Tým

Vedení organizace:

Bc. Helena Skálová [helena.skalova(@)genderstudies.cz] Ředitelka

Absolvovala na FHS UK obor studium humanitní vzdělanosti se zaměřením na neziskové organizace a gender. V GS pracuje od roku 2006 aktuálně na pozici ředitelky organizace (od 2012) a jako editorka zpravodaje Rovné příležitosti v souvislostech.

Profesně se zaměřuje na oblast podpory rovných příležitostí žen a mužů na pracovním trhu, slaďování rodinného a profesního života a také na oblast ne/diskriminace z důvodu pohlaví. Podílí se na vedení genderových auditů a vzdělávacích aktivit pro zaměstnavatele v soukromé i veřejné sféře. Analyticky se věnuje oblasti platové ne/rovnosti žen a mužů (GPG).

Je členkou Rady vlády pro rovnost žen a mužů (RVRŽM), členkou Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů a zakládající členkou Genderové expertní komory (GEK).

Mgr. Johana Jonáková [johana.jonakova(@)genderstudies.cz] Zástupkyně ředitelky, auditorka, evaluátorka

Má vystudovanou Fakultu sociálních věd, obor německá a rakouská teritoriální studia. Po absolutoriu pracovala v Gender Studies jako koordinátorka projektů před vstupem do Evropské unie. Následně působila na ministerstvu pro místní rozvoj v oblasti metodiky strukturálních fondů, s důrazem na horizontální priority a evaluaci. Strávila rok na studijním programu pro perspektivní pracovníky veřejné správy Nadace Roberta Bosche na ministerstvu hospodářství v Berlíně a v Německé průmyslové a hospodářské komoře. Od roku 2007 působila na volné noze jako konzultantka přípravy a realizace projektů podpořených z evropských fondů. Těžiště práce tvořily projekty na rozvoj lidských zdrojů, sociální integrace a školní vzdělávání. Paralelně se věnovala evaluaci programů z pohledu sociální integrace a rovných příležitostí. V roce 2017 se vrátila zpět do Gender Studies, kde vedla tým pracující na genderových auditech firem. Je autorkou a koordinátorkou aktuálně realizovaného projektu Československo v paměti žen. Je členkou Genderové expertní komory ČR.

Oblasti zájmu: moderní dějiny, sociální integrace, genderové audity, gender ve vzdělávání

Tým

Markéta Štěpánová [marketa.stepanova(@)genderstudies.cz] Projektová manažerka

V Gender Studies pracuje na různých pozicích od roku 2005, s feminismem se ale potkala již dávno předtím v aktivistických kruzích. Vystudovala Vyšší odbornou školu informačních služeb, obor knihovnictví, momentálně studuje Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PedF UK. Koordinovala projekty zaměřené na vícenásobnou diskriminaci, rodinou politiku či slaďování osobního a pracovního života. Řadu let byla šéfredaktorkou zpravodaje Rovné příležitosti v souvislostech, vedla workshopy v mateřských centrech orientované na antidiskriminaci a návraty žen na pracovní trh po mateřské a rodičovské dovolené.

V posledních letech se věnuje genderově citlivé výchově a vzdělávání, vede workshopy na téma genderových stereotypů a jejich projevů ve vzdělávacím systému, prezentuje nástroje, které pomáhají v prosazování individualizace a rovnosti ve vzdělávání. Vedla projekt Výchova k respektu a toleranci: od učitelů k dětem, v současné době je odbornou průvodkyní a koordinuje projekt Demokratická kultura na ZŠ Lyčkovo náměstí. Zároveň je knihovnicí v  knihovně Gender Studies.

Oblasti zájmu: genderově senzitivní vzdělávání, pedagogika, kritické myšlení, rodinná politika, sociální politika

Markéta Budská [marketa.budska(@)genderstudies.cz] Finanční manažerka

V Gender Studies, o. p. s. pracuje od roku 2013 na pozici finanční manažerky. Před příchodem do organizace působila jako finanční manažerka a administrátorka v jiných neziskových organizacích. Od roku 2020 působí v redakci zpravodaje Rovné příležitosti v souvislostech.

Mgr. Klára Čmolíková Cozlová [klara.cozlova(@)genderstudies.cz] Projektová koordinátorka

V Gender Studies, o. p. s. pracuje od roku 2015. Po studiu sociální práce (VOŠ a ETF UK) vystudovala i genderová studia na FHS UK, přičemž dále rozvíjela zájem o intersekci různých typů znevýhodnění v českém prostředí. Specificky ji zajímá téma genderově senzitivní sociální práce, genderově podmíněné násilí, ale i kombinace diverzity managementu ve smyslu age managementu a managementu rovnosti žen a mužů. Aktuálně se věnuje oblasti trhu práce, možnostem slaďování a managementu mateřských a rodičovských dovolených ve firemním prostředí. Nyní působí na pozici koordinátorky projektu Na jedné lodi. Je místopředsedkyní Genderové expertní komory ČR.

Oblasti zájmu: gender a zaměstnanost, genderově senzitivní sociální práce, genderové audity, gender mainstreaming. 

PhDr. Mgr. Josef Vošmik [josef.vosmik(@)genderstudies.cz] Metodik, projektový koordinátor

V Gender Studies pracuje od roku 2015, nejprve jako specialista pro práci se zaměstnavateli a koordinátor ocenění Firma roku: rovné příležitosti. Podílí se na přípravě a realizaci vzdělávacích akcí a seminářů, zpracovává nejrůznější metodické materiály, aktivně se účastní genderových auditů. V poslední době se věnuje především spolupráci s orgány státní správy (MPSV, MMR, MŠMT), vzdělávání a genderovým aspektům pomáhajících profesí a působí také jako mediální koordinátor. Vystudoval obor sociální práce na FF UK, poté ještě veřejnou a sociální politiku na FSV UK. Nyní dokončuje doktorské studium oboru aplikovaná etika na FHS UK, kde se mj. zaměřuje i na genderové otázky v etických souvislostech. Před příchodem do organizace působil několik let ve státní správě a neziskovém sektoru, hlavně v oblasti řízení projektů financovaných z ESF, věnuje se ale také pedagogické a publikační činnosti a sociální práci s dětmi z dětských domovů. Je členem Genderové expertní komory ČR.

Oblasti zájmu: gender a zaměstnanost, sociální politika, sociální práce a pomáhající profese, aplikovaná etika, věda a výzkum, kultura a opera

Marie Mrvová, M.A. [marie.mrvova(@)genderstudies.cz] Orální historička

Vystudovala magisterský obor Public History, Oral History and Community Heritage na University of Huddersfield ve Velké Británii. Věnuje se orální historii a genderu se zaměřením na politické vězeňkyně 50. a 60. let v Československu a umělecké tvorbě v komunistických věznicích. Pracovala jako sběračka a editorka pro Post Bellum, o.p.s. v projektu Paměť národa, později také jako koordinátorka fundraisingu. V dubnu 2019 absolvovala stáž v Gender Studies v projektu Girls Day a od prosince 2019 zde pracuje jako orální historička a supervizorka obsahu v rámci projektu Československo v paměti žen a koordinuje akci Girls Day. Od června 2020 také působí v redakci zpravodaje Rovné příležitosti v souvislostech.

Oblasti zájmu: oral history, queer history, ekofeminismus, gender a umění

Lucie Königsmarková [knihovna(@)genderstudies.cz] Knihovnice

Studovala Andragogiku a personální řízení a Informační studia a knihovnictví na FF UK. Knihovnickou praxi absolvovala v knihovně Divadelního ústavu, pracovala v knihovně Vojenského historického ústavu jako katalogizátorka a několik let vedla knihovnu na Univerzitě Jana Amose Komenského.
V Gender Studies je zapojena do projektu Československo v paměti žen jako informační specialistka. Kromě Gender Studies pracuje i jako koordinátorka eventů pro Pride Business Forum, iniciativu Prague Pride z.s., která usiluje o zlepšování postavení LGBT+ osob v pracovním prostředí. Dlouhá léta také pracuje jako dobrovolnice pro QFF Mezipatra a festival Prague Pride.

Oblasti zájmu: intersekcionální feminismus, queer culture, diverzita na pracovišti

Anna Kotková, Knihovnice, toho času na rodičovské dovolené

Správní rada

Dozorčí rada

PhDr. Eliška Janšová, PhDr. Hana Maříková, Mgr. Zuzana Uhde, Ph.D.

 

 

Aktualizováno: 16.6.20 13:55