniciativy a publikují materiály celé řady autorek a autorů, tedy nejen týmu GS.
GS nechápe www.feminismus.cz jako prezentaci vlastní organizace, ale jako informační projekt a informační křižovatku. Nová internetová prezentace GS je proto od tohoto již existujícího portálu zcela oddělena. Je zde ovšem celá řada propojení, např. nejnovější zprávy z www.feminismus.cz jsou generovány na home page www.genderstudies.cz.

O Gender Studies, o.p.s.
Gender Studies, o.p.s. je nevládní neziskovou organizací, která slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. Cílem organizace je shromažďovat a dále zpracovávat a rozšiřovat informace související s genderovou tématikou. Prostřednictvím specifických projektů GS aktivně ovlivňuje změny týkající se rovných příležitostí v různých oblastech jako jsou například institucionální mechanismy, trh práce, politická participace žen, informační technologie apod. GS také provozuje knihovnu obsahující množství publikací a materiálů k feminismu, gender studies, právům žen a mužů atp.

Informační centrum pro veřejnost
Významnou součástí činnosti GS je knihovna a informační a vzdělávací centrum v otázkách rovných příležitostí pro ženy a muže – na trhu práce, v politice, v rozhodovacích procesech, ale i v historii, umění a literatuře. Cílem je shromažďovat informace k těmto tématům a dále je aktivně rošiřovat v ČR i ve světě, k čemuž se váže průběžná PR práce.

V Praze dne 5. září 2005

Lenka Simerská [lenka.simerska@ecn.cz]
externí spolupracovnice Gender Studies, o.p.s. koordinátorka projektu www.genderstudies.cz

Jitka Jindřichová [gender.office@ecn.cz]
správkyně www.genderstudies.cz


Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2
Tel: 224 915 666
Fax: 224 915 666
Email: [gender.info@ecn.cz]