Tým

 

Vedení organizace

Mgr. Johana Jonáková [johana.jonakova(@)genderstudies.cz] Ředitelka

Má vystudovanou Fakultu sociálních věd, obor německá a rakouská teritoriální studia. Po absolutoriu pracovala v Gender Studies jako koordinátorka projektů před vstupem do Evropské unie. Následně působila na ministerstvu pro místní rozvoj v oblasti metodiky strukturálních fondů, s důrazem na horizontální priority a evaluaci. Strávila rok na studijním programu pro perspektivní pracovníky veřejné správy Nadace Roberta Bosche na ministerstvu hospodářství v Berlíně a v Německé průmyslové a hospodářské komoře. Od roku 2007 působila na volné noze jako konzultantka přípravy a realizace projektů podpořených z evropských fondů. Těžiště práce tvořily projekty na rozvoj lidských zdrojů, sociální integrace a školní vzdělávání. Paralelně se věnovala evaluaci programů z pohledu sociální integrace a rovných příležitostí. V roce 2017 se vrátila zpět do Gender Studies, kde vedla tým pracující na genderových auditech firem. Je autorkou a koordinátorkou aktuálně realizovaného projektu Československo v paměti žen. Je členkou Genderové expertní komory ČR.

Oblasti zájmu: moderní dějiny, sociální integrace, genderové audity, gender ve vzdělávání

 

Tým

Markéta Štěpánová [marketa.stepanova(@)genderstudies.cz] Projektová manažerka

V Gender Studies pracuje na různých pozicích od roku 2005, s feminismem se ale potkala již dávno předtím v aktivistických kruzích. Vystudovala Vyšší odbornou školu informačních služeb, obor knihovnictví, momentálně studuje Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PedF UK. Koordinovala projekty zaměřené na vícenásobnou diskriminaci, rodinou politiku či slaďování osobního a pracovního života. Řadu let byla šéfredaktorkou zpravodaje Rovné příležitosti v souvislostech, vedla workshopy v mateřských centrech orientované na antidiskriminaci a návraty žen na pracovní trh po mateřské a rodičovské dovolené.

V posledních letech se věnuje genderově citlivé výchově a vzdělávání, vede workshopy na téma genderových stereotypů a jejich projevů ve vzdělávacím systému, prezentuje nástroje, které pomáhají v prosazování individualizace a rovnosti ve vzdělávání. Vedla projekt Výchova k respektu a toleranci: od učitelů k dětem, v současné době je odbornou průvodkyní a koordinuje projekt Demokratická kultura na ZŠ Lyčkovo náměstí. Zároveň je knihovnicí v knihovně Gender Studies.

Oblasti zájmu: genderově senzitivní vzdělávání, pedagogika, kritické myšlení, rodinná politika, sociální politika

 

Markéta Budská [marketa.budska(@)genderstudies.cz] Finanční manažerka

V Gender Studies, o. p. s. pracuje od roku 2013 na pozici finanční manažerky. Před příchodem do organizace působila jako finanční manažerka a administrátorka v jiných neziskových organizacích. Od roku 2020 působí v redakci zpravodaje Rovné příležitosti v souvislostech.

 

Mgr. Klára Čmolíková Cozlová [klara.cozlova(@)genderstudies.cz] Projektová koordinátorka

V Gender Studies, o. p. s. pracuje od roku 2015. Po studiu sociální práce (VOŠ a ETF UK) vystudovala i genderová studia na FHS UK, přičemž dále rozvíjela zájem o intersekci různých typů znevýhodnění v českém prostředí. Specificky ji zajímá téma genderově senzitivní sociální práce, genderově podmíněné násilí, ale i kombinace diverzity managementu ve smyslu age managementu a managementu rovnosti žen a mužů. Aktuálně se věnuje oblasti trhu práce, možnostem slaďování a managementu mateřských a rodičovských dovolených ve firemním prostředí. Nyní působí na pozici koordinátorky projektu Na jedné lodi. Je místopředsedkyní Genderové expertní komory ČR.

Oblasti zájmu: gender a zaměstnanost, genderově senzitivní sociální práce, genderové audity, gender mainstreaming. 

 

PhDr. Mgr. Josef Vošmik [josef.vosmik(@)genderstudies.cz] Metodik, projektový koordinátor

V Gender Studies pracuje od roku 2015, nejprve jako specialista pro práci se zaměstnavateli a koordinátor ocenění Firma roku: rovné příležitosti. Podílí se na přípravě a realizaci vzdělávacích akcí a seminářů, zpracovává nejrůznější metodické materiály, aktivně se účastní genderových auditů. V poslední době se věnuje především spolupráci s orgány státní správy (MPSV, MMR, MŠMT), vzdělávání a genderovým aspektům pomáhajících profesí a působí také jako mediální koordinátor. Vystudoval obor sociální práce na FF UK, poté ještě veřejnou a sociální politiku na FSV UK. Nyní dokončuje doktorské studium oboru aplikovaná etika na FHS UK, kde se mj. zaměřuje i na genderové otázky v etických souvislostech. Před příchodem do organizace působil několik let ve státní správě a neziskovém sektoru, hlavně v oblasti řízení projektů financovaných z ESF, věnuje se ale také pedagogické a publikační činnosti a sociální práci s dětmi z dětských domovů. Je členem Genderové expertní komory ČR.

Oblasti zájmu: gender a zaměstnanost, sociální politika, sociální práce a pomáhající profese, aplikovaná etika, věda a výzkum, kultura a opera

 

Marie Koval, M.A. [marie.koval(@)genderstudies.cz] Orální historička

V dubnu 2019 absolvovala v Gender Studies stáž na projektu Girls Day a od prosince 2019 zde pracuje jako orální historička a supervizorka obsahu v rámci projektu Československo v paměti žen a koordinuje akci Girls Day. Od června 2020 také působí jako šéfredaktorka čtvrtletníku Rovné příležitosti v souvislostech. Vystudovala magisterský obor Public History, Oral History and Community Heritage na University of Huddersfield ve Velké Británii. Věnuje se orální historii a genderu se zaměřením na politické vězeňkyně 50. a 60. let, umělecké tvorbě ve vězení, a dějinám každodennosti. Od května 2022 pracuje také jako metodička archivu na projektu Od Elišky Krásnohorské k Jiřině Šiklové: po stopách ženské vzdělanosti.

Oblasti zájmu: moderní dějiny, oral history, gender history, queer aktivismus, hudba a umění, prevence sexuálního násilí

 

Bc. Lucie Přibyl [lucie.pribyl(@)genderstudies.cz] Knihovnice, informační specialistka

Studovala Andragogiku a personální řízení a Informační studia a knihovnictví na FF UK. Knihovnickou praxi absolvovala v knihovně Divadelního ústavu, pracovala v knihovně Vojenského historického ústavu jako katalogizátorka a několik let vedla knihovnu na Univerzitě Jana Amose Komenského.
V Gender Studies je knihovnicí v Knihovně Jiřiny Šiklové, koordinátorkou soutěže Firma roku: Rovné příležitosti a podílí se spolu s Annou Kotkovou na mezinárodním projektu Prevention and Support for Cyber Gender Based Violence. Od května 2022 je také jako informační specialistka zapojena do projektu Od Elišky Krásnohorské k Jiřině Šiklové: po stopách ženské vzdělanosti. Kromě Gender Studies už dlouhá léta pracuje jako dobrovolnice pro QFF Mezipatra a festival Prague Pride.

Oblasti zájmu: intersekcionální feminismus, queer culture, genderově inkluzivní jazyk, diverzita a inkluze na pracovišti

 

Mgr. Anna Kotková, [anna.kotkova(@)genderstudies.cz] Projektová koordinátorka

Absolvovala obor žurnalistika na FSV UK a obory hebraistika-etnologie na FF UK.

V Gender Studies, o.p.s. vystřídala od roku 2010 pozice office manažerky, projektové koordinátorky, PR manažerky, auditorky rovných příležitostí a knihovnice. Tematicky byly její aktivity zaměřené zejména na práci a péči (neplacenou práci) či dobré firemní praxe v oblasti rovných příležitostí žen a mužů. Také zastupovala Gender Studies ve FoRS (Fórum pro rozvojovou spolupráci, (2013- 2017), kde byla členkou a vedoucí pracovní skupiny Gender,  a v České koalici Social Watch (2010-2014). Několik let působila také jako expertka pro spolupráci s úřady práce v projektu 22% K ROVNOSTI (MPSV), zaměřeném na snižování platových rozdílů mezi muži a ženami. Od roku 2021 pracuje v Gender Studies v projektu Na 1 lodi – podpora rovných příležitostí ve firmách jako metodička managementu mateřské a rodičovské dovolené. Je také manažerkou mezinárodního projektu Prevent and Support - Cyber Gender Based Violence, který si klade za cíl posílit prevenci genderově podmíněného kybernásilí. 

Oblasti zájmu: gender a urbanismus (členka AutoMat, z.s.), gender a média, gender a jazyk, rozvojová spolupráce, židovské dějiny a kultura, kultura a společnost mezi dvěma světovými válkami, jazz a swing (Lindy Hop).

 

Mgr. Lucie Viktorinová [lucie.viktorinova(at)genderstudies.cz] Metodička, projektová koordinátorka

Absolvovala obor genderová studia na Fakultě humanitních studií UK. 

V Gender Studies, o.p.s. pracuje od roku 2021 jako metodička projektu Demokratická kultura na ZŠ Lyčkovo náměstí. Je genderovou auditorkou a analytičkou, orientuje se v genderových nerovnostech na trhu práce, včetně nerovností v odměňování či zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích. Je expertkou na oblast transformace institucí z hlediska genderové perspektivy a taktéž na uplatňování gender mainstreamingu na různých institucionálních úrovních, včetně státní správy. Věnuje se též oblasti genderových nerovností ve vzdělávání. Baví jí umělecká tvorba tvořená ženami, především v oblasti hudby a filmu a literatury i hledání možností jak zapojit víc mužů do feministických témat.

Oblasti zájmu: nerovnosti na trhu práce (nerovnosti v odměňování, slaďování, segregace, přijímací pohovory), nástroje gender mainstreamingu, gender ve státní správě, genderová perspektiva ve vzdělávání a ve vzdělávacím systému, gender a sport, gender v kultuře, mužská studia

 

Bc. Agáta Hrdličková (ona/její) [agata.hrdlickova(at)genderstudies.cz]

Právě dokončuje magisterský obor Genderová studia na FHS UK, ve svém výzkumu analyzuje, jak české školy přistupují k LGBTQ+ studujícím. Od roku 2013 působí jako lektorka primární prevence. Od roku 2018 jako školitelka a metodička LGBTQ+ inkluzivní sexuální výchovy připravuje přednášky a workshopy pro školy i veřejnost. Má zkušenosti s prací s náročnými třídními kolektivy v rámci programů selektivní prevence i s konzultacemi se školními poradenskými pracovišti. Jako metodička, lektorka a školitelka se podílí na projektu zaměřeném na kyberbezpečnost a digitální well-being.

Oblasti zájmu: gender ve vzdělávání, LGBTQ+ dospívající, prevence homofobie a transfobie, genderově inkluzivní školy, genderově podmíněné kybernásilí

 

Mgr. Zuzana Krejčí [zuzana.krejci(at)genderstudies.cz] Odborná průvodkyně, metodička a koordinátorka vzdělávacích aktivit

Vystudovala pedagogiku s výchovou ke zdraví a andragogiku s managementem vzdělávání na Pedagogické fakultě UK. Od roku 2009 pracovala jako externí pedagog volného času v DDM Praha a krátce také jako učitelka MŠ. Před nástupem do Gender Studies působila na pozici koordinačního, projektového a programového pracovníka zodpovědného za realizaci projektu zejména ve vzdělávací oblasti pro sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel. V rámci dalšího vzdělávání má absolvované kurzy na analýzu kvantitativních dat a ve volném čase se věnuje korekturám či výzkumné metodologii u vysokoškolských závěrečných prací. 

V Gender Studies pracuje především na vzdělávacím projektu Demokracie na Lyčkárně II a také na projektu Od Elišky Krásnohorské k Jiřině Šiklové - po stopách ženské vzdělanosti.

Oblasti zájmu: pedagogika, sociální a genderové nerovnosti ve vzdělávání, zájmové vzdělávání, analýza dat, věda a výzkum ve vzdělávání

 

Externí spolupráce

Bc. Helena Skálová [helena.skalova(at)genderstudies.cz]

Absolvovala na FHS UK obor studium humanitní vzdělanosti se zaměřením na neziskové organizace a gender. V GS pracovala od roku 2006, mezi lety 2012-2022 jako ředitelka a jako editorka zpravodaje Rovné příležitosti v souvislostech. Aktuálně s organizací spolupracuje externě zejména na mezinárodních projektech a genderových auditech.

Profesně se zaměřuje na oblast podpory rovných příležitostí žen a mužů na pracovním trhu, slaďování rodinného a profesního života a také na oblast ne/diskriminace z důvodu pohlaví. Podílí se na vzdělávacích aktivitách pro zaměstnavatele v soukromé i veřejné sféře. Analyticky se věnuje oblasti platové ne/rovnosti žen a mužů (GPG).

Je zakládající členkou Genderové expertní komory (GEK).

 

Správní rada

Mgr. Petra Štogrová Jedličková, Ph.D., předsedkyně
Mgr. Lada Wichterlová
Bc. Helena Skálová

 

Dozorčí rada

PhDr. Eliška Janšová, PhDr. Hana Maříková, Mgr. Zuzana Uhde, Ph.D.

 

 

Aktualizováno: 9.11.22 16:30Lucie Přibyl