Historie Gender Studies, o.p.s.

Historie Gender Studies, o.p.s.

(údaje se vztahují k historii Gender Studies, aktuální informace k otevíracím hodinám a současným projektům najdete pod konkrétními odkazy na tomto webu)

Začátky: 1991 – 1993

Nezisková organizace Gender Studies byla založena v listopadu 1991 v bytě socioložky Jiřiny Šiklové jako odborná knihovna, tak zvané Curriculum centrum a kontaktní středisko českých ženských organizací. Důležitým impulsem pro založení centra bylo evropské setkání žen z Východu a Západu v Dubrovníku v létě roce 1991 a konference „Ženy v měnící se Evropě“ v Dánsku, na níž se Jiřina Šiklová dohodla s Ann Snitow, členkou Network of East West Women, na neformální podpoře při založení centra genderových studií v Praze. V bytě J. Šiklové se začaly hromadit knihy a začala vznikat unikátní sbírka feministické literatury, v počátcích především z darů Američanek (sbírka Books for Prague kalifornské univerzity v Santa Cruz).

Kromě J. Šiklové se na počáteční činnosti GS podílela knihovnice Jana Hradilková a Kanaďanka Laura Busheikin, kolem nichž se vytvořila skupina žen, zakladatelek budoucí Nadace Gender Studies. Ta byla oficiálně zaregistrovaná koncem roku 1992 a po změně zákona v roce 1998 přeměněná na obecně prospěšnou společnost GS. Byt J. Šiklové se na několik let stal kontaktním místem, v němž byly pořádány přednášky, diskuze a později i jazykové kursy, docházelo tu k nejrůznějším setkáním se zahraničními feministkami, které v té době hojně Prahu navštěvovaly.

Jedna z prvních významných diskusí se uskutečnila už v listopadu 1991 v bytě Mirka Vodrážky na téma rozpor mezi západním a východním vnímáním ideologie feminismů (záznam z diskuse otiskl časopis Vokno). Ve stejné době natočila Ljuba Václavová veřejnou diskuzi „Respektování“ - první pořad, který se o feminismu objevil v České televizi (21.10.1991). V roce 1992 vyšly první studie o feminismu a gender v odborných časopisech, začal první cyklus přednášek na FF UK.

Po registraci Nadace GS získala organizace první dlouhodobější finanční příspěvek od německé nadace FrauenAnstiftung, z dobrovolnic se staly první zaměstnankyně, byl zakoupen první počítač a fax, knihovna vybavena nábytkem.

Dlouhodobou spolupráci s německou nadací z Hamburku umožnila a zprostředkovala Saša M. Lienau, pozdější zakladatelka organizace proFem. FrauenAnstiftung a po jeho sloučení s ostatními nadacemi zelených Heinrich Boell Stiftung se staly pro GS na řadu let nejdůležitějšími sponzory. Díky jejich finanční pomoci byly nakoupeny stovky knih, mohly být pořádány pravidelné cykly přednášek na univerzitách i pro širokou veřejnost, realizovány konference a semináře (např. Žena v dějinách města Prahy v říjnu 1993 ve spolupráci s Archivem hl. města Prahy, z níž vyšel i stejnojmenný sborník, jedna z prvních publikací GS). Nadace HBS částečně podporuje Gender Studies, o.p.s. ještě dnes.

První fáze (1993 – 1996):

Informační centrum - knihovna

Knihovna se rozrůstala i nadále zejména díky zahraničním darům, ale postupně se začalo i se systematickou akvizicí knih. Už v počáteční fázi měla knihovna GS více knih s genderovou problematikou než Karlova univerzita.

Vznikla databáze ženských a genderových organizací a sympatizantů/ek.

Vzdělávací činnost

GS sehrálo klíčovou úlohu při zavádění výuky genderové tématiky na českých univerzitách. První program přednášek a diskuzí byl zahájen na podzim 1992 na Fakultě sociálních věd UK UK, později probíhal tento studijní kurz také na univerzitách v Brně a Olomouci. Přestože byly kurzy gender studies uznány jako vyučovací předměty, nestaly se součástí žádných univerzitních struktur a byly kompletně organizovány a financovány z prostředků Nadace Gender Studies. V samotném GS, které se v září 1994 přestěhovalo do Legerovy ulice, probíhaly četné semináře, kulaté stoly a přednášky, jež vyústily v tradici Úterků s gender, pravidelných přednášek pro veřejnost, pořádaných čím dál úspěšněji pod tímto názvem od roku 1996 dodnes. Práce s veřejností /média V médiích bylo téma rovných příležitostí žen a mužů stále označováno za exotické, marginální, kontroverzní či dokonce západně dekadentní. Nadace Gender Studies se v té době zaměřovala spíše na oblast odborného tisku. Vyšla monotematická čísla Filozofického časopisu a Sociologického časopisu (1995/1) s genderovou tématikou, GS od počátku úzce spolupracovala se slovenským časopisem Aspekt.

Vybrané konference a semináře:

Říjen 1992 – Mezinárodní konference o vznikajících ženských organizacích ve východní Evropě - GS spolupořadatelem s FrauenAnstiftung, Hamburg

Říjen 1993 – Žena v dějinách Prahy - GS spolupořadatelem s Archivem hl. m. Prahy

květen 1994 – Mezinárodní konference East East Gender Studies Inspirations - GS hlavním pořadatelem

Říjen 1994 – Mezinárodní konference Ženy a socialismus - GS ve spolupráci s proFem Leden 1996 – Dny otevřených dveří v novém působišti Nadace Gender Studies v Národním domě na Smíchově, tisková konference a panelová diskuze na téma Feminismus a gender

Květen 1996 – seminář Politika s ženami či bez žen? - GS hlavním pořadatelem.

Druhá fáze (1997 – 2000):

GS sídlí v národním domě na Smíchově. Postupně opouští akademickou orientaci; bylo evidentní, že univerzitní přednášky se musely osamostatnit a stát se součástí univerzitních struktur; organizace posunula své aktivity směrem k informační a dokumentační činnosti. Přednáškovou činnost zaměřila na širší publikum, více se začala angažovat v práci pro média, prostřednictvím nichž usilovala o oslovení širší veřejnosti. V roce 1998 dochází podle nového zákona k přeregistraci a změně statutu všech neziskových organizací - Gender Studies se z nadace stalo obecně prospěšnou společností, oficiální název centra je: Gender Studies, o.p.s.

Informační centrum - knihovna

Pokračovaly nákupy české i zahraniční produkce. V rámci programu podporovaného Open Society Institut Budapest byly nakoupeny knihy nového oboru, mužských studií (Men‘s Studies). Do správy GS přešla knihovna lesbických organizací Promluv, Lambda a A-klub (cca 300 knih). V knihovně vznikla sekce genderových publikací ve slovanských jazycích. V roce 1999 disponovala knihovna 3.500 svazky v anglickém, českém a německém jazyce. Otevřeno pro veřejnost bylo tři dny v týdnu.

V roce 1997 získala knihovna GS sbírku vzácných dokumentů, Archiv Elišky Krásnohorské. Tento historický soubor z počátků českého ženského hnutí je rozšiřován díky darům nadšenců a antikvárním nákupům, v současné době usilujeme o vybudování Českého archivu ženského.

Databáze ženských organizací byla elektronicky zpracována a aktualizována. V roce 1999 vznikla webová stránka http://www.feminismus.cz jako první magazín svého druhu o feminismech, mužích, ženách a genderu.

Vzdělávací činnost

V roce 1998 bylo členkami správní rady Gender Studies, o.p.s. a za finanční podpory americké nadace Ford Foundation založeno na Filozofické fakultě UK samostatné Centrum studií rodu, které se později přesunulo na Fakultu humanitních studií UK jako Katedra genderových studií.

Přednáškový cyklus Úterky s gender se začal orientovat i na širší než jen odbornou veřejnost, začala vznikal databáze sympatizantů/-tek GS. Začaly probíhat také semináře pro komunální politiky/-čky a státní zaměstnance/-kyně a výjezdní semináře mimo Prahu.

Práce s veřejností / média

Zatímco první fáze byla víc zaměřena na odbornou veřejnost a téměř výhradně na „intelektuální“ a odborně zaměřená média, od druhé fáze se dostává do popředí orientace na širokou veřejnost; zároveň stoupá zájem médií, především ženských časopisů. Zástupkyně Gender Studies, o.p.s. začínají intenzivně pracovat na prosazování tématu do médií (vytvoření databáze novinářů, pořádání tiskových konferencí atd.).

Společné / síťové projekty

Prohloubila se práce s dalšími českými a zahraničními ženskými organizacemi. Tři ženské organizace - Gender Studies, proFem a La Strada - založily v Národním domě na Smíchově neformální centrum ženských organizací Tři pod jednou střechou (slavnostní otevření 8.3.1998) a společně zřídily Ženskou Minigalerii, kde se konaly pravidelné vernisáže.

Pokračovala práce Koordinačního kruhu proti násilí na ženách, založeného v roce 1996 pěti ženskými NNO - Gender Studies, proFem, ROSA, Elektra, La Strada. K důležitým aktivitám patřily společné kampaně a aktivity pořádané k významným dnům - Mezinárodnímu dni žen (8. března) a Mezinárodnímu dni proti násilí na ženách (25. listopadu).

V lednu 1999 vznikla Asociace pro rovné příležitosti, sdružující 20 českých ženských organizací. Jejím hlavním cílem je být partnerem pro státní správu a samosprávu a postupovat jednotně v prosazování rovných příležitostí.

Na podzim 1996 vznikl projekt Paměť žen, dlouhodobý mezinárodní projekt, iniciovaný a koordinovaný GS. Těžiště projektu leží v zachycení životních zkušeností a názorů žen tří generací (narozených v letech 1920 - 1960) metodou oral-history a narativního interview. Zaznamenané rozhovory jsou uchovány jak na páscích a minidiscích, tak v přepsané podobě a spolu s množstvím doprovodného materiálu tvoří základ mezinárodního Archivu Paměti žen. Výběr z prvních realizovaných rozhovorů s českými ženami byl publikován ve dvou knihách s názvem Všechny naše včerejšky (1998).

Vybrané konference a semináře:

Březen 1997 – seminář Žena a muž v médiích - GS pořadatelem spolu s Helsinským výborem

Duben 1997 – Ženy v politickém a veřejném životě, školení žen pro vedoucí funkce - GS ve spolupráci s Project Parity, Velká Británie

Listopad 1998 – Paměť žen – prezentace projektu a odborný seminář s mezinárodní účastí - GS hlavním pořadatelem

Březen 1999 – seminář Jsou ženská práva v ČR skutečně lidská práva?- GS spolupořadatelem v rámci Koordinačního kruhu proti násilí na ženách

Duben 1999 – Veřejná diskuse k válce v Jugoslávii a kosovskému konfliktu - GS pořadatelem. Z korespondence bělehradské feministky N. Četković s koordinátorkou projektu Paměť žen P. Frýdlovou během bombardování Jugoslávie vznikla čtyřjazyčná publikace Epistolae (září 1999).

Červen 2000 – Týden solidarity s ženami z válečných oblastí – setkání 13 žen ze zemí bývalé Jugoslávie. V rámci tohoto týdne byl uspořádán kulatý stůl „Válečný konflikt očima žen“ a dvoudenní seminář „Násilí páchané na ženách“, na jehož základě vznikla publikace Násilí na ženách.

3. fáze 2001 - 2004

V listopadu 2000 přesídlila GS do nových, větších a veřejnosti lépe přístupných prostor – do Gorazdovy 20 v Praze 2.

Informační centrum - knihovna

V roce 2001 získala knihovna od Ministerstva kultury ČR grant na pevné připojení k internetu a na sérii seminářů pro veřejnost o základních dílech feministické literatury („Nekritizuj, co neznáš“) v rámci Úterků s gender. Šlo o první granty, které Gender Studies, o.p.s. obdržela z českých státních fondů.

V roce 2002 probíhala katalogizace knihovního fondu do elektronického systému CDS/ ISIS-MAKS, s níž souvisí i účast GS v projektu Open Society Fund koordinovaném záhřebskou Ženskou infotékou.

Knihovna byla zaregistrována v knihovní síti MK ČR jako specializovaná knihovna.

V roce 2002 bylo spuštěno internetové feministické knihkupectví, které je součástí informačního serveru www.feminismus.cz. Jeho cílem je nabízet nejen feministické knihy a odbornou literaturu zaměřenou na problematiku gender studies, ale také beletrii a poezii ženských autorek.

Od března 2004 jsou knihovnické služby plně elektronizované, ve studovně je možné používat internet.

On-line databáze studentských prací byla průběžně aktualizována a doplňována o nové práce. Ke konci roku 2004 čítala již 950 položek.

Knihovna GS spravuje elektronickou databázi feministických a jiných ženských neziskových organizací v České republice a na Slovensku. K dispozici je rovněž mezinárodní databáze jedinců a organizací zabývajících se genderovými otázkami.

Vzdělávací činnost

Úterky s Gender se začaly tematizovat do půlročních cyklů (Transgender, Postavení žen a mužů v rodině, Ženy v literatuře a umění a další). Začala být systematicky pořádána autorská čtení nových knih publikovaných zejména nakladatelstvím One Woman Press a setkání se zahraničními feministickými autorkami při příležitosti konání knižního veletrhu v Praze. Uskutečnila se celá řada prezentací nových knih, např. Deník staré paní Jiřiny Šiklové (2003), knihy Jsem, protože musím Kateřiny Pošové (2003), která vznikla v návaznosti na projekt Paměť žen.

Od roku 2004 se GS zaměřuje i na práci žen filmařek a uvedlo ve spolupráci s Městskou knihovnou již tři cykly hraných a dokumentárních filmů „Očima žen…“.

Pokračovaly přednášky a semináře pro úředníky/ice státní správy a výjezdní semináře v různých místech České republiky. V roce 2002 byl realizován první komplexní vzdělávací projekt „Prohloubení informovanosti odborné veřejnosti v oblasti rovných příležitostí žen a mužů“, zaměřený na zástupce/kyně státní správy a samosprávy, představitele/ky neziskových organizací, zaměstnance/kyně médií, politiky/političky a učitele/učitelky ve všech regionech ČR. Na jeho realizaci se podíleli odborníci a odbornice z řad nevládních organizací, státní správy i akademické obce.

Práce s veřejností/ média

Rok od roku se stupňuje počet článků o činnosti GS, rozhovorů s jednotlivými zaměstnankyněmi či spolupracovnicemi i jejich autorských článků, stejně tak stoupá počet vystoupení zástupkyň Gender Studies, o.p.s. v médiích. Novináři se stále častěji obracejí na GS s aktuálními otázkami týkajícími se gender problematiky, postavení žen a mužů, práva žen, ale i obecných společenských a kulturních problémů. Koncem roku 2003 proběhla médii kauza senátora ODS Kubery, který se v souvislosti s otázkou sexuálního obtěžování a zákoníkem práce nevybíravým způsobem vyjádřil o českých feministkách. K otevřenému dopisu, jímž režisér Nenad Djapić jménem rodinných příslušníků a přátel českých feministek žádal na senátorovi Kuberovi veřejnou omluvu, se připojila dlouhá řada mužů i žen.

Webová stránka www.feminismus.cz prošla několika vývojovými fázemi, závislými především na dostupných finančních prostředcích. I po několika letech zůstává jediným interaktivním informačním serverem v českém jazyce zabývajícím se problematikou gender a práv žen. Od změny své „tváře“ v roce 2003 je web výrazně více využíván celou řadou cílových skupin (média, studenti, gender focal points – osoby zabývající se genderovou tématikou na jednotlivých ministerstvech ad.). V současnosti je rozdělen na 10 sekcí: feminismy, historie, kultura, média, multikulturně, rovné příležitosti, rodičovství, zdraví a tělo ad. Dále zahrnuje zvláštní podsekce: „šovinistická bomba“ poskytuje prostor pro glosy aktivit a událostí, jež se vyznačují genderovou necitlivostí a sekce Hlas ženám! je zaměřen na účast žen v politickém rozhodování. Počínaje rokem 2004 je na www.feminismus.cz vystaven také Zpravodaj Rovné příležitosti do firem.

Vedle své funkce on-line genderového magazínu poskytuje feminismus.cz také přístup k řadě databází: on-line katalogu knihovny, databázi ženských organizací, databázi studentských prací, a komplexní seznam odkazů na organizace a weby zaměřující se na ženská a genderová témata. Feminismus.cz také obsahuje sekci určenou novinářům, odkazy web projektu Paměť žen a On-line feministické knihkupectví; v neposlední řadě vede archiv rozhlasových pořadů Hovory na bělidle, které vysílá Český rozhlas 6.

Vybrané projekty

Projekt Ženy, muži a média zahrnoval diskusní semináře s komentátory a novináři z různých druhů médií včetně reklamních agentur. Jeho součástí byl první velký průzkum českých médií a způsobu, jakým prezentují a reprezentují ženy. Tento průzkum byl proveden ve spolupráci s výzkumnou společností InnoVatio a Českou televizí. Od té doby provádí Česká televize pravidelné výzkumy, jejichž výsledky předkládá GS. Projekt umožnil navázat úzkou spolupráci s řadou novinářek a novinářů.

Cílem vzdělávacího projektu „Na cestě do Evropské unie – Průvodkyně nejen pro ženy” bylo informovat ženy o vstupu ČR do EU a relevantních tématech. V rámci projektu proběhlo na jaře 2003 34 seminářů po celé republice.

V září 2003 zahájilo GS dvouletý projekt Vytváření dárcovského prostředí pro ženské organizace, který sestával z průzkumu pro zahraniční investory a šíření informací o záležitostech týkajících se žen a dárcích mezi ženskými organizacemi a potenciálními investory. Šlo o první komplexní projekt, jehož prostřednictvím se GS začala více zaměřovat na postavení žen a mužů na trhu práce.

V roce 2004 vyhlásila GS nultý ročník Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi. Vítězové – IBM Česká republika a R-Presse, s.r.o. (vydavatelství týdeníku Respekt), a vítěz zvláštního ocenění, firma Air Products, s.r.o. V únoru a březnu 2004 zorganizovala GS v prostorách Gallery Art Factory na Václavském náměstí v Praze výstavu s názvem Tento měsíc menstruuji. Zúčastnili se jí umělci a umělkyně z České a Slovenské republiky a Norska. Výstava měla velký ohlas i návštěvnost. Poprvé v historii GS vznikla také trička připomínající výstavu, jež jsou ještě dnes k dostání.

Na podzim 2004 byl zahájen projekt Seniorky, senioři a společnost, v jehož rámci proběhlo šest přednášek o roli seniorek ve společnosti a výzkum reflexe seniorů a seniorek v českých médiích.

I v nových prostorách GS pokračuje v projektu Ženská minigalerie. Uskutečnila se tu řada minivýstav výtvarnic a fotografek/-ů. Vzhledem ke stísněným prostorům jsme se nyní rozhodly pro trvalou historickou expozici (Minerva, Ženský klub český, Eliška Krásnohorská, historie Gender Studies).

Společné/síťové projekty

Asociace pro rovné příležitosti uspořádala v roce 2001 (spolu s Českým svazem žen a Unií katolických žen) mediální kampaň a úspěšnou podpůrnou akci na podporu vzniku vládní Rady pro rovné příležitosti žen a mužů.

GS spravovalo webovou stránku sítě ženských organizací ze střední a východní Evropy www.karat.org a podílelo se na vydávání časopisu Fair Play.

GS se každoročně podílelo na společných akcích Koordinačního kruhu proti násilí na ženách pořádaných při příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách 25. listopadu.

V roce 2001 vedla GS ve spolupráci s organizací WITEC (Ženy a internet) mezinárodní projekt Ženy@práce, jehož cílem bylo informovat o možnostech vzdělávání a uplatnění žen na trhu práce, zejména v oborech, které jsou tradičně doménou mužů: věda, inženýrství, technologie.

Projekt Paměť žen pokračoval především spoluprací se slovenským a později i německým týmem, uskutečnila se řada mezinárodních seminářů. Český tým realizoval v roce 2002 sérii rozhovorů s ženami přeživšími holocaust a jejich dcerami a vnučkami. V následujícím roce proběhla kompletace databáze českého archivu na CD-ROM a byly spuštěny internetové stránky projektu www.womensmemory.net a www.feminismus.cz/pametzen v české a anglické mutaci.

Současnost: 2005 - 2006

Rok 2005 lze hodnotit jako rok do značné míry přelomový – a to na více úrovních. GS vstoupila do několika zajímavých projektů, které významně přispívají k udržitelnosti organizace po finanční i lidskozdrojové stránce, i k respektu ze strany celé škály institucí – státní a veřejné správy, médií, privátního sektoru i dalších nevládních organizací. Gender Studies se i s dalšími rozšířenými aktivitami a počtem externích i interních expertek v oblasti rovných příležitostí etablovala jako odborná organizace připravená poskytnout své zkušenosti všem, kdo o ně mají zájem – jak ze strany studentů a studentek, vyučujících, médií, zástupců a zástupkyň státní a veřejné správy, zahraničních institucí, tak i řady nevládních organizací a jejich sítí. GS dnes čítá téměř 20 stálých zaměstnankyň; spolupracuje s řadou externistek, odborníků/-ic a stážistek.

Informační centrum - knihovna

Knihovna GS se za 15 let rozrostla v největší knihovnu svého oboru ve střední a východní Evropě. Pokrývá následující tématické oblasti: feministické teorie, historie ženského hnutí, ženská studia, mužská studia, násilí na ženách, beletrie, genderové aspekty sociologie, filozofie, náboženství, psychologie, rodiny, politického života a práva, resp. legislativy. V roce 2005 se její fond začal specializovat i na téma rovných příležitostí žen a mužů na pracovním trhu v České republice a Evropě. Katalog knihovny a informace o ní jsou dostupné on-line na www.feminismus.cz a www.genderstudies.cz.

Čtenáři a čtenářky, kterých je nyní 1966, mohou využít více než 7 000 knih převážně v anglickém, českém a německém jazyce, česká a cizojazyčná periodika a šedou literaturu. Unikátní součástí knihovny je sbírka cenných literárních materiálů a dokumentů z počátků ženského hnutí v Čechách (Archiv Elišky Krásnohorské).

Knihovna též spravuje tématickou databázi studentských bakalářských a diplomových prací z univerzit v ČR, lze v ní zjistit, jaké studentské práce v oboru již byly napsány, vyhledat jejich původ a dále z nich čerpat. Databáze je široké veřejnosti přístupná prostřednictvím www.feminismus.cz.

Pro čtenáře a čtenářky byly nově zpřístupněny dva počítače v čítárně, je umožněn bezplatný přístup na internet a využívání databáze Anopress, která nabízí plnotextové vyhledávání a prohlížení ve vybraných periodikách, vydaných v ČR.

Dlouhodobým cílem knihovny a dokumentačního centra je veřejnosti efektivně zpřístupnit co nejvíce odborné literatury, beletrie, nových akvizic, dokumentů a knihovnických materiálů; elektronicky zpracovávat údaje o všech nabízených materiálech. Knihovna je pro veřejnost otevřena 4 dny v týdnu: úterý – pátek: 12.00 – 18.00 hod. Po předchozí telefonické domluvě je možné knihovnu navštívit téměř kdykoliv, včetně sobot a nedělí. Dále pokračuje komunikace a účast ve sdružení uživatelů knihovního systému LANius (SKAT). Knihovna GS se tak stala snáze dostupnou ze všech knihoven v ČR a zpřístupnila svůj fond širšímu počtu čtenářů. Díky zapojení knihovny do souborného katalogu knihoven ČR a do souborného katalogu uživatelů automatizovaného knihovnického systému Clavius došlo k nárůstu meziknihovních výpůjček.

Vzdělávací činnost

Úterky s gender pokračovaly autorským čtením a diskusemi s autorkami (A. Berková, O. Sommerová, L. Reinerová, M. Platzová), a dvěma cykly Očima žen…, jejichž cílem je představit tvorbu českých režisérek na základě jejich vybraných filmů a vyzvat je i diváky k reflexi rolí žen, mužů a obecně celé společnosti v dokumentárním filmu. S velkým ohlasem se setkaly zejména diskuze s V.Chytilovou, O.Sommerovou a H.Třeštíkovou. Ve spolupráci s Forem 2000 se již několikátý rok konají setkání s významnými zahraničními hosty, jako byla Magda Vášáryová, bývalá kanadská premiérka Kim Campbell, či kubánské aktivistky.

Vzdělávací činnost se přenesla ve velké míře do jednotlivých projektů.

Práce s veřejností /média

V září 2005 jako nezvyklý dárek Jiřině Šiklové k jejímu životnímu jubileu byl spuštěn informační web www.genderstudies.cz, který je v první řadě prezentací projektů a dílčích aktivit GS, čímž se odlišuje od www.feminismus.cz, jež zůstává magazínem o genderu a feminismech otevřeným pro interní i externí přispěvatele/-ky, informace o událostech v ženském hnutí a nevládním sektoru.

Dlouhodobé projekty:

GS v roce 2005 ukončilo projekt zabývající se dárcovstvím ze strany privátního sektoru směrem k genderově specifickým tématům, které byly zacíleny nejen ve prospěch ženských organizací, ale také k navázání tématické spolupráce napříč sektory – státním, soukromým a nevládním. Tento projekt má návaznost v tříletém projektu „Půl na půl: rovné příležitosti žen a mužů v prosperitě společnosti“ a v projektu „O rovnosti s firmami“, který byl zahájen v roce 2006.

Půl na půl – rovné příležitosti žen a mužů

V letech 2005 - 2008 je GS vedoucí organizací dvou společných projektů řady významných institucí v rámci programu EU EQUAL, který si klade za cíl vyrovnávání nerovností na trhu práce. Jeden z projektů se zaměřuje na oblast hlavního města Prahy a druhý na Liberecký, Královéhradecký a Jihomoravský kraj. Cílem je snižování nerovností mezi muži a ženami na trhu práce v ČR a rozvoj inovativních řešení této problematiky. V rámci projektu probíhají informační, mediální, vzdělávací, výzkumné, poradenské a lobbyingové aktivity, které, které přinesou přímý prospěch ohroženým skupinám na trhu práce a také tvůrcům politik. Projekt má vlastní informační web www.pulnapul.cz poskytující např. právní poradenství, výstupy z výzkumů apod.

V rámci projektu vychází každý měsíc elektronický zpravodaj Rovné příležitosti do firem. Zpravodaj je určen zejména čtenářům a čtenářkám z prostředí komerčních firem a je využitelný pro práci např. v personalistice, rozvoji firemní kultury, managementu, styku s veřejností, filantropie a dalších oblastech. Zpravodaj představuje programy rovných příležitostí ve firmách, seznamuje s dobrými praktikami ze zahraničí, upozorňuje na důležité události, aj.

Projekt O rovnosti s firmami se zaměřuje na oblast trhu práce, na testování úprav na pracovištích a na motivování zaměstnavatelů k zavádění rovných příležitostí do firem. (Je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.) Jeho významnou součástí je partnerství s Hewlett-Packard, s.r.o., kde probíhá pilotní program rovných příležitostí. V rámci projektu byl realizován výzkum, který zjišťoval, jak čeští zaměstnavatelé v podnicích na území Prahy vnímají rovné příležitosti a jejich specifika v rámci firemních struktur a přístupů k lidským zdrojům, jak vnímají pozitivní akce ve prospěch žen/mužů a jaká opatření by v tomto poli byla zajímavá pro konkrétní firmu. Byla zpracována také právní expertíza o možnosti založit firemní mateřskou školku.

Dlouhodobým projektem se stala také Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi. V roce 2005 ji podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, v roce 2006 Citigroup Foundation. Vítězem v roce 2005 se stala firma Hewlett-Packard, v roce 2006 Air Products, s.r.o. Speciálního ocenění se v roce 2005 dostalo jazykové škole a překladatelské firmě Channel Crossings, v roce 2006 pak firmě IBM. Letos se soutěž zaměřila na programy slaďování osobního a pracovního života. Právě slaďování kariéry a osobního života bude i do budoucna představovat hlavní téma soutěže.

Projekt Paměť žen

V roce 2005 byl na základě českých a německých interview projektu realizován desetidílný rozhlasový cyklus k 60. výročí konce války Válka očima žen; vysílaný v programu Českého rozhlasu 6 od března do června 2005 a vydaný také na CD-ROM. Bohužel se nepodařilo tento cyklus prosadit do školních knihoven, přestože o něj učitelé mají zájem.

22. května 2005 měl na ČT2 premiéru 58-minutový dokumentární film Válka v paměti žen (produkce Gender Studies a Česká televize) jako součást tématického večera zaměřeného na pohled žen na válku a jejich “obyčejné” životy ovlivněné válkou. I tento film byl realizován s pamětnicemi, respondentkami Paměti žen. Je dostupný na DVD v české, německé a anglické verzi; uskutečnilo se několik veřejných projekcí filmu s následnou diskuzí s pamětnicemi.

V květnu 2006 vyšla ve spolupráci s nakladatelstvím LN knížka Ženská vydrží víc než člověk, kterou z výpovědí respondentek projektu Paměť žen vytvořila Pavla Frýdlová. Kniha se setkala s mimořádným zájmem; na jaře 2007 vyjde další publikace z výpovědí mladší generace žen.

V současné době (podzim 2006) probíhá v rámci pořadů Na Bělidle ČRo6 sedmidílný cyklus Žily tady s námi, o osudech německých antifašistek.

6. listopadu 2006 se konal seminář Emancipace žen za socialismu a dnes, jako zvláštní dárek k životnímu jubileu Aleny Wagnerové, spoluzakladatelky Gender Studies.

Vybrané projekty:

Na podzim 2005 proběhl cyklus „Romské ženy v České republice“, který navázal na cyklus kulatých stolů „Role a vztahy žen a mužů v romské komunitě“ z roku 1999.

V prosinci 2005 bylo zahájeno vydávání Zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech EU, projektu realizovaném Gender Studies, o.p.s. ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj.

Za svobodnou volbu! – reprodukční práva žen a mužů

V současnosti se v řadě zemí EU objevují snahy vedoucí k omezování reprodukčních práv. Tedy práv žen a mužů rozhodnout se o tom, zda, kolik a kdy mít děti. Tato práva zahrnují i právo na informace. Hlavním cílem je odborně zpracovat témata související s reprodukčními právy a tyto informace předat veřejnosti i osobám v rozhodovacích pozicích. Hlavním cílem projektu je podněcovat veřejnou diskuzi o tématech sexuální výchovy, práv žen v těhotenství a při porodu, práv rodičů po porodu, genetického screeningu v těhotenství, interrupce. GS na projektu spolupracuje s Českou asociací porodních asistentek a Hnutím za aktivní mateřství.

V prosinci 2005 jsme se rozloučili se starým logem a přijali nové, modernější, graficky čistší logo Gender Studies.

Na jaře 2006 vyšla zatím největší publikace GS – překlad knihy Bertha von Suttner: Život pro mír autorky Brigitte Hamann ve spolupráci s vydavatelstvím One Woman Press. GS vydalo celou řadu letáků a drobných publikací, jako Rovné příležitosti do firem, Role rovných příležitostí pro ženy a muže v prosperitě podniku (sborník z mezinárodní konference a závěrečná zpráva z průzkumu), Alty a soprány II: kapesní atlas iniciativ na podporu rovných příležitostí pro ženy a muže, Reprezentace seniorů a seniorek v médiích.

V roce 2006 vznikly v rámci projektu Pohádková opravovna aneb Byla 3x jedna princezna GS tři krátké animované pohádky, zpracované tak, aby byly co nejcitlivější z genderového pohledu. Autoři a autorky (scénář: Pavel Šrut a Galina Miklínová, výtvarno: Galina Miklínová) vzali v úvahu možnost promítání cyklu v zahraničí a proto je celý cyklus pouze doprovozen hudbou, ne však slovně, a je tak zaručena jeho mezinárodní srozumitelnost a „čitelnost“ sdělení. Kromě těchto projektů se GS účastní celé řady dalších, např.: Propagace rovnosti šancí mužů a žen prostřednictvím médií (Šance pro společnost). Slunečnice (Marlin B&V), Společnost přátelská rodině (Síť mateřských center).

Aktualizováno: 18.3.13 11:30