Výzkum

(Ne)diskriminace žen při žádosti o zaměstnání v důsledku mateřství: Experiment

(Ne)diskriminace žen při žádosti o zaměstnání v důsledku mateřství: Experiment, Studie 1/2015, Vojtěch Baroš, Idea Cerge EI

Analýza české právní úpravy osvojení dítěte gayi, lesbami a bisexuálními lidmi ve světle práva Evropské unie a Evropské úmluvy o lidských právech a základních svobodách

2009, pdf

Audit jesle

2007, pdf i tištěná verze.
Kolářová, Jitka. Klíč k jeslím. editorka Jitka Kolářová. 1. vyd. Praha : Gender Studies, 2007. 52 s. ISBN 978-80-86520-22-3.

Dílčí evaluační zprávy k projektu Na jedné lodi

Dílčí anonymizované evaluační zprávy tří zaměstavatelů, u kterých probíhaly intervence a aktivity projektu Na jedné lodi. Evaluace posuzovala posun v jednotlivých firmách ohledně managementu MD/RD a postavení žen v rozhodovacích pozicích.

Ekonomické náklady mateřství

aneb Co znamená odpovědnost za péči o dítě/děti pro ženy z hlediska jejich pracovního uplatnění a ekonomického postavení? Zpráva ze sekundární analýzy kvalitativních rozhovorů, Hana Hašková, Alena Křížková, Radka Dudová, Gender a sociologie, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha, 2015.

Ekonomické náklady mateřství - kvalitativní sondy. Návraty matek na trh práce a nejistá práce v kontextu dělby rolí mezi partnery. Samostatně výdělečně činné matky malých dětí. Výživné a ekonomické postavení sólo matek. Mateřství po odchodu dětí z domova.

Studie 3/2016, Hana Hašková, Alena Křížková, Radka Dudová, Gender a sociologie, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Gender audit of the EU pre-accession funds 1999-2004

2005, pdf i tištěná verze.
Bíziková, Lívia, Králíková, Alena, Sokačová, Linda, et al. Gender Audit of the EU Pre-Accession Funds 1999 - 2004. Lívia Bíziková ... [et al]. 1st ed. Praha ; Bratislava : Gender Studies ; Aspekt, 2005. 35 s. ISBN 80-86520-05-6.

Genderová analýza výsledků výzkumu kybernásilí na ženách a mužích

Marie Dlouhá, 2015. Zpracováno pro projekt Stop kybernásilí na ženách a mužích.

Jak se žije a pracuje ženám 45+ v ČR. Slaďování rodiny a práce, rovné příležitosti u žen v předdůchodovém věku pečujících o závislého člena rodiny

Zpracovatel: ppm factum research. Zadavatel: Gender Studies, o.p.s., Praha 2013.

Kvalitativní analýza výsledků výzkumu kybernásilí na ženách a mužích

Marie Dlouhá, 2015. Zpracováno pro projekt Stop kybernásilí na ženách a mužích.

Kyberšikana 2015: kvantitativní analýza výzkumu

SocioFaktor, 2015. Zpracováno pro projekt Stop kybernásilí na ženách a mužích.

Nenechte se diskriminovat: pilotní průzkum postojů a přístupů k tématu diskriminace u neziskových organizací, právních expertů a expertek, obětí diskriminace a soudů

2010, pdf i tištěná verze.
Vyšlo v tištěné podpobě v publikaci Neviditelný problém : rovnost a diskriminace v praxi, sborník textů autorského kolektivu k problematice rovnosti a diskriminace v ČR / Helena Skálová. -- vyd. 1. -- Praha : Gender Studies, 2010. -- 68 s. ISBN 978-80-86520-30-8.

Od mateřství k nezaměstnanosti: Postavení žen s malými dětmi na trhu práce

Studie 8/2015, Alena Bičáková, Klára Kalíšková, Idea CERGE EI

Povědomí rodičů o možnostech rané péče a její využívání: výběrové šetření

2007, pdf i tištěná verze.
Vyšlo v publikaci - Kolářová, Jitka. Klíč k jeslím. editorka Jitka Kolářová. 1. vyd. Praha : Gender Studies, 2007. 52 s. ISBN 978-80-86520-22-3.

Reformy důchodového systému v ČR a jejich dopady na ženy - Radka Dudová

Zpracovatelka: Radka Dudová, SoÚ AV ČR, Zadavatel: Gender Studies, o.p.s., Praha 2013

Reprezentace seniorů a seniorek v médiích

pdf i tištěná verze.
Gender Studies. Reprezentace seniorů a seniorek v médiích. Gender Studies. Praha : Gender Studies, 2005. 36 s. ISBN 80-86520-09-9.

Role rovných příležitostí pro ženy a muže v prosperitě podniku : závěrečná zpráva z průzkumu

2005, pdf i tištěná verze.
Role rovných příležitostí pro ženy a muže v prosperitě podniku : závěrečná zpráva z průzkumu / [editorka Linda Sokačová]. Praha : Gender Studies, 2005. 63 s. ISBN 80-86520-06-4. - výzkum mezi zahraničními investory v ČR na téma rovných příležitostí žen a mužů.

Role rovných příležitostí pro ženy a muže v prosperitě podniku : sborník z mezinárodní konference a závěrečná zpráva z průzkumu

2005, pdf i tištěná verze.
Gender Studies. -- 1. vyd. -- Praha : Gender Studies, 2005. -- 63 s. ISBN 80-86520-06-4 (vyšlo tiskem)

Souhrnná evaluační zpráva Na jedné lodi

Souhrnná evaluační zpráva k managementu mateřské a rodičovské dovolené u tří zaměstnavatelů, kde probíhaly intervence projektu od 2020 - 2023.

Veřejná podpora míst ve školkách se vyplatí: analýza výnosů a nákladů

Studie 3/2016, Klára Kalíšková, Daniel Münich, Filip Pertold, Idea CERGE EI

Vliv mateřství na výši starobního důchodu

Jiří Šatava, 2016
ISBN 978-80-7344-385-6 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)

Výnosnost důchodového systému a dopady jeho reforem na muže a ženy

Jiří Šatava, CERGE EI pro Gender Studies, o.p.s., Praha 2012, 29 s.

Zaměstnání a péče o malé děti z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů; Relativní postavení žen na trhu práce v České republice; Výzkum potřeb cílové skupiny personalistů, limitů a možností pro rozvoj rovných příležitostí pro ženy a muže

2006, pdf.
Aktualizováno: 6.9.16 16:41Michaela Svatošová