Členství a spolupráce

Gender Studies, o.p.s. je členem těchto sítí a organizací:

Asociace pro rovné příležitosti

Asociace vznikla jako sdružení nevládních neziskových organizací vzniklých po roce 1989. Zabývá se nejrůznějšími aspekty rovnosti žen a mužů ve společnosti. Jejím hlavním cílem je podílet se aktivně na utváření podmínek pro rovné příležitosti mužů a žen ve všech aspektech veřejného a profesního působení. Asociace zejména zprostředkovává výměnu informací mezi svoji členskou základnou a centrálními úřady, zabývá se lobbyingem, organizuje pro své členky semináře a diskuse. ARP každoročně připomínkuje dokument Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti mužů a žen.

Česká ženská lobby

Česká ženská lobby je síť organizací, která hájí práva žen v České republice. ČŽL má v současnosti 21 členek – českých ženských nevládních organizací, a jejich počet zatím dále roste. Je také součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace Evropy a spolupracuje s Evropskou komisí EU.

European Women’s Lobby

Evropská ženská lobby (European Women’s Lobby, EWL) je orgánem, jež koordinuje aktivity více než 4000 národních a evropských ženských organizací v 25 zemích Evropské unie. Cílem EWL je dosáhnout rovnosti mezi ženami a muži v Evropě a sloužit jako spojovací článek mezi politickými představiteli a ženskými organizacemi na úrovni EU.

Fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS)

České fórum pro rozvojovou spolupráci je platformou českých nevládních neziskových organizací a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí. Gender Studies byla ve FoRS ve statutu pozorovatele v letech 2011-2017, od roku 2018 externě spolupracuje v jeho Pracovní skupině Gender.

KARAT Coalition

KARAT Coalition je síť ženských nevládních organizací zemí střední a východní Evropy, založená ve Varšavě v roce 1997. Koalice Karat podporuje spolupráci ženských organizací, které v postkomunistickém regionu často čelí podobným problémům a řeší stejná témata. Propaguje rovnost mezi muži a ženami a účastní se politických procesů za zlepšení postavení žen na národní a mezinárodní úrovni, zvláště prostřednictvím OSN. Koalice reprezentovala ženské organizace střední a východní Evropy v tzv. procesu Peking+5 - revize dokumentu Platforma pro Akci přijatého na 4. světové konferenci o ženách v Pekingu.

Proud

Občanské sdružení PROUD – Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu – se zaměřuje na práva neheterosexuálních lidí.

Social Watch

Social Watch je mezinárodní síť občanských organizací usilujících o vymýcení chudoby a jejích příčin, o ukončení všech forem diskriminace a rasismu, o zajištění spravedlivé distribuce bohatství a naplňování lidských práv. Social Watch prosazuje mír, sociální, ekonomickou, environmentální a genderovou spravedlnost a zdůrazňuje právo každého člověka nežít v chudobě. Česká koalice Social Watch vznikla v roce 2008 a v současnosti ji tvoří tyto organizace: Ekumenická akademie Praha, Eurosolar, Fórum 50 %, Gender Studies, Masarykova demokratická akademie, NESEHNUTÍ a Trast pro ekonomiku a společnost. Expertní poradenství poskytují Centrum globálních studií, Gender & sociologie SOÚ a další výzkumné organizace.

WINE

WINE je sítí evropských ženských informačních center, knihoven a archivů. Vznikla v roce 1995. WINE se zaměřuje především na rozvoj dovedností partnerských organizací prostřednictvím vzdělávání a tréninků; na synergické fungování a vzájemnou podporu ženských informačních center, knihoven a archivů a univerzitních kateder oborů genderových studií a na pořádání konferencí a seminářů pro informační specialisty působící v této tématice. WINE usiluje o naplňování reprezentativní funkce vzhledem k programům Evropské komise, které se zaměřují na informační a dokumentační služby na poli genderové tématiky.

 

Spolupracují s námi:

Síť mateřských center o.s.

 

Síť MC posiluje občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí. Síť mateřských center spolupracuje s Gender Studies, o.p.s. na distribuci cílených informací pro skupiny rodičů v mateřských centrech.

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizováno: 16.1.18 17:05Alexandra Jachanová Doleželová